Mátészalka és Vidéke, 1911 (6. évfolyam, 1-51. szám)

1911-11-16 / 46. szám

3. oldal._____________________________________ rint az elmúlt hónapban szintén jelentéktelen volt a kivándorlók száma és a főorvosi jelentés, amely az egészségi állapotok rosszabbodásáról nyújt bi­zonyságot. Az ülés megnyitása után elnöklő Csaba A- dorján főispán bejelentette, hogy Nemestóthi Sza­bó Antal közigazgatási bizottsági tag ezen tiszt­ségéről lemondott. E lemondás folytán a Péchy László mátészalkai főszolgabíró elleni fegyelmi ügyben biztosul dr. Böszörményi Emil lett kiküldve. Ezután dr. Péchy István főjegyző terjesztet­te elő az alispáni jelentést, mely szerint a személy- és vagyonbiztonságot oly esetek, amelyek különösebb intézkedések megté­telét tették volna szükségessé, nem zavarták. A jelentés azzal záródik, hogy az elmúlt hó folya­mán a vármegye területéről 203-an kértek útle­velet, visszavándorolt 98 egyén. A tiszti főorvosi jelentés szerint októberben 9 községben léptek fel fertőző megbetegedések és pedig : Kocsordon, Kékesorosz- faluban, Nagysomkuton, Nagykárolyban, Felsőbá­nyán és Nagybányán a vörheny. A fertőzés to­vábbterjedésének megakadályozása végett a szük­séges óv- és gyógyintézkedések megtétettek. E tekintetben a főorvosi jelentés dicsérettel említi meg dr. Csausz Károly felsőbányái főorvost, ki­nek dr. Schőnpflugh Béla indítványára a közigaz­gatási bizottság elismerését fejezte ki. A jelentéshez Bodnár György kir. tanfelü­gyelő szólalt fel és az iskolák hosszas ideig tar­tó bezárását a tanításra vonatkozólag károsnak mondja. Dr. Schőnpflugh Béla t. főorvos válaszá­ban kijelenti, hogy a közegészség ügye előbbre való mint a pedagógia, mert a mint igen találó­an mondotta hiába lesz nyitva az iskola, ha nem lesz, hogy kit tanítsanak benne. Csaba Adorján főispán a főorvos álláspontját helyesli. A kir. tanfelügyelő bejelenti miszerint intézkedett arra nézve, hogy egyes helyeken a felnőtt analfabéták oktatása biz­tosíttassák. A tél folyamán népies ismeretterjesztő felolvasások és előadások rendezése iránt is nyikált. Nyers férfi hangok énekeltek egy dalt a halálról és a szerelemről. Mindig és mindig csak a halál, mely ott leselkedik mindig zugolyból, ugrásra készen. — Nem, nem! kiáltott fel a sah. Nem aka­rok elpusztulni! — Allahra és a szent kalifára, mi történt veled Sahom ? — kérdezte Melhani és szorongó pillantást vetett Mehemedre, ki eltorzult arccal fordult a fal felé. — A rettegés bánt nagyvezér! Attól tartok, hogy Marpasz nem ad pénzt, mert nem hallgat­tam meg követeléseit. Akkor aztán az európaiak­hoz kell folyamodnom. Melhani tovább irt, Mehemed pedig odalépett a kályhához és rágyújtott a vizi. pipájára, az ó- piummal kevert dohány lecsillapította. Kopogtattak a szoba nehéz vasajtaján. Melhani nehézkesen felállt és kinyitotta az ajtót. Ott állt a meghitt szolgák egyike és jelen­tette : —r Bagdadból érkezett gyorsfutár künn áll a kapu előtt. — Tüstént jöjjön fel. Néhány pillanat múlva, mig mehemed sah nyugtalanul és viharosan dobogó szívvel járt-kelt a szobában, belépett mélyen hajlongva a futár, egy még ifjú kurd tiszt és szótlanul átnyújtott a sahnak egy levelet. — Elmehetsz, de várd készen, ha ismét szükségem lesz reád. A sah reszkető kézzel bontotta fel a leve­MÁTÉSZALKA ÉS VIDÉKE megtette a kellő lépéseket. A jövő évre Szaniszló, Réztelek, Szamosborhid, Kányaháza, Kismajtény, Jeder és Komorzán községek számára engedélyez­tettek az állami iskolák. A jelentés felylvasása után dr. Falussy Ár­pád az érendrédi gör. kath. lelkész, a nevezetes Grácián Páter, oláhositási törekvéseiről emlékezett meg és ennek ellensúlyozásául, magyar nemzeti érdekből, az érendrédi áll. iskola már elhatározott felépítését sürgeti. A közigazgatási előadó jelentéséből megemlitendőnek tartjuk, hogy az állategészségügy a vármegye területén már kielé­gítőnek mondható, a takarmányozási viszonyok közül azonban a szárazabb klimáju vidékeken már is érezhető a takarmány hiány. Fabó Zoltán kir ügyész jelenti, hogy októberben letartóztatva volt 287 fér fi és 39 nő. Szabadult 257 férfi és 36 nő. Tudomásul vették még a pénzügyigazgatói, az árvaszéki és az államépitészeti hivatal vezető­jének jelentéseit is. HÍREK. Kinevezés. A földmivelésügyi miniszter Ja- niczky Gyula oki. állatorvost állatorvosnak kinevezte Esküvő. Weisz Mór kereskedő budapesti lakos e hó 21-én esküszik örök hűséget Króhn Mór kedves leányának Terkának. Beszámoló. Gróf Károlyi József a nagyká­rolyi kerületi képviselője e hó folyamán beszá­molót fog.tartani Nagykárolyban. A „Mátészalkai testedzők egylete“ vég­leg megalakuljak mondta ki magát e hó 11-én megtartott közgyűlésén, mely alkalommal az elő­készítő bizottság által kidolgozott alapszabályter­vezet elfogadtatott s a tisztikar is megválasztatott és pedig elnök lett Katnöna Géza, ügyvivő a’lel- nök dr. Dienes Dezső, elnöki titkár Földes Jenő, pénztárnok Máté Sándor, művezető Keller Aladár. A választmány ma d. u. 5 órakor tartja első ü- lését. Szatmárvármegye tisztviselőinek névsora és kerületeinek felosztása czim alatt Kálnay Gyu­let. Melhani élesen figyelve nézett reá, hogy arc­izmainak vonaglásából találhassa ki a levél tar­talmát. Csak az állt benne: «Nem«, s egy szóval sem több, még csak egy árva névaláírás sem. ezt kellene ma lenyelni a királyok királyának. Mehemed sokkal gyengébb volt, semhogy dühös kiáltásra fakadhatott volna. Leroskadt a kanapé párnájára és hangja tompa volt a mit •Szólt: Most már mégis csak az európaiaknál kell kopogtatnom . . . Hosszú halgatás következett, csak a két fér­fiú nehéz pihegése hallatszott. Sajátszerü ragyogás ült ki Melhani arcára. — Uram, — szólalt meg aztán a nagyve­zér — megengeded-e, hogy én szolgáljalak azzal a kölcsönnel ? Mehemed riadtan nézett rá. — Te ! — tört ki belőle a szó végre. Aztán erőltetve mosolygott. — Egy millióra van szükségem. — Megadhatom. Melhani az asztalhoz lépett és kiállított egy utalványt, mely az angol bankra szólt. Szótlanul nyújtotta át urának. — Megmentőm vagy! — suttogta Meheme d és a karjába zárta. De melhani arcán mosoly röppent át, hiszen csak csekély részét adta vissza annak, melyet épp tőle lopott el. Eri Nasszer. 1911. november 16. la főispáni titkár egy igen célszerű fali táblázatot állított össze, amely a vármegye összes tisztvise­lőinek a mai állapot szerinti névsorát tartalmazza. A táblázat hivatalos használatra készült. Garázda cigányok. Hodász községet való­ságos ostom állapotba hozták a garázda cigányok, a kik fényes nappal is részeg fővel valóságos csatákat vívnak az utcán, majd pedig az előttük korcsmát záró italmérők ellen indítanak ostromot sőt nem átalják a járó-kellőkbe is belekötni. E garázdálkodó cigányokra felhívjuk a hodászi elöl­járóság figyelmét. Fiatalon a bűn utján. E hó 12-én vasár­nap d. u. nem kis ijedelmet okozott két 12 éves Czine Károly és Horváth Guszti éretlen csinyje. Ugyanis több főutczai lakás előszobájának kul­csát elcsenték nem azért, hogy azt később be­törésre használják fel hanem, hogy a kulcsokat értékesítsék. A károsultaknak a legkülönbözőbb feltevésekkel ijesztegették önmagukat. Volt a ki éjszakára eltorlaszolta ajtaját, mig végül az ijede­lem komikumba fulladt, a mikor kiderült, hogy a rémesnek elképzelt bünbanda két haszontalan gyer- kőcz személyéből áll. Öngyilkosság. E hó 12-én délután egy 72 éves öregasszony Bán Rozália szamoskeéri lakos megunván az életét s felakasztotta magát s meg­halt. A hulla-szemle megejtése céljából e hó 13-án dr- Dienes Dezső szolgabiró és dr. Csató Sándor járás-orvos a helyszínre kiszállottak. Sertés lopás. A hízott sertések idényével kezdetét vette a sertés lopás is. E hó 12-én Illés István Mandel tanyai (szálkái hat.) lakostól loptak el két hízott mongoliczát. Jó lesz résen lenni Rósz szomszéd. Nincs kellemetlenebb ha az embernek rósz szomszédja van. Ilyennek bi­zonyult László István a ki Schreiber féle fatelep háta megett a Katona Pál szomszédságában la­kik. Nem átalotta ugyanis Schreibertől nagyobb- mennyiségü épület fát és Katonától oltott meszet lopni. A kár megtérül és megérdemelt büntetését nyilván megkapja, de azért az ilyen szomszédtól az Isten óvjon. Alkalmi tolvajok. Krancz Lajos fuvarozó vállalkozó a közeli napokban az állomásnál kín- jártában pár percre bement s ugyanott pénzes táskáját le tette. Pár perc múlva távozván a tás­kát ott feledte, de azonnal észre vevén a táska hi­ányát vissza ment érte. Ott azonban legszorgosabb kutatás dacára sem lelte meg. Elővette hát a ven­déglős tanulját, a ki hosszas faggatás után a pénzt előadta, a mit cinkossával Stanicz Mátyás lakatos mester fiával e rövid idő alatt az istállóban a szalma és alom közzé elrejtette. Színház. Tisztában vagyunk azzal, hogy városunk kicsi volta s a befolyó jövedelem csekélysége nem jogosít fel ben nünket arra, hogy maguknak a minden tekintetben megfe­lelő színtársulatot igényelhessünk, azért nem emlékezhetünk meg Kunhegyi társulatáról a kritika erős hangján, sőt a fentieket figyelembe véve, valamint az ugorka szezon ide­jén itt müKödött Krasznay társulatának eléggé gyenge szín­vonalát, bátran mondhatjuk, hogy Kunhegyi színtársulata megüti a kellő mértéket s alkalmat szolgáltatott még a nagyvárosi előadásokhoz szokott közönségnek arra, hogy egy néhány kellemes estét tölthessen. Éppen a fentebb említett okokból el kell tekinteni, hogy a rendezés, díszle­tek s öltözékek sok kívánni valót hagynak, mert hiszen nem Budapesten, hanem Mátészalkán vagyunk, a hol min­den nap más darab megy s a gázsi nem engedi meg a megfelelő jelmezek s toilettek beszerzését. Annyit azonban figyelmébe kell ajánlanunk a direktornak, hogy inká' ’ olyan darabokat hozasson színre, melynek megfelelő el dása nem ütközik nehézségekbe s a technikai hiányok r oly nagyok, mely a közönség illúzióját semmisíteni alk masak. A bemutató előadásul Lehár gyönyörű zenéjü „Ci gányszerelem“ cimü darabja került színre. Színészeinkben megvolt a jó akarat s igyekezet, hogy jó alakítást nyújt­sanak, de az operettekhez szükséges készletek hiányozván az igyekezet nagyban egészben kárba veszett. Elég ügye­sen játszotta Nagy Margit, Zorika szerepét, cigánylegény­nek temperamentumos volt Gerti János, igaz, hogy alakja nem igen felel meg az eszményi cigánylegény külsejének, hangja ellenben erőssége mellett igen kellemes. Kedves

Next

/
Oldalképek
Tartalom