Mátészalka, 1913 (5. évfolyam, 1-52. szám)

1913-05-30 / 22. szám

Mátészalka, 1913. MÁTÉSZALKA Háj’** kő 30. 5 oldal. APRÓSÁGOK. Ki hogyan hal meg? A háziúr — elköltözik. A* aratöt —■ a halál kaszálja 'e. A kovács — elpatkol. A kamarás — beadja a kulcsot. A molnár —* leörölte életét. A pék — megette a kenyere javát. A kötelesnek — elszakad az élete fonala. A jockeyt -- a Szent Mihály lovára ültetik. Az órásnak — ütött ai utolsó drájb. A pecér — az ebek harmincadjará jut. Az anyós — az örök békébe költözik. Az író — befejezi életét. A költőnek — kihull a toll a kezéből. A fösvény — kiadja lelkét. A boldog — kiszenred. A boldogtalan — megboldogul. A szemtelen — örökre behunyja szemét. A vaknak — az örök világosság fényesisedik, A vasutas — indul a másvilágra. A fogorvos —i otthagyja a fogát. A papnak — leáldozik a «apja. A színész — letűnik az élet színpadáról. A búvár — az örök alomba merül. A süketnek — megszólal az utolsó harsona. Az énekes — örökre elnémul. A földes urnák — könnyű lesz a föld. A kártyás — eljátszotta kis játékait. A rendőrnek — örökre lecsukódnak szemei. A íöldmivest — elföidelik. A cigánynak — elszakadt az élethurjn. A lámpagyujtogatőra — örök sötétség borul. A vadász — a boldog vadászmezőkre vonul. A rab — megszabadul az élet terhétől, Ai avlatikusnak — elszáll a lelke. A galambokból — elröppen az élet. A portásnak — mfgnyilik a menyország kapuja. A koldus — megkapja az utolsó alamizsnát. A cselédet, kellnert — kiszólitja az ur e világból. A szoba leányt — magához veszi az ur. A patikusnak — megadják az utolsó kenelet. A bankár — búcsút vesz az élettől s kiadja a lelkét. A hadvezér — a halál diadalt arat. A dijbirkozót — legyőzi a hatál. A táncosnő — az utolsóját járja. A hajós — boldogabb hazába evez. A péuztárnok — leszámolt az élettel. A férj jobb létre sienderiilt. A gróf — őseihez lér. A zsidó — Ábrahám kebelébe tér. A vándor — itt hagyja a siralomyölgyet. A baka — másvilágra masiro*. A katona — utolsó rapportoa megjelan. A kötéltáncos — hamvain béke lebeg. A tolvalnak — lezárják a szemét. A gyilkost —* felmagasztalják vagy Baii mester (köji meg a nyakravalóját. A szőnyegkersskedő alól kirántják a gyéként. A lánipakeresk#dőn$k — kialszik a mécsese. A kereskedőnek — elfogyott az olaja, A vigéc — leteknek ajánlja leikét. A bíróra —, kimondták a szentenciát. A szökevényt — utóléri a halál. A játékos — megnyeri az örök boldogságot. A harangozdnak — meghúzzák a lélekharangot. A bányász előtt — megnyilik a sir. A sírásót a sírba teszik. Az éjjeli őr felett — a hald angíaia virraszt. A delnő — leveti e porhüvelyt s felveszi az utolsó [szentséget. A lusta — örök álmát alussza. A munkás — kipiheni az élet fáradalmait. Az adós — megfizeti az élet adóját. A festő arcáról — a halál letörli az élttplrját. A gazdagot — elrabolja a halál. A királynak — nem kegyelmez a halál. A zsarnoknak — a halál nem irgalmas. A tósztozd — búcsút mond a világnak. A bucsujdrő — elbúcsúzik a világtól. A lakatos előtt — felpattant az örök élet zárja. A kertész — bevonul a paradicsomba. A görnyedezőt — kinyújtóztatják. A király — elfoglalva a halál birodalmát csatáz, ^z asztalos deszkát ment árulni Földvárra. A botánikus — fűbe harapott. A bandlet — megvette az Isten hidege. A részvényes — menyei malasztban részesül. A madarásznak — megszólal a halálmadár. A titkos kémre — a halál leselkedik. A kardvivó — küzdi haláltusáját. A részeges — a lélhe vizéből iszik. Az üldözőre — lecsap a halál. A bűnös — az Isten ítélő széke előtt áll. A zálogost — mégváltja a halál. A szerelmest — a halál angyala csókolja meg. A trombitás — kileheli a lelkét. A masinistának — megáll-u gépcsap. A.-bobácsra — halál vigyorog. A huszárt — elragadja halál paripája. A zarándok — szebb hazába vándorol. A mészárost — levágja a balál. A komornyiknak — a halál megjelen, A hordárt — kiviszik a temetőbe. A nyugtalan — örökre megpihen. A boxolót — leteriti a halál. A fiskális — a halállal perbe száll, Az apáca — vőlegényéhez (Krisztushoz) siet. Egy ügyes fíu tanulóul lapunk nyomdájában felvétetik. 148/1913. sz. v. ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Alulírott kiküldött bir. végrehajtó ezennel köz­hírré teszi, hogy a mszalkai kir. jbiróságnak 1912. évi Sp. 292/11 sz. végzése folytán Tóth Miklós végrehajtató részére 47 kor. tőkekövetelés sjjár ere­jéig elrendelt kielégítési végrehajtás folytán alpe­restől felülfoglalt és Siókor. becsült iwgóságoltra- a mátészalkai kir. járásbíróság 1913. V. 42/1 sz. végzésével az árverés ehendltetvén, annak a korábbi vagy felülfogialtatók: követelése ere­jéig is, amennyiben azok törvényes zálogjogot nyertek volna/ alperes Tákásári Gebén a szesz­gyári mellett leendő megtartására határidőül 1013. évi junius hó 4-ik napján délután 4 órája kitüzetik, amikor a biróilag lefoglalt bútorok zongora s egyéb ingóságok a legtöbbet Ígérőnek kpénz. fi­zetés mellett szükség esetén becsáron alul is el fog­nak adatni. Felhivatiiak mindazok, kik az elárverezendő i ngósógok vételárából a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, hogy ameny- nyiben részükre a foglalás korábban eszközöltetett volna és ez a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, elsőbbségi bejelentéseiket az árverés meg­kezdéséig alulirt kiküldöttnél írásban vagy pedig szóval bejelenteni el ne mulasszák. A törvényes határidő a hirdetménynek a bí­róság tábláján történt kifüggesztését követő naptól számittatik. Kelt Mátészalkán, 1913. évi máj. hó 5-áti. PÉNER bir. bir. véghajtó. 088/19.13 sz. v. ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Alulirt kiküldött bir. végrehajtó ezennel közhírré teszi, hogy a bpesti kir. kér. és váltó tszéknek 1912. évi V 52797 sz. végzése folytán Központi Kereskedelmi és iparbank végrehajtatők részére 10Q0 kot-, tőkekövetelés s jár. erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás folytán alperesektől lefog­22. (217.) száa>: lalt és 4000 kor.-ra becsült ingóságokra a máté­szalkai kir. jbiróság 1912. V. 308/6 sz. végzésé­vel az árverés elrendeltetvén annak a korábbi vagy felülfogialtatók követelése erejéig is, ameny- nyiben azok törvényes zálogjogot nyertek volna alperes lakásán Mátészalkán, a kis gőzmalőm udvaráa leendő megtartására határdőül 1013. évi junius hó 6-ik napján délután 0 órája kitüzetik a mikor a biróilag lefoglalt 2 gözmozgony és 1 csépi szekrény s egyéb ingóságok a legtöbbet ígérőn« készpénz fizetés mellett, szükség esetén beceáro: alu is el fognak adatni. Felhivatnak mindazok, kik az elárverezendő ingóságok vételárából a végrehajtató követelését megelőző kielégittetéshez jogot tartanak, hogy amennyiben részükre a foglalás korábban eszkö- j zöltetett volna és ez a végrehajtási jegyzőkönyv­ből ki nem tűnik, elsőbbségi bejelentéseiket az ár­verés megkezdéséig alulirt kiküldöttnél Írásban vagy pedig szóval bejelenteni el ne mulasszák. A törvényes határidő a hirdetménynek a bí­róság tábláján történt kifüggesztését követő nap­tól száiyjitattik. Kelt Mátészalkán 1913. évi május hó 14. PÉNER Uir hir. végrehajtó. A tisztelt közön- séggel van sze­rencsénk tudatni, hogy az összes Illatszer? pipere- szappan, arckré­mek általában va­lamennyi kozme­tikai és háztartási cikkekről szóló ki­merítő 24 oldalas értesítőnk újabb kiadása már meg­jelent; kérjük meghozatni Perfect szabni és varrni tudó varrónő ajánlkozik úri házakhoz. Cím megtudható e lap kiadóhivatalában. © © o © FOG­és gyökérhuzasok fiíjd»lomrr,este­sen. Fogak fehérítése, fogkövek el­távolítása, a legkinzóbb fogfájások azonnali megszüntetése. FOG­tömések fplombok) aranyból, pla­tinából, arany és ezüst amaígam- ból továbbá a fog színével talja-ea azonos porcellánmasszábél stb. F O G­sorok, melyek rágásra alkalmasak, szájpadlás nélkül, ki nem vehe­tők., a legújabb módszerek (Senat, művészi kivitelben. — Arany- és platinakoronák, arany hidalások. Régi hibás fogsorok átdolgozása javítása — Dávid Ödön ffllttfiBéfeefl Mátészalkán, ........... H«ti-plactér, B. Welsz Herman-féle ház. —............ In gyen és bérmentve küldi szét a illatszertár vezetősége Budapest, VIII., Losonczi-utca 13.

Next

/
Oldalképek
Tartalom