Dr. Tallós György: Dokumentumok a magyar hitelpolitika, pénzforgalom és bankrendszer történetéhez, 1945–1949 (Források a magyar népi demokrácia történetéhez 9. Budapest, 1989)

II. A pengőinfláció időszakából

elemei annyi tényezőből tevődnek össze, hogy itt talán elcsúszhat valami hiba. De az indexet egy tudományos bizottság állapítja meg, amely mégsem vádolható tudatlansággal, hiszen tudósok ülnek benne. Rendkívül jellemző azonban, hogy amíg az egyik oldal állandóan azon sír és jajgat, hogy a dol­lár árfolyam rendkívül magas, ugyanakkor az amerikás magyarok tudvale­vően azért nem akarnak hazaküldeni dollárt, mert az árfolyam nagyon ala­csony. Rendkívüli idők ezek t. Elvtársak, és nem is lehet rendes eszközökkel mérni. Kurzusok esnek, emelkednek. Ezért felelőssé tenni lehet Oltványi Imrét, Kárász Arthurt, Büchler Józsefet, de hogy ez a felelősségre vonás igazságtalan, az egészen világos. Ez vonatkozik egyébként a 10-ben foglaltakra is. Tiszteletteljes jelentésem végére értem ... Jelentésem szíves tudomásulvételét kérem. Elvtársi tisztelettel Büchler Józseí • Tisztázat. - Pl. 283/f. 10/330. ö. e. 120-121. 1. • Magyar Nemzeti Bank alelnök címeres levélpapírján. Eredeti aláírással. A kihagyott rész egyes személyekre vonatkozó megjegyzéseket tartalmaz. • • : • 63. Budapest, 1946. március 26. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM ELŐTERJESZTÉSE A GAZDASÁGI FŐTANÁCSHOZ AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁSNAK A MAGYAR NEMZETI BANKNÁL VALÓ HATÁLYOSABB ÉRVÉNYESÍTÉSÉRŐL A Gazdasági Főtanács a közelmúltban felszólított, hogy az állami irányítás­nak a Magyar Nemzeti Banknál való hatályosabb érvényesítése, illetőleg a Magyar Nemzeti Bank üzletpolitikájának az általános gazdsági politikával való összhangba hozatala érdekében tervezetet dolgozzak ki. Amint az a Gazdasági Főtanács előtt ismeretes, a Bank és a kormány közötti viszonyt az 1924 :V. tc. 1 , illetőleg az annak mellékletét képező alap­szabályok határozzák meg. Ezek az alapszabályok az akkori viszonyoknak megfelelően akként rendelkeztek, hogy a kormánynak a Bankkal kapcso­latban csupán az a feladata, hogy őrködjön afelett, hogy a Bank a törvények­nek és az alapszabályoknak megfelelően járjon el. A kormány kormánybiztos útján látja el ezt a felügyeletet. Az állami irányításnak hatályosabbá tétele céljából tehát elsősorban ennek a rendelkezésnek módosítására, illetőleg kiegészítésére van szükség. Ezzel kapcsolatban azonban kötelességszerűen jelentenem kell a Gazdasági Főtanácsnak, hogy a most előterjesztett rendelettervezet igazságügyminiszté­riumi tárgyalása során az igazságügyminisztérium képviselője megfontolásra

Next

/
Oldalképek
Tartalom