Mátészalka és Vidéke, 1912 (7. évfolyam, 1-41. szám)

1912-06-14 / 24. szám

24-ik szám. MÁTÉSZALKA ÉS VIDÉKE. 3-ik oldal. rozata ellen és kéri, hogy a munkálat a szerződés szerinti julius elsején ne vegye kezdetét, hanem a íelebbezés elintézéséig „ad graecas kalendas“ ha- lasztassék el. A keskenyvágányu bölcsesség és a vicinális teknősbéka haladás hivei felebbezésükben megelégednének egye­dül a két főutcára szóló 1 méter 30 cm szélességű gyalogjáróval, úgy okos­kodván, nem kell az embernek karon­fogva kettesben vagy hármasban járni, hanem genze marsban is igen szépen fel lehet fejlődni. Hazafias aggodalomtól remeg a „nagy kőcség mián“ a felebbező kebel, mert Mencerék nem hazai anyagból fognak bizonyára dolgozni, hanem külföldről bóvli asíaltot hoznak be s azt építik be. A beszerzett információk alapján nem tudjuk elhinni, hogy egy tekintélyes referenciákkal, jól szituált cég jobb tudomása ellenére aláírna egy olyan szerződést, melyben a szer­ződés pontozatainak megtartását sú­lyos pénzbírság garantálja. Nem kell végre az asíalt, mert a képviselőtestületen, melyen a szerző­dést megkötötték, nem volt ott a „nagyvégiek“ tekintélyes része s igy a képviselőtestület „csonka“ volt, A felebbezők; Nemes Ferenc, Ko- lyüs Lajos, Lőrinc István, Rác István, Szabó József, Csizmadia Mihály, Néma Mihály, Izsó Ferenc, Radványi János, Csizmadia Zsigmond, M. Szabó Ferenc Csizmadia Ferenc, Oláh István, Csiz­madia József. — Hála a „hazafias aggodalom és nagy költség“ felett mosolygó gondviselésnek, csak birto­kon kívül íelebbezhető s igy a munká­latokat julius elsején kezdik. Török Árpád. HÍREK. — Esküvő. Kaufmann József hely­beli kereskedő f. hó 16-án vezeti oltár­hoz Nyircsaholyban özv. Engel Gás- párné leányát Fridát. — Az aszfaltjárda készítését jövő hó elsején megkezdik, mert a íelebbe- zés az építés megkezdését, tekintve ezen ügyben már többször hozott jog­erős határozatot nem gátolhatja meg. — Á telefont építik. A telefon építé­séhez rövid időn belül hozzáfognak. S hogy a telefon ügye a megvalósulás stádiumába lépett, főleg Rohay Gyula városunk agilis főjegyzőjének érdeme. T. i. még 1500 korona hiányzott az építési költségekhez, mely már a szál­kái polgárok áldozat készségéből se- hogysem tellett ki. Városunk főjegyzője tehát felirt a postaigazgatósághoz, hogy a hiányzó összeget az állam pó­tolja, mert seüogysem tudja előterem­teni. A postaigazgatóság elutasította kérelmével. A főjegyzőnk erre a vár­megyéhez fordult, hogy a vármegye részére az állam által megadott 20.000 korona államsegélyből pótolj ák a hiányt Ilosvay Aladár vármegyénk alispánja nagy jóakarattal kezelte az ügyet és a főjegyzőnk személyes interventiójára határozott Ígéretet tett a kérés telje­sítésére úgy, hogy most már ideigle­nesen a város pénztárából utalják ki a hiányzó 1500 koronát, hogy a telefon építését rövid időn belül megkezdhessék. A telefon ügye ezzel véglegesen meg­oldatott és a kedvező elintézés folytán egy régi közszükséglet hiánya lesz pó­tolva, mely nagy küzdelmet igényelt, melyből városunk vezető férfiam kívül, a helyi sajtó is, úgy laptársunk a «M-a«, mint jó, lapunk is kivette a részét. Éppen azért örömmel tölt most el bennünket a küzdelemre való vissza­emlékezés. — Felmondás nélkül. Kovács Emma mindenes lány volt Krausz József helybeli szabómesternél, nagyon jól viselte magát, de egy kellemetlen kö­rülmény megzavarta életmódját. Ud­varlójának más városba kellett menni és e miatt Ő is hirtelen minden fel­mondás nélkül akart eltávozni. Gazdája persze nem akarta engedni, de Kovács Emmát a féltékenység kínozta. S egy este midőn gazdája nem volt otthon, feltörte a ruhás szekrényt és magá­hoz véve a cselédkönyvet ment, futott a szeretője után. Akár talán az Ópe­renciás tengeren is túl van. A baj csak az, hogy a ház asszonya a cse­lédkönyvben tartogatott egy százas bankót, mint nagy beosztások és spórolások eredményét, a mit Kovács Emma szintén magával vitt. A XX. századból. A vállaji róm. kath. templom már évek óta roska­dozó állapotban van. A plébános min­dent elkövetett arra nézve, hogy a kegyurát annak helyreállítására bírja, de felterjesztései rendesen elintézés nélkül érkeztek vissza. Az idők vasfoga ezalatt mindjobban megemésztette a 250 éves épületeket, amely most össze- dőléssel fenyeget. A hatóság végre erélyes intézkedésre lett kényszerítve s a bekért szakértői vélemény alapján Madarassy István főszolgabíró múlt hó 30-án a templomot életveszélyes volta miatt bezáratta. A szakértői vé­lemény szerint a templom még ha restauráltatnék is, úgy sem felelhetne meg, céljainak, mert az csak 400 lelket képes befogadni. Váll aj on pedig 2000 katholikus hivő, igy az Istentisztelet csakis turnusokban lehetne megtart­ható. Mindenesetre szomorú dolog az hogy a kegyur, milliomos létére, mit sem törődik az egyház ügyeivel. Úgy látszik kell a pénz a külföldi fürdőkre, lóversenyekre. A hit, az mellékes, hiszen arról nem Írnak hasábokat az újságok. A templomot építse fel a papjuk, ha szüksége van reá és perelje érte az uradalmat, amely óriási vagyont kapott templom és iskola fenntartására. — Államsegély a Tanitók Fürdőjének. A tanítók társadalmi gyógyfürdője, üdülő és gyermek Nyaraló-telepe létesítése érdekében megindított országos mozgalmat a vallás- és közoktatásügyi kormány is a legmelegebb érdeklődéssel és pártfogással kiséri. Mint illetékes helytől értesülünk, az „Udvarhely­vármegyei Tanitóegylet“ kérése alapján a közoktatásügyi miniszter a május hó 12-én megnyílt Tanítók Fürdője befektetései cél­jára, évi 2000 korona államsegélyt engedélye­zett. A közoktatásügyi kormánynak ezen nagy jelentőségű erkölcsi és anyagi támoga­tása teljes mértékben biztosítja a gyógyfürdő és üdülő-telep kiépítését. A részvénytársa­sági szervezkedés eddig elért kiváló ered­ményeit, az ezen év végéig meghosszabbítani tervezett további részvényjegyzési elhatáro­zás csak fokozza, annyival is inkább, mert a közeli napokban kibocsátandó uj tervezet alapitói, a részvénytőke jelentékeny nagy részét már előre biztosították s igy a további részvényjegyzésekkel csak a fennmaradó alaptőke részlet biztosítandó. A gyógyfürdőt a tanitók a legminimálisabb árszabással a Székelyudvarhelyi Szejke fürdőn már meg­nyitották s ennek prospektusa mindenre nézve teljes tájékozást nyújt, ügy a fürdő, mint a részvénytársaság ügyére nézve min­den megkeresés Gyerkes Mihály ig. tanító címére, Székelyudvarhelyre küldendők. Lá­togassuk meg, keressük fel ezen értékes és olcsó hazai (erdélyi) gyógyfürdőt. — Megfelelt. A napokban egy ordas cigány mint főmagánvádló panaszt tett a j árásbiróságnál, hogy sárdagasztó hitvesét egy kartárs becsületében meg­sértette. A tárgyaláson azonban későn jött a móré s a biró fájdalomtelt szív­vel tudatta, hogy elkésett, az ügy meg­szűnt, íegfelebb igazolással élhet. »Mivel éljek? csókolom a lába úját.« »Igazolással« szólt a steoratip válasz: »Bocsánatot kérek én kenyérrel és szalonnával szoktam élni«, szólt büszkén kiegyenesedve a vályogvetés­ben megrokkant vén szenvedő. — A nyircsászárii legények cimü múlt számunkban megjelent hírünkre vo­natkozólag a nyircsászárii g. kath. egyház érdemes-lelkészétől Slepkovszky Sándor űrtől a következő tartalmú levelet kaptuk: — Nem felel meg a valóságnak, mintha a templom előtt valamelyik vasárnap az ottani legé­nyek összeverekedtek volna. Késelések sem történtek, mert a nyircsászárii legények a legjobb magaviseletét ta­núsítják és az egyetértés a község legényei között mintaszerű. A múlt vasárnap bált is rendeztek, mely a legcsendesebb lefolyású volt és rend­zavarás egyáltalán nem történt. A község legényeinek jó magaviseletéről méltán vehetnek példát más község legényei. — Örömmel rectificáljuk tehát említett hírünket, mely ösmerve tudósitónk jóhiszeműségét, valamely téves információn alapulhatott. Recti­ficáljuk pedig mielőtt alkalmunk lett volna tudósítónkhoz kérdést intézni, mert semmi okunk sincs a főtiszte­lendő ur állításában kételkedni, de rectificáljuk azért is, mert úgyis olyan ritka ma már az olyan lelkipásztor, aki a falu népének nemcsak tanítója, de erkölcsének és jóhirnevének olyan védelmezője legyen, mint Slepkovszky Főtisztelendő ur. Óvszerek, gummiáruk! Saját gyártmányú bőrkeziyük, kettő koronától kaphatók Fényképészeti cikkek! BLUMBERG József keztyü, Kötszer és füzőgyárában betegápolási cikkek nagy Külön próbaterem. raktárában Nyíregyházán, kath. parochia épületében. — Telefon 796. Illatszerek. Szappanok.

Next

/
Oldalképek
Tartalom