Mályusz Elemér szerk.: Magyar protestáns egyháztörténeti adattár. XV. Budapest 1934.

A Thurzó-levéltár egyháztörténeti iratai 1-265.

236. 1619. augusztus 6. Pozsony. Armbruszter Ferenc Thurzó Imréhez. Beszámol a németországi, cseh és morva eseményekről megtu­dott híreiről, azután röviden az országgyűlés tárgyalásáról ír. A ka­tholikusok semmiképen sem akarják a vallásügyi sérelmeket meg­szüntetni, ami ellen az ev. státus protestált és most hazamenni készül. Eredeti, sajátkezű levél, zárlatán címeres, piros viaszpecséttel. — Irreg. 8. fasc. — Kiadva: Tört. Tár. 1881. évf. 95. 1. 237. 1619. augusztus 8. Pozsony. Plathy Ferenc Thurzó Szaniszlóhoz. Az ura levelében foglaltakat közölte Sándor Jánossal, Szerdahelyi Mihály­lyal és Dávid Jánossal, akik az országgyűlés befejezése után bővebben fognak erről az ügyről Thurzóval tárgyalni és kérik, hogy addig ne írjon róla a várme­gyéknek. Azt a tervét, hogy a Pozsonyban jelenlevő ev. urak és követek együt­tesen írjanak az erdélyi fejedelemnek, szintén elhalasztandónak tartják. A religio ügye nem halad, mert a katholikusok nem engednek. — A nem közölt részben a morva és cseh dolgok állásáról ír. Eredeti, sajátkezű levél, zárlatán címeres, piros viaszpecséttel. — Irreg. 5. fasc. Illustris ac magnifice Domine, Comes, Domine mihi semper gratiosissime. Servitiorum meorum humilium deditissimam subiec­tionem. Az Nagod lewelit nekem megh adak, meliben mit paranchol­lion Nagod, megh értettem. Az Nagod akaratiat ma yo regweí Sán­dor János 1 vramnak, Zerdahely Mihali 2 vramnak es Dawyd Já­nos 3 vramnak megh montam. Eo kgmek eleget discuraltak azon do­logrul es teöb feö embereckelis, kiket eö kgmek gondoltak, keöz­lettek, es egyenlő akaratbul azt találtak, hogi it nem szöksegh azt eleö hozni az keoueteknek, sem penigh az varmegieknek mingiart 1 Trencsénmegyei birtokos. Thurzó György híve és végrendeletének egyik végrehajtója. Bethlen megbízásából Thurzó Szaniszlóval együtt résztvesz a ni­kolsburgi béketárgyalásokon. 2 1603-tól Nyitramegye alispánja s a jelen pozsonyi országgyűlésen kö­vete. A család ősi birtokán Nyitraszerdahelyen védelmük alatt terjedt a protes­tantizmus, mígnem ez az ág a század végén a kath. vallásra tért át. 3 Trencsénmegyei alispán, Trencsénmegye követe.

Next

/
Oldalképek
Tartalom