Mályusz Elemér szerk.: Magyar protestáns egyháztörténeti adattár. XV. Budapest 1934.

A Thurzó-levéltár egyháztörténeti iratai 1-265.

most yrni felöle, hanem eö kgmek egynihanian az elötis emlegettyk azt az dolgot s azt találtak, hogy mingiart geolys utan magok egi nehanian az feö emberek ugi mint vyce palatinus vram, Sándor Já­nos vram es többen requiralni fogyak Nagodot es minden allapa­tiarul beösegesen beszelni Nagyságoddal, az utan mingiart yob modgia leszen Nagyságodnak yrni az varmegiekre, holot Nagodot requiralliak felöle es okot adnak rea, hogy Nagod yrion es megh ta­lália az varmegieket azon dologrul. 4 Az mi penigh illeti, hogy az erdeli feyedelemnek yrnanak miniayan az vrak es keöwetek, kik az mi vallásunkon uadnak, azt sem yawallyak eö kgmek, hogi légien mostan. En aziert keozlettem mingyart eö kgmekel, hogy Nagisa­godnak megh yrhassam az eö kgmek opinioyat es ez utan Nagod informatioyatul warok, mit kellesyk ebben chelekednem. Az mi it walo allapatot illeti, megh chak az religio dolga forogh mostis, sémit sem uegeztu[nk] felöle, chak naprul napra haliad, holot az pápis­ták nem akarnak accedalni az mi ygaz es méltó Kewansagunkra. Mihelt walamit uegezönk, Nagyságodnak mingiart megh yriuk. . . . Ezeknek utána az Vr Istennek kegies gonduiselise ala ayanlom Nadot, tarcha es eltesse eö szent felsige Nadot sok eztendeygh yo egessyghben. Posony die 8. Augusti anno 1619. Illustris ac magnificae Dominationis Vestrae servitor humillimus Franciscus Plathy. 238. 1619. augusztus 9. Pozsony. Plathy Ferenc Thurzó Szaniszlóhoz. Miután a nádor látta, hogy az országgyűlésen a nagy ellentétek miatt nem lehet a vallás ügyében mind a két fél megelégedésére végzést hozni, ő maga proponálta ma a vallásügy elhalasztását a legközelebbi országgyűlésre. De hogy va'ami üdvöset mégis végezzen ez az országgyűlés, két más pontot adott ki tár­gyadra. Eredeti, sajátkezű levél, zárlatán címeres, piros viaszpecséttel. — Irreg. 5 fasc. Illustris ac magnifice Domine, Comes, Domine mihi semper gratiosissime, servitiorum meorum humilium deditissimam subiec­tionem. Akaram Nagodot mint kegmes vramot, ynformalnom it walo allapotrul, hogy midőn lattá palatinus vram eö naga, hogi az mí­4 A 198. számban Thurzó Szaniszló által kezdeményezett terv tovább­építésére vonatkoznak e tárgyalások?

Next

/
Oldalképek
Tartalom