Mátészalka, 1913 (5. évfolyam, 1-52. szám)

1913-05-30 / 22. szám

.t OiQSLi. atótéizaü«, 1SU. MaTÍSZALká «»€»4L» 04» 300 K.-töl feljebb íoldbitokokra jelzálog , sftájus hő 3Ű 22. ) Sfeai, ’JÍJ líészpénzbon § nap alatt folyó­sittat előzetes költség nélkül 1' ' ’v 1 > * Steinberger Herm.an SZATMÁR, Deák-tér 23. szám. Figyelem I J E Z“ arckrémé 89 fillér, arcszappaa 80 fillér, arcpcuder 80 fillér. 3 drb bármelyikből egyszerre rendelve — a: pfénz előzetes beküldésénél — ■ >j3.érmeriív.e. Diszkrétjén küldi: „HEZ“ illatszertár Budapest, VIII-, Losonci-utca 13. Nagy árjegyzékünk ingyen és bérmentve. 469/1013 sz. v. ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Alulirt kiküldött bit*, végrehajtó ezennel köz­hírré teszi, hogy a szatmári kit1, tszéknek 1912 évi 18622 V. számú végzése folytán Steinberger Éiitis és fia cég végrehajó részére 2100 kor. tőr kekövetelés s jár erejéig elrendelt kielégítési végre­hajtás folytán alperestől lefoglalt és 1360 kor.-ra beesült ingóságokra"« mátészalkai kjr. jbi- róságl910V. 670/24 számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak a korábbi vagy felül foglalta­tok követelése erejéig is, nmennviben azok törvé- ii\ es zálogjogot nyertek volna, Tunyog köz­séghez tartozó Szilassy tanyán leendő megtartásá­ra határidőül 191$. évi junius hó ő-ik napján dél­után 3 órája kitűzi tik amikor a biróilag lefoglalt takarmány, és szalma, s egyéb ingóságok a legtöbbet Ígérőnek-készpénz fizetés mellett, szükség esetén becsáron altjl is elfognak adatni. Felhivatnak mindazok, kik as elárverezendő ingóságok vételárából a végrehajtató követelését íuegefőző kielégitteléshez jogot tartanak, hogy amennyiben részükre a foglalás korábban eszközöl­tetett volna és ez a végrehajtási jegyzőkönyvből ki aem tűnik, elsőbbségi bejelentéseiket az árverés megkezdéséig alulirt kiküldöttnél írásban vagy pe­dig szóval bejelenteni e! ne mulasszák. A törvényes határidő a hirdetménynek a bí­róság tábláján történt kifüggesztését követő nap­tól szd’üittatik. Kelt Mátészalkán, 1913. évf május bó 9-éu •PÉNER kir. bir. végrehajtó koronára becsült ingóságokra a mszalkai kir. jbi- róság 1912 V. 853/4 sz. végzésével az árverés elrendeltetvén, annak a korábbi vagy feliilfoglalta- tők követelése erejéig is, amennyiben azpk törvényes zálogjogot nyerlek volna alperesek lakásán Máté­szalkán Zöldfa-u. 7 sz a. megkezdve és folytatva a vásártéren leendő megtartására batáridőül 1913 évi junius hé 4.-ik napján délután I órája kitüze- tik, amikor a biróilag lefoglalt férfi ruhák, varró­gép és vásár bódé s egyéb ingóságok a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni. Felhivatnak mindazok, kik az elárverezendő ingóságok vételárából a végrehajtató követelését megelőző kieiégittetéshez jogot tartanak, hegy amennyiben részükre a foglalás korábban eszkö­zöltetett volna és ez a végrehajtási jegyzőkönyv­ből ki nem tűnik, elsőbbségi bejelenléseiket az árverés megkezdéséig alulirt kiküldöttnél írásban yagy pedig szóval bejelenteni el ne mulasszák. A törvényes határidő a hfr'foi'V'uynek a feipáság táblájánj’történt kifügges vető. naptól száxnittatik. Keit Mszalkán, 1913. évi május hó 9. . PÉNER, kir. bir. végrehajtó. 618/1913 sz, y. ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Alulirt kiküldött bir. végrehajtó ezennel köz­hírré teszi, hogy a budapesti "kir. kér. és váltó fazéknak 16.9963/9} sz. végzése folytán Weisz ét és Szőke cég végrehajtatok részére 964 kor. 63 KM. tőkekövetelés s jár erejéig elrendelt biztosítási • végrehajtás; folytán alperesektől lefoglalt és 664 Tiszta anyagból készült szép és jó fi IS) Y • l * IjQ és legszebb i BB legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség .esetén beesáron alul is elfognak adatni. (Május 22-iki árverés beszüntetett.) Felhivatnak mindazok, kik az elárverezendő ingóságok vételárából a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, hogy ameny- nyiben részükre a foglalás korábban eszközöltetett volna és ez a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, elsőbbségi bejelentéseiket az árverés meg­kezdéséig alulirt kiküldöttnél írásban vagy pedig szóval bejelenteni el ne mulasszák. A törvényes határidő a hirdetménynek a bíró­ság tábláján történt kifügesztését követő naptól számittatik. Kelt, Mszalkán, 1913. máj. hó 4. PÉNER bir. b. vhaj tó CIGÁNYPRÍMÁS! gyári-kéraény-tégla ssak a Karcagi Agyagipaniál, KARCAGON szerezhető be, ahol egyes waggonra- k.ományok is megrendelhetők. ' ___ 1 — 52 1 39 6/1913 sz. v. ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Alulirt kiküldött bir. végrehajtó ezennel köz­hírré teszi, hogy a Nyírbátor; kir. járásbíróságnak 1912 évi Sp. 1616/2 sz. végzése folytán Polacsek Fülöp és tsai cég végrehajtató részére 212 kor. 14 fill' tőkekövetelés s jár. erejéig elrendelt kie­légítési végrehajtás foly-tán alperestől lefoglalt és 900 kor.-ra becsült ingóságokra a mátészalkai kir. jbiróság 1913 V. 226/1 sz. végzésével az ár­verés elrendeltetvén, annak a korábbi vagy felül- foglaltatók követelése erejéig is, amennyiben azok törvényes zálogjogot nyertek volna alperes laká­sán Nyír vasváriban a községháza épületében le­endő megtartására batáridőül 1913 évi junius hó 2-ik napján d. u. 7 órája kitűzetik amikor a biróilag lefogalt .kocsi és zongora s egyéb ingóságok a „Sirály Ertsö ffittlat“ ez a legjobb rendkívül si­kerűit humoros dupla gramofon hanglemeznek, azonkívül „Sokszor úgy szeretnék sirni“, „Fitté- bolond“, „Temetés Tűit a faluban“ stb. Darabja 2.50 fill. E’ hanglemezek, eredeti felvételbén ki­zárólag egyedül csaM« WÁ<1NER „Hangszer Királyinál-: kaphatók, Budapest, József-körút 15/v. :­Alig használt nagy dupla hanglemezek ériisi válasz- tékbau daraja csak éö fill. — Legolcsóbban javít! — Lemezesére ingyen! —Kérjen nagy fényképes ár'egzéket. Óvási Figyelem a »Wángner* névre és a 15. házámra. !! NEM MESE! !! Ha pattanása vagy szeplője a mi „Hez“ csoda szappanunktól el nem múlik, úgy pénzét kötelesek vagyunk ■ visszaadni. 1 drb. >HEZ« csodaszappan 2 K. 50 fill. 3 drb. »HEZ« csodaszappaji 7 Korona. Használati utasítás hozzájár. A pénz előzetes beküldésénél portó 30 fill.. - ulánvéleles küldésnél portó 84 fillér. Diszkréten küldi: „H e z“ illatszertár Budapest, Vili. Losonci-utca 13. Nagy árjegyzékünk ingyen és bérmentve. 2 Fizessen elő a .,MATÉSZALKA“-ra

Next

/
Oldalképek
Tartalom