Magyar Paizs, 1903 (4. évfolyam, 1-53. szám)

1903-11-05 / 45. szám

4 MAGYAR PAIZS 1903. november 12. kávéház emeletén) tartandó tánczczal egybekötött Tea-estélyie. Belépő dii személyenként 1 korona, családjegy négy személyre 3 korona. Vivó iskola. Van szerencsém tudomásul hozni, hogy Zalaegerszegen ideiglenesen a „Baross­liget"-i vendéglő helyiségben vivó iskolát nyi­tottam. Feltételek: 1. Dij: egv hóra személyen­kint 5 forint, tanuló ifjúságnak3 forint, 2 Orák : hetenkint 3-szor tartatnak reggel 7 órától este 9-ig. 3 Óiák: Egy-egy órában legfeljebb 5 tag vehet részt. 4. Felszerelést : a vívómester tar­tozik adni. 5. A vivó-órakat bármely napon meg­lehet kezdeni. 6. Egyes csoportokkal közös meg­állapodás szerint. Beiratkozni lehet a mai naptól fent jelzett időben és helyiségben. Zalaegerszeg, 1903. október hó. Kiváló tisztelettel Chappon Károly okleveles vívómester. Kinevezések. A m. kir. igazságügyminiszter dr. Nagy Béla zalaegerszegi lakos ügyvédjelöltet a komáromi törvényszékhez aljegyzővé, a pénz­ügyminiszter Tarr Károlyt a zalaegerszegi pénz­ügyigazgatóság mellé rendes számtisztté nevezte ki A zalaegerszegi pénzügyigazgatóság Talabér Lajost kineAezte a keszthelyi adóhivatalhoz gya­kornoknak. Elégett Németh Ádám csácsi-utczai lakosnak egy hároméves gyermeke. Forró vizet öntött magára. Meghalt. A vármegyei főispán Farkas Kálmánt Farkas József orsz. képviselő fiát kinevezte tiszteletbeli szolgabírónak s a zalaegerszegi főszolgabírói hiva­talhoz osztotta be. Kosárfonó tanfolyam. Zalavármegye Gazdasági Egyesülete folyó hó 15-tól kezdve az elemi iskola helyiségében esténkint d. u. 4 órától kezdve 9-ig kosárfonó tanfolyamot szervez, melyre felvesznek 12 évet betöltött fiukat és felnőtteket is. A tan­folyamon a háziipari kosárfonást tanulják. A szük­séges vesszőt a tanuláshoz ingyen kapják a nó vendékek, s az általuk csinált tárgyakból a tan­folyam befejeztével kiállítás rendeztetik, mely után mindenki a saját munkáját, néhány minta gyűjtemény kivételével megkapja, hazaviheti. A mult évben is volt kosárfonó tanfolyam, melyen igen szép munkákat tanultak megcsinálni a nö­vendékek. A gazdákra nézve áldásos ezen tan­folyam, mert a házukhoz szükséges kosarakat gyümölcs szállító kosarakat csinálni megtanulnak, s téli szabad idejüket a meleg kályha mellett hasznos munkával tölthetik el. Jelentkezzék erre örege apraja, mert a munka nem szégyen, ba nem nemesit. Je'entkezhetni lehet Horváth János áll. gazd. ism. isk |-/aktanitónál, a tanfolyam felü­gyelőjénél. Helyi heti piacz mm. ként buza 14 kor. 30 fill. tó/6 11 kei. 80 fill. árpa 12 kor. — fill. zab 10 kor. 60 fill. tengeri 12 kor. — fali. krumpli 5 kor. 100 fő káposzta 3 — 5 kor. „ Csak oly magyar felírású portékát vásárolja­tok, melyről meggyőződést szereztek, hogy az hazai gyártmány !" Megyeiek. Tanítók Hazá Gyufaia. — Támogassuk a hazai ipart. — A jó hírnévnek örvendő gyulai gyufagyár, hogy gyártmánya minősége ellen egye­sek 4,ial támasztott, s nem a leghizelgöbb kritikát ellensúlyozza, mostanság oly kitűnő kivitelű »nép­tanitók«-féle sálon gyufát hozott forgalomba, hogy a minőség jósága mindenkit kielégít, Igazolja ezt azon körülmény is, hogy Alsóbisztriczén Glavács János vendéglős, — a hazai ipart pártolva, — tekintettel a gyufa nagy kelendőségére csakis a Duéptanitók gyufáját® tartja raktáron és árusítja. (G-;ak azután jól vigyázzunk, hogy a magyar gyárat dicsérő ozim lap alatt az »Union Augs b ug és Linz«-féle gyártmány ravaszul meghu­nyászkodva és magát előre tolva, valahogy ne kísérletezzen!) Pálinka a szerelemben. Perger Kati globukai születésű 22 éves leány cseléd, Stridón az elmúlt vasárnap abbeli bánatában, hogy Sajnovics Antal legény^ elfordította tőle szerelmét, egy pint szilva pálirkát ivott s reggelre meghalt. Bucsu volt vasárnap Andráshidán hol ez alkalommal az Engelhardt Sándortól festett uj oltárt és képet is felszentelték a templomban megható ünnepélyességgel. A felszentelést Tansics József alsóbagodi plébános tartotta szép tartalmas beszédjével. Az ünnepélyen a környékből jelen volt vendégek Ujváry Béla körjegyző házához voltak hivatalosak ebédre. I Jegyző választás Kováts Béla pacsai járási ( irnok hahóti körjegyzővé megválasztatott. I A nemespécselyi önk. tűzoltó egyesület alap­szabályait a belügyminiszter láttamozta. Leesett a padlásról a 7 éves Wittman Sarolta leányka játszás közben Kemend—Ollárban s szörnyet halt. IM^ Minden magyar honpolgár, magyar iparostól szerezze be szükségletét! Csak honi terméket használjunk! ^Wg Távoliak. Az eltussolás, vagyis sajtópör az igazgató ellen a Gotterhalté miatt Néhány héttel ezelőtt megemlítettük a Szatmári Hírlap alapján, hogy Szatmáron dr. Iteiser György hittanár a főgim­náziumban a "Gotterhaltét akarta énekeltetni, s megjegyzést ís tettünk rá. A szatmári újságok­ban heves polémia keletkezett ez ügyben. Leg­erősebben érdeklődött, ugylátszik Ratlcovszki Pál, az iskola igazgatója. Jelen sem volt az őneklésen s még kevesett akart elismerni belőle, mint a mennyit maga Baiser pap elismert, s azt állít­gatta, hogy semmisem történt, vagyis az eltusso­lás terére lépett az ujsági nyiltterekben. És az ujsági nyiltterekben még tovább is ment. Kemény támadást intézett tiarsdnyi Sándor ellen, a Szat­mári Hírlap szerkesztője ellen. De Harsányi Sándor most Batkovszki főgimnáziumi igazgatót följelentette a debreczeni ügyészséghez becsület­sérti s és rágalmazás vétségeért. Irtózatos tűz, K. vidéki városban nemrég egy szeszgyáros háza kigyuladt. A tűzoltóság tilalma dacára a tulajdonos berohan a veszélyes tűzbe, hogy pénzesládájit megmentse, A hatalmas lán­gok ós a tűrhetetlen füst azonban nem engedték, hogy a Kétségbeesett ember a ház hátsó részé­ben levő lakószobájába behatolhasson. Visszí kell térnie ós már-már ingadozik alatta a roskadó épület, midőn szerencséjére, kapaszkodás köóben megakadt az ajtóra szögezett levélszekrényben, melyet kezében görcsösen tartva, le<uhau a földre. Az irtózatos tűi egész vagyonát elhamvasztotta 8 nem maradt egyebe, mint az a pár órtektelen üzleti levél mely a levélszekrényben volt ós köz­tük Török A. és Tsa bankház, — Budapest, VI , Teréz körút 46. sz. — levele, mely egy megú­jítási sorsjegyet tartalmazóit. Még alig tért magához az óriási c-iapío httása alól, midő.i azon kelle­| mes hírt hozta a tűz által szerencsetlennó tett és tönkrement gyárosnak a táviró, hogy a furcsa módon megmentett sor igy megnjeite a 600.­000 koronás nagy jutalmat. Ez is iparpártolás. Szabadka vávosa Palicson acetilént akar bevezetni és az osztrák Richárd Klin­ger czéggel tá-gyal, mely czég Budapesten csak eladási iiodát tart fon, de mindent Bécsnek gumpoldskircheni gyárában készit Világoson szin­tén acitilentelepet akarnak letesíteni, melyet ugya­nazon czéggel rendeztetnének be. A lapok azt is irják, hogy Kisújszállást is e czég rendezné be. Felhívjuk e körülményekre a hazai ipai védelmét szolgáló Vedő Egyesület figyelmét. Ket tejszövetkezet alakult legújabban a keszt­helyi jaiasbau: Zsíden és Zalaszántón. A csurgói lengyar október 29-éu nagy ünnep seggel megnyílt. | | A Magyar l'aizs nem politikai lap, de azonkívül mindenkitől és mindentől teljesen független társadalmi újság. Különfélék. Munkácsi osztrák uuüvész, persze a Neue Freie Presse szerint, mely »0»ztrák müvészek« cz. alatt azt írja, hogy St. Louisban nagy kép­kiállítás lesz s részt vesz benne sok jeles osztrák művész is, különben — azt mondja — ott már jó neve van az osztrák művészeknek, mert néhány nagy emoer, köztök Munkácsy Mihály is, meg­alapították a jó hírnevet — az osztrákok számára. Lényegtelen különbség — mondja gróf Tisza István. — Hát ha olyan lényegtelen: ekkor miért olyan lényeges? Kérdi Bolond Istók. Árlejtések (A közölt árlejtésekre vonatkozó közelebbi adatok az illető hivataloknál eaetenkint padig a m. kir. Kereske­delmi Muzeumhan is megtudhatók.) A zala egerszegi kir. ügyészséghez f. évi no­vember 9 lg a zalaegerszegi kir. törvényszék ós a területén levő taplczai, sümegi 03 alsó lendvai királyi járásbirósági fogházakban letartóztatottak rendes élelmezésének, valamint a betegek számára orvosi rendelvény alapján kiszolgáltatandó élelmi szereknek 1904. évi január hó 1-től kezdődő egy, esetleg három évre leendő együttes b: to­sitására Bánatpénz 1000 korona. A váczi kir. orsz. fegyintézet igazgatóságához f. évi november 9 ig a fegy- és a közvetítő in­tézetben és kir. államfogházban letartóztatottak élelmezéséhez az 1904. évi deczember ho végéig szükséges marha és borjúhús szállításának biz­tosítására. Bánatpénz 1000 kgrona. A szerk. levele, f. K. Bszeg. Ugy emlékszünk, már feleltünk egyszer. Az előfizetés rendben van 1903. ér végéig. — G. Gij. Nagykanizsa Szívesen. Megindítottuk. Köszönet. — Határőr. Gyümölcsfákról s általán ilyen gazdálkodásról mindig értékesek a közlemények. A tárcza­félék minél rövidebbek legyenek. Egyebekben hát bizony baj a baj. Terjesszétek a „Magyar Paizstl " Földmivelés. Állattenyésztés, A kié a föld, azé az ország! -m Betegségek. n. Lépfene •. anthrax Első sorban is foglalkozzunk az egye3 beteg­ségek közül a lépfenével, mint olyannal, amely országszerte a leggyakrabban fordul elő s amely éppen ezért egyike is a 'egismertebbeknek. Igen gyakran járványszerüen lép föl s rakásra hull tőle szarvasmarha ós juh. Föllépése azonban nem mindig járvány.szerü, hanem — ós ez a gyakoribb eset — szórványos. Rendesen a növényevő ál­latokon okoz kóros elváltozásokat, de ragadós természeténél fogva átragad mis állatokra is, sőt meg az emberi szervezet sinci buto-ítva ellene. Ugyanis, ha lépfenés allat hú át eszi meg ai ember, akkor szintéi megkapja ezen veszedel­mes betegséget. Termeszete?, nogy erőien kifőzött v. sütött húsban a kórt előidéző gombák elpusz­tulnak s ezzel a fer.'ő/ő képesség is megszűnik. Ámde veszedelmes volta miatt, minden állat, mely lépfeneben elhull, később léíi'andi módon, szőröstől bőröstől elásandó és fertótelenítend'í. A lepfeiie gombái tanulmányozásánál rájöttek aira, hogy a lépfenét okozo gombák nem valami válogatosak az óletföltüteiben. Nemcsak az állati testben muadnak elve és sz-ipitodiuk, hanem azon kivül is Igy azután ezen gombák megta­láljak életiöltetelüket erjedő szerves anyagokban . vizenyős meken és legelőkön, majoiok udvarán, istállók és ólak pidxatai közt stb. Életképes­següket — 10 + 43° közt tartják meg. Ezeket tudva, könnyen megmagyarázható, hogy egyes istálokban, inajoiokban, udvarokban, ré­teken és legelőkön minden évben miért szedi áldozatait a lépfene lla a betegség valahol meg­jelenik ós annak azonnali sürgős elfojtására a lehető legszüíseg :.senb lep sek megnem tétet iek, ott a/után járvanyszerü jelleget ólt, veszélyezteti az összes állatállományt és ungát az embert is. Azon állat, melyen a lépfene megállapítható, nemcsak hogy elkülönítendő, hanem tartózkodási helye a lehető legszigoiúi'oan fertő leintendő, mert a betegseg gombaja szívós életű. Olyan külső behatásoknak, mint hideg, meleg, szárazság, nedvesség, hónap )kig ellentáll, és a­mint kedvező viszonyok közé kerül, azonnal meg­kezdi első működését, a szaporodást Ebből láthatni, hogy a fertőzés nemcsak a beteg állattal vagy annak váladékával való közvetlen érintkezés al­kalmával áll elő, hanem előidézik azt a feitőzött helyen való legeltetes, az ily helyeken átfolyó patakok, esetleg kutak vizei, vagy a fertőzött he­lyen termek széna etetese, fertötelenített istállók ós dögterek stb. A betegség vagy hosszú, vagy rövid lefolyású. Néha jelentkezés után elmúlik, de ismét kiujul, míg máskor az általános gyógyulás áll be. Azonban a kísérletek, melyek ezen betegség vég­eredményével foglalkoztak, beigazolták, hogy az elhullás mintegy 70%. A szélsőségeket véve a számítás alapjául, elmondhatjuk, hogy az álla­tok 50 — 80°jo-a menthetetlenül elpusztul ezen betegségben. Ezen számarány mindenesetre meg­döbbentő a mezőgazdaságra, miért is mindent meg kell tenni a lépfene megakadályozására. Azon vidékeken, ahol járványszerüen szokott uralkodni, legjobban célra vezet a védő-oltás,

Next

/
Oldalképek
Tartalom