Dr. Tallós György: Dokumentumok a magyar hitelpolitika, pénzforgalom és bankrendszer történetéhez, 1945–1949 (Források a magyar népi demokrácia történetéhez 9. Budapest, 1989)

II. A pengőinfláció időszakából

Budapest, 1945. november 26. A PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM ÁTIRATA AZ IPARÜGYI MINISZTERHEZ AZ ÚJABB BÉR- ÉS FIZETÉSEMELÉSEKKEL KAPCSOLATBAN PM 99.279/1945. IV. c. Tisztelettel felhívom a Miniszter Űr figyelmét arra, hogy a pénzjegynyomda a jelenleg forgalomban lévő bankjegyek gyártását elháríthatatlan technikai ne­hézségek miatt tovább fokozni nem tudja. A legutóbbi, folyó évi november hó 11-i bér- és fizetésemelés következtében a Magyar Nemzeti Bank az elő­állott bankjegyszükséglet-többletet már csak a rendelkezésre álló csekély tar­talékkészletből a legnagyobb nehézségek árán tudta fedezni. Újabb bér- és fizetésemelés esetén a még rendelkezésre álló igen csekély mennyiségű bankjegytartalék a folyamatos bankjegy gyártás maximális teljesít­ményének hozzászámításával sem volna elégséges arra, hogy a megnövekedett bankjegy szükségletet kielégítse. A folyó kiadások fedezéséhez szükséges bank­jegymennyiség hiánya pedig kétségtelenül a legsúlyosabb pénzügyi válsághoz vezetne, amely az újjáépítés, továbbá a jóvátétel teljesítéséhez szükséges ter­melés és végül az ország lakosságának a létfenntartásához elengedhetetlenül szükséges javak termelésének azonnali kényszerű beszüntetését eredményezné. A kormány emissziós pénzpolitikája következtében állandóan fokozódó bankjegyszükséglet csak új, nagyobb címletű (100 000 pengős) bankjegyek ki­bocsátásával lesz kielégíthető. A Magyar Nemzeti Bank e bankjegyek kibo­csátását, tekintettel a gyártással kapcsolatos igen jelentős költségekre, vala­mint az egyre nagyobb nehézséget okozó papír, festék és egyéb anyaghiányra, csak folyó évi december hó 15-re tudja lehetővé tenni. Ehhez azonban szüksé­ges még a Szövetséges Ellenőrző Bizottság előzetes hozzájárulása. Ez pedig már a 10 000 pengős címletű bankjegyek kibocsátásakor is meglehetős nehéz­séggel járt. Az ismertetett igen súlyos nehézségekre tekintettel felkérem miniszter urat, szíveskedjék fenti technikai természetű aggályaimat egy további béremeléssel kapcsolatban megfelelő módon a munkabérszínvonal megállapító bizottsággal is közölni és odahatni, hogy további bér- és fizetésemelés - amennyiben erre kényszerítő szükség lenne - csak 1945. évi december hó 15-e után lépjen ha­tályba, mert a szükséges bankjegymennyiséget csak az új, nagyobb címletű bankjegyek elkészülte után tudom biztosítani. Addig is, amíg a bér- és fizetésemeléshez szükséges előfeltételek biztosítása megtörténhetik, megfontolás tárgyává volna teendő, hogy a munkások és tiszt­viselők súlyos helyzetén hogyan lehetne sürgős természetbeni juttatásokkal segíteni. Végül közlöm Miniszter Úrral, hogy a Szövetséges Ellenőrző Bizottság hoz­zájárulását a 100 000 pengős címletű bankjegyek kibocsátásához egyidejűleg kértem 1 . Gordon s. k.

Next

/
Oldalképek
Tartalom