Magyar Hírek, 1973 (26. évfolyam, 2-26. szám)

1973-11-10 / 23. szám

RÓNAY GYÖRGY 60 ÉVES VÉGTELEN SZERETETTEL ÉS KEDVESSÉGGEL FOGADÓIT MINDENKI A Szülőföldünk interjúja Szent—Györgyi Alberttel A Szülőföldünk rádiómű­sora 1973. október 16-án és 21-én közvetítette a nyolcna­pos magyarországi látogatást tett Nobel-díjas Szent-Györ­­gyi Albert professzorral ké­szített Interjút. Az elmúlt napokban különböző orszá­gok magyarjaitól sok levelet kaptunk, melyekben azt ké­rik, hogy lapunk közölje a tudóssal folytatott beszélge­tést. A kéréseknek örömmel teszünk eleget. A hozzá intézett első kér­dés így hangzott: boratóriumunkba, hogy foly­tathassam a kutatómunká­mat. Néha megkérdem ma­gamtól, hogy miért csinálom, mert ezért nekem nem fizet senki, és hírnév sem nagyon izgat már, eléggé ismerik a nevemet a tudományban, úgyhogy egy kicsit jobban ismerik-e vagy sem, ez már nem is érdekes. De a kutatás az értelmes és szép dolog, ezzel próbálok még egy kicsit hozzájárulni az emberi tu­dáshoz, és ez az ami nagyon mélyen gyökeredzik az em-Egy friss portré (Novotta Ferenc felvételei) — Professzor Űr, minde­nekelőtt arra kérem, mondja el, milyen tervekkel érkezett Magyarországra és beszéljen arról, hogy ezek a tervek mennyiben váltak valóra. — Ha az ember 27 évi tá­voliét után jön haza, sok minden jár. az eszében, ter­mészetesen látni akarja a régi helyeket, ahol megfor­dult, a régi barátokat, a ré­gi munkahelyet, s akarja lát­ni, hogy az országgal mi lett. Az egyik „titkos” tervem az volt, hogy megint telemerí­tem itt a lelkemet azzal a nagy tudományszeretettel, amit én itt mindig tapasztal­tam. Magyarország nagyon sok kiváló tudóst és művészt adott a világnak, s engem nagyon gyakran kérdeznek, miként lehetséges, hogy egy ilyen kicsi ország ennyi ki­váló tudóst és művészt tud termelni. Azt hiszem, tudok erre válaszolni. Az ország legegyszerűbb emberének a lelkében is nagy tisztelet él a tudománnyal és a tudással szemben. És ez feszíti a ma­gyar tudóst és a művészt is, mert gyermekkorától azt szívta magába, hogy ez az egyetlen fontos dolog, amiért érdemes élni. Pénzt csinálni, az nem érdekes, valami ha­talomra jutni, az sem túl ér­dekes, de szellemileg alkotni valamit, az a legnagyobb do­log egy magyar ember sze­mében. Engem is — most már 80 évesen — ez röpít mindennap kora reggel a la­berek lelkében. Részben ez volt az egyik titkos vágyam, hogy ezt az érzést még egy­szer önmagámban is felerő­sítsem. Hogy ebből a vára­kozásból mi lett? Először is: végtelen szeretettel és ked­vességgel fogadott mindenki, nemcsak kollégáim és a szel­lemi vezetők, de a legegysze­rűbb emberek is. Például: ma kora reggel elmenterh valami kis emléket vásárolni és a boltot zárva találtam. De a redőnyön keresztül egy alkalmazott meglátott és a boltot azonnal kinyitotta. Ez egyetlen más országban nem történhetne meg, hogy egy tudóst, csak azért mert tudós és kultúrmunkás, ilyen sze­retettel figyelembe részesít­sék. Ez megint feltölti a lel­kemben azt a feszítőerőt, amire szükségem van, ami néha bizony kicsit ellankad, ha olyan környezetben él az ember, ahol ezt nem érzi annyira, mint itthon. Ez az egyik fő eredménye az ittlé­temnek. — Professzor Űr közel másfél évtizedig állt a sze­­degi orvosvegytani intézet élén. Az egyetem professzo­ra és rektora is volt. Itt-tar­­tózkodása alatt most három napot Szegeden töltött. Részt vett a Magyar Tudo­mányos Akadémia biológiai központjának ünnepélyes át­adásán. Találkozott kutatók­kal. fiatalokkal és idősebbek­kel egyaránt. Régi kollegák­kal, barátokkal is. Mi volt a Bulla Elma, Fejes Teri, Gombaszögi Ella a 30-as évek hires színésznői is üdvözölték a Nobel-dij elnyerésekor a professzort, aki szívesen kalauzolta szép látogatóit a laboratórium számukra ismeretlen es iz­galmas világában (Liebman Béla Szeged) Nagy Endre, a kitűnő konferanszié is gratulált Jó barátjának, a tudósnak véleménye a magyar bioké­miai kutatás e fontos létesít­ményéről? — Óriási meglepetés volt részemre. Amikor én itt él­tem, akkor a tudománynak nagyon szerény keretek kö­zött kellett mozognia, és nem sok támogatást, bíztatást ka­pott, amikor én az országot elhagytam. És most itt talá­lom Szegeden a világ egyik legszebb kutatóintézetét, jól berendezett, gyönyörű nagy épületben és megtöltve nagy­számú lelkes fiatalokkal, akik nagy tudományszeretet­től áthatva, életüket és vérü­ket adnák azért a kutatásért, amit terveznek. Ügy hogy ez nagyon mély benyomást tett rám és nagyon boldog va­gyok, hogy ezt láthattam. — Szegeden az orvostudo­mányi egyetem díszdoktorá­vá avatták. Professzor Űr nagyon meghatóan beszélt a díszdoktor-avató ünnepsé­gen. Pedig ön nem egy vi­lághírű egyetem díszdokto­ra... — Igen, sok egyetem dísz­doktora vagyok és a világ legnagyobb és legrégibb egyetemeinek is tagja let­tem, de az a diploma, amit :az ember a saját egyetemétől kap a saját hazájában, az mindig kettősen értékes. Ezt a legnehezebb megszerezni. Egy régi magyar mondás, hogy senki sem próféta a sa­ját hazájában. Ügy látszik, én kivétel vagyok, vagy pe­dig itt , egészen más a világ. Mert a saját egyetemem, a saját hazám tisztelt meg az­zal, hogy visszafogadtak ilyen hosszú távoliét után. Ez talán a legnagyobb megtisz­teltetés ! — Professzor Űr nyilatko­zataiban, írásaiban nagy sze­retettel beszél az ifjúságról. Nem véletlen, hogy Szegeden is talált alkalmat arra, hogy találkozzon az ottani egyete­mi hallgatókkal. — Igen, az ifjúság az em­beriség legfontosabb része. Mert ő alakítja a jövőt. És amilyen ma az ifjúság, olyan Tesz az emberiség jövője. Ettől az elvi elgondolástól el­tekintve, a szívem is mindig az ifjúság közé húzott, és még ma sem tudok felnőtt emberek között egészen ott­hon lenni. Ott, ahol élek, van három unokám, ők hozzák az összes barátaikat, tehát még a magánéletemben is fiata­lok között vagyok. Természe­tes, hogy mint rektor is sze­retettel fordultam az ifjúság­hoz és megpróbáltam az éle­tüket feljavítani, bevinni az életükbe az emberi vonást. Addig — mielőtt én még rektor lettem — az egyetem nem vett tudomást arról, hogy ezek a fiatalok is em­berek. Tanítottuk és tanítot­tuk őket, de nem gondoltunk arra, hogy emberi igényeik is vannak. Én ezeket pró­báltam kielégíteni és bevinni a vidámságot, a művészetet az életükbe. Ez bizonyos mértékig sikerült is, de az­után jött a nagy fasiszta ára­dat. és azt hiszem, az min­dent eltörölt, amit én ott vé­geztem. Most az ifjúság meghívott a körébe, elmond­ták, hogy őket mi foglalkoz­tatja, bemutattak egy zene­számot egy színdarabot, és azután beszélgettünk. Kérdé­seket tettek fel, amire vála­szolnom kellett, és láttam, hogy mennyire élénken ér­dekli őket nemcsak a jelen, hanem a múltnak a művé­szeti és tudományos élete is. Ügy, hogy én igazán boldo­gan jöttem el Szegedről, lát­va, hogy az a mag, amit én elszórtam, ki is kelt. — Professzor Űr nagy sike­rű előadást tartott a Magyar Tudományos Akadémián leg­újabb kutatási eredményei­ről. Arra kérem, vázolja rö­viden előadásának témáját. — A részletekbe nem tu­dok belemenni, mert ábrák nélkül nagyon nehéz volna az egész kérdést kifejteni. De a lényege az, hogy ma az egész biológiát a molekulás teória uralja, az, hogy szer­vezetünk molekulákból van felépülve. Azoknak a játéka adja az életet, tehát ha a molekulákat megértjük, ak­kor megértjük az életet is, ami a biológia célja. Én soha nem tudtam elhinni, hogy az élet csupán a molekulák já­téka legyen, mert a tudós számára a molekula egy nagy tehetetlen tömeg már. Én mindig biztos voltam ab­ban, hogy sokkal kisebb, mozgékonyabb egységeknek kell szerepelniük, és ezek az elektronok. De arra eddig még senki sem gondolt, hogy az elektron el tudja hagyni az atomot, önmaga is képes re­akciókat kiváltani, és vándo­rolni. Én már több mint 30 évvel ezelőtt felvetettem ezt a gondolatot, amit aztán az egész világon mindenki el­lenzett és elvetett. De ez en­gem nem bántott, mert tu­dom azt, hogy minden ko­moly felfedezést el kell hogy vessenek, mert az olyan va­lami, ami ellentétben áll az elfogadott véleménnyel. Ez természetes. És, ma úgy va­gyok, hogyha valami új dol­got publikálok és elvetik azt, vagy nagy ellenállásra talá­lok, akkor nagyon örülök, mert érzem, hogy talán va­lami újat csináltam. Viszont, ha azonnal elfogadják, elszo­morodom, mert azt gondo­lom, hogy most már öreg­szem és nem tudok már sem­mi újat mondani. Az elgon­dolás az elektronokról nem hagyott nyugodni és az utol­só időben megint visszatér­tem erre a témára. Ez ugya­nis nemcsak filozófiai kér­dés, hanem óriási praktikus jelentősége is van. Például az emberiségnek egyik legna­gyobb átka még mindig a rák, ami borzasztóan sok szenvedést okoz. E problé­mának tényleges megoldása az elektronikus vonalon van, amit most már nemcsak, hogy be tudok bizonyítani, hanem ki is tudom jelölni a kutatás irányát, amely felé mennünk kell, hogy rövid időn belül megtaláljuk nem­csak a rák gyógyszerét, ha­nem azt az anyagot is, ami­vel meg is tudjuk előzni a rákot. Remélem, hogy mun­kám hozzá fog járulni az emberi nyomorúságnak és szenvedésnek a csökkentésé­hez. — Professzor Űr, milyen­nek látja általában a mai Magyarországot, hiszen ami­kor ön elment innen 27 esz-Rónay György, a kiváló költő, műfordító és esszéista 60 esztendős. A Nyugat har­madik nemzedékéhez tartozó költőként tartja őt számon az irodalomtörténet, az olva­só pedig olyan lírikusként, akiben a katolikus eszmei­ségtől fűtött mély humanis­ta igényesség él. Ismert, mint regény- és színműíró, és egyike a legjelentősebb esz­­széíróknak, műfordítóknak is. Születése napján jó egész­séget és további alkotóked­vet kívánunk neki. Rónay György Ráta# Qy&W­Három szál rózsa az asztalomon: anyai őseim porából sarjadt, alvadtvér-színű szirmotokkal ragyogjatok, kakucsi rózsák, bölcsőhelyem virágai — De hány bölcsőhelyünk van, míg a végsőben megpihenni térünk? Vak szélfúvásban élünk: zsenge korunktól, hajlékony palánták, kapaszkodunk érzékeny gyökerekkel, hogy a vihar el ne sodorjon, s mégis, hányszor letép, hányszor vet máshová, hogy újra kezdődjék a sosem szűnő kísérlet: megfogódzkodni, élni s táplálkozni, akármiig mostoha, de mégis édes talajból, mert a miénk, és szűkösségében is éltet. Én is, hányszor vetődtem messzi földre, Alpesek hólepte csúcsai alá, a húsén virágzó svájci tavaszba, hol esténkint barackfák szirma szállt a temető fölött, és kesernyés virágillat vegyült a messzi gleccserek szagával, s tenger partjára is, jeges szélben a balti Északon, ezüst halak közé, melyek a mólón tátogatva haldokoltak a részvétlen hullámmorajban, vagy máshová, szemközt a holland szigetekkel, melyek mint veszteglő, sötét hajók, bukdosnak az atlanti áradatban, s délebbre is, egy fényes ősszel t a feketés homokra, melyen túl a Liguri-tenger mozdulatlan páncélja domborult az alkonyaiban, s még lejjebb, Ostiában is néztem egy kora délután a sziklák közt a hullámok dühös csapkodását a mellvédről s néztem egy-egy hullámapálykor a szirtek kagylós, zöld moszathaját, amint szelíden újra elsimul, s egy aranyhal vetődött rőtes villanással a magasba a vízirózsák közt s merült ismét a Medici-kút zöldeskék vizébe, s megmozdultak a rhododendronok, mikor a tikkadt koranyári estében megrebbent a levegő, s emlékszem Trianonra is, hol az eltűnt Sőtérre vártunk, ki egy ligetben ifjúsága emlékeit nyomozta, s Versailles-ra is, a terebélyes fák alatt ebéd után ejtőzve Balzacról s a stílusáról vitáztunk, és láttam a Rajnát is, a pusztuló szőlőket és a haltalan, olajfestékkel szennyezett vizen a Köln felé úszó hajókat, és etettem a kövér díszkacsákat a Türkenschanz-park elvirágzott, vén hársfái alatt és néztem, ahogy szivárványpihés nyakukban keserves nyeldeklések közt mind lejjebb csúszik az egészben behabzsolt csokoládé, ez Pécsben volt, és ismerem a római fecskéket is, örvénylő vijjogásukat az Angyalvár felé csapódva a Tiberis fölött, bár legjobban mégis talán Tasso vaspántos tölgyfáját szeretem — De végül mégis mindenütt megsajdult bennem valami, finom fájással, mégis élesen, így fájhatnak a hajszálgyökerek, amikor kezdik kitépni a fákat, s a Hotel Alsace-ban, a Rue des Deux Gares-on egy éjszaka sebet álmodtam a szívem fölé (épp olyan alvadtvér-színűt, mint ti vagytok, kakucsi rózsák) és másnap hazajöttem — mert bárhol jártam, bárhol éltem, félszívvel mindig itthon éltem, ' szárszói dáliák, Párizs egén a szeptemberi holdban titeket láttalak, s titeket, rózsadombi rózsák, a sioni tavaszban, s ma már tudom, hogy Rilke sírján, Raronban az a három hervadó vörös rózsa ti voltatok, a ti előképetek volt, kakucsi rózsák — mert legmélyebb bölcsőhelyem virágai, anyám halott mellén vöröslő rózsák, ti végső vércsöppek, a síron át ti nőttok es. nyíltok tovább s ütköztök ki néha a föld alól, álmaimban vagy sírokon, hogy emlékezzem rá, hová nyúlnak első gyökereim, ma már mekkora Semmin át! Se ház, se kert, se kripta: mindent elfújt a szél, de a gyökerek élnek s visszakötnek a születetten születés tápláló mélyföldjébe, oda, honnét a holtak termékeny porából egyyérű gyökerekkel nőttünk és virágzunk, kakucsi rózsák. tendővel ezelőtt, még alig he­vertük ki a második világ­háború pusztításait. — Amit én itthon láttam, az meglepő, majdnem meg­döbbentő. Amikor az orszá­got elhagytam, különösen a fővárosban, romhalmazt hagytam el. És ma egy újjá­született, gyönyörű nagyvá­rosba jöttem vissza, amelyik, azt hiszem, talán Európa leg­szebb városa, vagy biztosan a legszebb városa, részben fekvésénél fogva, de főleg a nagy építőmunka következ­tében. ami itt folyik. Ami azonkívül még meghatott: az arcok, amiket látok. Amikor az országot elhagytam, az arcok gonddal terheltek, nyomottak voltak, kétkedve ■ néztek a jövőbe. Ma az ar- “ cok kisimultak, és mindenki ■ bizakodva néz a jövőbe! A J nagy luxusnak nincsenek je- a lei, de az egyszerű, rendes, ■ tisztességes megélhetésnek a * biztonsága minden arcon lát- ■ szik. És talán ez volt a leg- | mélyebb benyomás, ami itt- ■ hon ért. — Nagyon köszönöm az m interjút, Professzor Űr, hall- ■ gatóink, a külföldön élő ma- J gyarok, tisztelőinek széles ■ tábora nevében is. Kívánom, j hogy még sokáig jó egészség- ■ ben, sikeresen folytathassa ■ munkáját a tudomány és az l emberiség javára. ■ Keszthelyi Gabriella -6

Next

/
Oldalképek
Tartalom