Magyar Földmivelö, 1906 (9. évfolyam, 1-52. szám)

1906-05-13 / 19. szám

154 MAGYAK FÖLDMIVELÖ gőee uj. Lukáts Gyula, Körmend. Lovászy Andor, Zenta. Lázár Pál, Bácsalmás. Lévay Mihály, Abony uj. Lipthav Sándor, Ráckeve uj. Leszkay Gyula, Berettyóújfalu. Laehne Hugó, Kőszeg. Luby Béla, Csenger. Luby Géza, Fehérgyarmat. Miksa Imre, Felvinc. Molnár Ákos, Székelyhid. Molnár Jenő, Szentes. Markos Gyula, Pécs. Mahler György, Uj- szentanna. Melczer Géza, Edelény uj. Molnár Albert, Losonc. Máriássy Mihály, Lőcse. Mérev Lajos, Nyitra uj. Meskó László, Nyíregyháza. Mecner Béla, Király- helmec. Majthénvi Ádám, Mezőkövesd. Malatinszky György, Poroszló. Ifj. Madarász József, Léva. Id. Madarász József, Sárkeresztur. Mezőssy Béla, Nagy- kálló. Marjay Péter, Hosszupályi. Mukics Simon, Szabadka. Nemes Bertalan, Gönc uj. Nagy Sándor, Nagylak. Novák Dániel, Técső uj. Nagy Emil, Szol­nok. Németh Imre, Budapest II. Olay Lajos, Sziget­vár. Okolicsányi László, Jákóhalma. Pisztóry Mór, Kolozsvár I. Palakv László, Dicső-Szentmárton uj. Putnokv Mór, Putnok. Pozsgav Miklós, Kecel. Polónyi Dezső, Kézdi-Vásárhelv uj. Polónyi Géza, Ungvár és Budapest IV. Papp Elek, Nádudvar. Pap Zoltán, Tiszalök. Pogány Lajos, Téth. Petrogali Oszkár, Besztercebánya uj. Potoczky Dezső, Megyaszó uj. Pilissy István, Krassó uj. Ráth Endre, Kézdivásár- hely. Rajk Aladár, Baja. Rátkay Lászió. Pincehely. Rákosi Viktor, Hajdúnánás. Rigó Lajos, Bihar uj. Sebess Dénes, Marosvásárhely II. Ság Manó, Zsolna uj. Sághy Gyula, Somorja. Samassa Jenő, Kápolna. Steiner Ferenc, Kisbecskerek. Sümegi Vilmos, Gyer- gvószentmiklós. Szappanos István, Kecskemét II. Szederkényi Nándor, Eger. Szász Zsombor, Diósad. Szalay László, Szikszó uj. Somogyi Aladár, Török- szentmiklós. Gróf Somssich Tihamér, Szalánta uj. Simkó József, Oláhfalu uj. Schriffert József. Gyula. Szabó Kálmán, Debrecen III. Szluha István, Paks. Szász József, Komárom. Szemere Huba, Monor. Szat­mári Mór, Margittá. Szluha János, Szakcs. Szabó István, Győrsziget. Szentiványi Árpád, Kövi. Szúnyog Mihály, Mátészalka. Szentiványi Gábor, Vajdahunyad uj. Szebeny Antal, Budapest I. uj. Gróf Teleki Ar- véd, Újvidék. Báró Thoroczkaö Viktor, Thorockó uj. Tolnay Lajos. Siklós uj. Tutsek Sándor. Bánffyhu- nyad uj. Török F’erenc, Csikkarcfalva. Tóth János, Mezőtúr. Thaly László, Kaposvár. Thaly F’erenc, Nagyigmánd uj. Török Kálmán, Gyöngyös uj. Thaly Kálmárt, Debrecen I. Ugrón Gábor, Szilágysomlyó. Urmánczy Nándor, Szászrégen uj. Ujházy Iván, Eperjes uj. Uray Miklós, Nyírbátor. Uray Imre, Tiszahát. Vertán Endre, Torda. Wéber János, Bony- hád. Várady Imre, Nagybecskerek. Várady Károly, Görgő. Veres József, Orosháza. Vásárhelyi Dezső, Pécska uj. Világhy Gyula, Tata. Vizy Ferenc, Kör­möcbánya uj. Báró Wesselényi Miklós, Kolozsvár II. Weresmarthy Miklós, Szentendre uj. Gróf Zichy Jenő, Székesfehérvár. Zakariás János, Kovászna. Gróf Zichy Vlamidir, Balassagyarmat. Zlinszky Ist­ván, Dorogh. Gróf Zichy Miklós, Udvard. Ziegler Kálmán, Csáktornya uj. Alkotmánypártiak: Gr.óf Andrássy Gyula Tőketerebes, Kassa és Olaszliszka. Gróf Andrássy Géza, Rozsnyó. Gróf And­rássy Sándor, Homonna. Ajtay Aladár, Hátszeg, uj. Budav Barna, Szászsebes, uj. Burdia Szilárd, Karán- sebes, uj, román. Gróf Batthyány Lajos, Bodajk. Bernát István, Rimaszombat. Baross Jusztin, Trencsén. Battich Ödön, Szliács, uj. Bolgár Ferenc, Kismarton. Czobor László, Korpona, uj. Csepreghy István, Végvár. Czibula Bertalan, Nagymihály, uj. Darányi Ignác, Tapolca. Gróf Dessewffy Aurél, Girált. Gróf Erdődy Gyula, F'első-Eőr. Esterházy Béla, Galántha, uj. Eimődy József, Szenic, uj. Fodor Kálmán, Galgóc. Gróf Hadik János, Szin. Gróf Hadik Sándor, Apatin, uj. Báró Horváth Artur, Balavásár, uj. Heinrich Antal, Temes- rékás, uj. Issekutz Győző, Erzsébetváros. Báró Jun­genfeld Károly, Ólubló, uj. Jekelfalussy Lajos, Zó­lyom, uj. Gróf Karátsonyi Jenő, Zichyfalva. Kapdebo Gergely, Lippa, uj. László Mihály, Gyulafehérvár, uj. Mihalovics Endre, Óbecse. Markbreit Gyula, Vízakna. Martkhot Aladár, Vágujhely, uj. Návay Lajos Battonya. Gróf Nákó Sándor, Nagyszentmihály, uj. Nehrebecky György, Nagyberezna, uj. Nagy F'erenc, F’elsővissó. Philipp János, Ujarad, uj. Popovics Sándor, Pozsony, uj. Péchy Zsigmond, Héthárs, uj. Pescha Miklós Fe- hértemplom, uj. Raisz Aladár, Szepesszombat. Báró Révav Simon, Stubnva. Báró Rudnyánszky Sándor, Szék, uj. Stojanovics Iván. Moravica. Szterényi József Brassó II, uj. Szontágh Andor, Jolsva. Szemere Mik­lós, Köbölkút. Szinnyey-Merse Félix, Kisszoben, uj. Gróf Sztáray Sándor, Szobránc. Szivák Imre, Orci- falva. Széli Kálmán, Szentgotthard. Szereday Aladár, Tenke, uj. Semsey László, Nagyida. Teszelszky Miklós Déva, uj. Gróf Teleki Géza, Magyarlápos, uj. Gróf Teleki Pál, Nagysomkut, uj. Uhlig Leó, Bártfa, ujj Gróf Üchtritz Amadé, Abrudbánya. Báró Vécsey László, Aranyosmedgves. uj. Wekerle Sándor, Te­mesvár, uj. Ifj. Wekerle Sándor, Breznóbánya, uj. Gróf Wenckbeim István, Morvaszentjános. Zanella Richárd, Fiume. Zsedényi Ede, Gölnicbánya, uj. Gróf Zichy János, Szabadbáránd. Gróf Zichy Béla Rezső, Szepsi, uj. Néppártiak: Artirn Mihály, Zboró. Beniczky Ödön, Rózsa­hegy, uj. Brestyenszky Kálmán, Privigye, uj. Buzáth F'erenc, Rum. Csernoch János, Szakolca. Czitáry Béla, Alsó-Kubin. Csizmazia Ferenc, Szempc. Ernszt Sándor, Parcellázások jutányos és gyors keresztülvitele. A „Kisbirtokosok Országos Földhitelintézete“ üzletműködési körében felvette a parcellázások lebonyolítását és az e célra szóló kölcsönök adását. Az intézet rendeltetése kizár minden nyerészkedést, miért is maga a parcellázási célokra birtokot nem vásárol, hanem kivánatra elvállalja méltányos munnadij ellenében a parcellázások teljes (jogi, telekkönyvi és mérnöki) lebonyolítását s e célra megbízottját a helyszínére kiküldi, a ki az összes teendők ellátásáról a helyi kivánalmaknak meg­felelően gondoskodik. Parcellázási célokra az intézet az érték kétharmadáig terjedő előnyös feltételű kölcsönöket engedé­lyez, melyekről szóló prospektust az igazgatóság (Budapest, V., Géza-u. 2.) készségesen megküldi. Az intézet közreműkö­désének előnyei: 1. A lebonyolítás olcsósága. 2. Az intézet nyereség részesedést nem igényelvén, a vevők ugyanazon áron kapják a földet, ahogy az eladó eladja. 3. A vevők s az eladók a parcellázás minden gondjától megszabadulnak. 4. Az el­adó egyszerre egy összegben megkapja a vételárat. 5. Egyetemleges felelősség nincsen. 6. Az összes költségek előlegeztet- nek. Az intézet által engedélyezett parcellázási kölcsönök főbb előnyei: 1. A járadék utólag fizetendő. 2. Kölcsönök már 300 koronától kezdve adatnak. 3. Az egyik módozatú kölcsön teljes készpénzzel fizettetik ki. 4. Közjegyzői okirat nem szükséges, csupán az olcsó közjegyzői hitelesítés. 5. A kölcsön az intézet által fel nem mondható.

Next

/
Oldalképek
Tartalom