Mályusz Elemér szerk.: Magyar protestáns egyháztörténeti adattár. XV. Budapest 1934.

A Thurzó-levéltár egyháztörténeti iratai 1-265.

nemö formán ualo articulust mink az euangelicus status akartuk chi­nalni, annak semikepen nem consentialt az catolicus status, azon­kepen minkis az eö pretensioyoknak helt nem akartuk adni de ne­gotio religionis, seöt inkab azt az dolgot bizonios okokiert differalni • akartak ad primitus celebrandam diaetam. Eö naga may napon eö maga proponálta az orszaghnak, hogy midőn latna az sok dissensiot az emberek keozet religio dolgobul, annira menni, hogi ugian semi­kepen megh nem alkhatnanak rayta es ymar enni sok ideöteöl fog­wa it lewen, sémit sem uegeztenek felöle. Azyert eö naganakis te­cik, hogy azokot az grauameneket, ugi mint de negotio religionis ad primitus celebrandam diaetam differallyak. De hogy szegeni hazánk romlott allapotia felölis mind azon által walami yótt uegezenek, igen kewantatik. Azyert ym in scriptis ezt az kett punctot atta ki (kinek pariayatt ym megh költök Nagodnak), hogy az nemes or­szagh erről deliberallyon walamit. 1 Annak utána ez kett dologh ueghez menüyn, el oszolnak miniayan. Kedden, remenlem, Kgmes Vram, mind el oszolnak. Mynd ezekről az Vr Isten haza wewen benőnket, Nagyságodnak magunk beösegesben referallyuk Tarcha megh eö szent felsyghe Nagodat yo egessyghben. Datum Posony die 9. mensis Augusti anno 1619. Illustris ac magnificae Dominationis Vestrae servitor humillimus Franciscus Platy m. p. 239. 1619. augusztus 9. Kluknó. Cristallus Pál kluknói prédikátor Thurzó Szaniszlóhoz. Mivel Thurzó az elmúlt két év alatt állandóan gondot viselt a fiatal kluk­nói egyházra és a hívek is arra törekedtek, hogy azt Thurzó védelme alatt szép rendben tartsák, több meghívás ellenére is Kluknón maradt. A hívek lelkesedése­azonban most alábbhagyott és nem akarják a prédikátornak járó szolgáltatáso­kat teljesíteni. Kéri Thurzót, hagyja meg a kluknóiaknak, hogy tizedeit taka­rítsák be. Eredeti, sajátkezű levél, zárlatán zöld viaszpecsét nyomaival. —• Irreg. 6.. fasc. Salutem animae et corporis Ill-mae ac M-ae D-ni V-ae a Deo precor et mea officia humillima offero. etc. Illustris ac magnifice Domine, Domine, Patrone et Collator benignissime, quam magnum, quamque excellens sit Dei donum 1 A két propozició: 1.) A határok védelméről, a zsoldosok fizetéséről & a miles continuus-ról. 2.) A török elleni védelem megszervezéséről. L. Acta Diae­talia Fasc. III. No. 7. Kincst. oszt. 5 pontban határozatot is hoztak, de ez nem került a Corpus iurisba.

Next

/
Oldalképek
Tartalom