Magyar Földmivelö, 1905 (8. évfolyam, 1-52. szám)

1905-04-09 / 14. szám

MAGYAR FÖLDMIVELŐ 110 rákötjük a fára, ha szükséges megújítjuk mindaddig mig a mézga kocsányossá nem vált, akkor lekapar­juk és langyos vízzel addig mossák, mig a seb tisz­tává nem lett, a midőn éles késsel az elhalt része­ket kimetszszük és ecetbe mártot kóccal beborítjuk az egész sebet, ezt megint egy többtét összehajtoga­tott zsákdarabbal vesszük körül, hogy az ecet ne párologhasson olyan gyorsan el. Ha az ecetezést többször megismételjük, úgy tapasztalni fogjuk, hogy a seb lassan gyógyulásnak indul és a fa kiépül. HÁZI-ASSZONY. Gyümölcskamra szellőztetése. Ez azért szükséges, mert minden gyümölcs hajlamos arra. hogy környezetének szagát magába szívja. Ezért te­hát a gyümölcsös szobában vagy pincében nem sza­bad káposztát vagy zöldséget tartani, mert emiatt a gyümölcs illatát veszti s kereskedelmi értéke meg­csökken. Inkább még a saját szagától is sürü szellőz­tetéssel kell megtisztítani. Rozsdás tejkannák káros hatása. A gya­korlati életben ismételten előfordult, hogy a rozsdás tejkannákban szállított tejből készült vaj minősége sokat vesztett jóságából. A tej ugyanis bizonyos visz- szataszitó faggyuizt kap, mely a tejben oldódó tej­savas vas képződéséből ered. Dudvairtás. Az utakon felverődő gazt leg­könnyebben s évekre szólólólag kiirtjuk, ha veszünk 20 liter esővizet, beleteszünk 5 kiló oltatlan meszet ebbe pedig fél kiló kénsavat, ezt a keveréket felfor­raljuk s vele a dudvás utat megöntözzük. Minden szál dudva kivész tőle évekre. A fürészpor mint üvegtisztitószer. Oly edényeket vagy üvegeket, melyek zsíros vagy sza­gos anyagokat tartalmaztak, legcélszerűbben lehet fürészporral kitisztítani. A fürészport kevés vízzel kevrve az üvegbe öntjük és azt rázogatjuk. Néhány­szor ismételve az eljárást, az üveg teljesen megtisztul. Az ecet megromlásának meggátlása. Leg­biztosabb és legegyszerűbb módja ennek, ha egy darab kenyér mindkét oldalát tiszta mézzel meg­kenve, az ecetbe teszszük, mely igy szépen megtisztul. A GAZDA TANÁCSADÓJA Olyan községben, ahol mészáros iparos nincs, húskereskedéssel külön iparigazolvány nélkül szatócs is foglalkozhatik. A belügyminiszter legutóbbi határozata szerint: ha mészáros több napon át nem vág, ez az ipartörvény 55. szakaszába ütköző kihá- ágást csak akkor képez, ha a fogyasztó közönség emiatt husszükségletét nem elégítheti ki. Az iparos és segédje között a munkaviszony megszüntetésből eredő kártérítési követelés elintézése első sorban az iparhatóság elé tartozik. Nötartáüi pör az após ellen. Antal Jenő dr. fővárosi ügyvéd sokféle üzelmei után Amerikába szökött a börtön elől, támasz nélkül hagyva fiatal feleségét, született Kelecsényi Márthát, aki elhagya- tottságában férjének szülei, Antal Gyula és felesége született Fodor Gizella ellen indított nőtartás iránti port, többek közt azzal az érveléssel, hogy elősegí­tették fiók szökését. A IV. kerületi járásbíróság ke­resetével. Ezt az Ítéletet a törvényszék föllebbviteli tanácsa helybenhagyta, A kúria azonban megsem­misítette mindkét alsó bíróság ítéletét s kötelezte Antal Gyula egyetemi tanárt és feleségét Antal Je- nőné számára a nőtartási díj fizetésére. Indoklásá­ban azt mondta a legfőbb bíróság. Hogy mert An­tal Gyuláné elősegítette Antal Jenő dr. Amerikába való szükését, azáltal hallgatólag elvállalta a kere­setképtelen nő tartását is s ezért kellett a szülők ellen a nőtartásti kötelezettséget megállapítani. A tartásdij összege tekintetében nem ítélkezett a kúria hanem utasította a fellebbviteli törvényszéket, hogy ez irányban ítéletet hozzon. MI ÚJSÁG? — Nincs kibontakozás! A politikai helyzet nem változott. Kormányalakulásról még egyáltalán sző sem lehet. Az ellenzék még csak tanácskozás alapjául sem fo­gadta el gr. Andrássy előterjesztéseit. így hát Andrássynak kormányalakitó fáradozásai sikertelenek maradtak. Most azt Írják, hogy talán Lukács próbálkozik a kibontakozásra. Valóban igen nehéz és szomorú helyzetben van a ma­gyar politika. — A király budapesti időzésének ideje még nincs meghatározva. Az uralkodó egész idejét a válság miatt történő, napról-napra megújuló kihallgatások veszik igén3'be. Budapesti idózése alatt a király el sem hagyta a palotát. Általános kihallgatások sincsenek. — Képviselő-választás. Vácon a napokban megtartott pótválasztáson Bottlik János földbirtokost, hiva­talos függetlenségi képviselőjelöltet 1000 szótöbbséggel kép­viselőnek megválasztották. — Szegény földmivelök segélyezése. Má­ramaros-Szigetről Írják: Kazy József miniszteri tanácsos, a hegyvidéki kirendeltség főnöke, legutóbb pár napot töltött Máramarosban, hogy intézkedjék a vetőmagra szorult la­kosságnak ilyennel való ellátásáról. A földmivelésügyi kor­mány mindent elkövet, hogy a szegény földmives nép, mely a vetőmagot tavaszig nem tarthatta, minél kielégítőbben részesüljön a kormány segélyében. Eddig is már igen sok helyütt osztottak ki vetőmagot a kirendeltségi biztos, a ha­tóság és a falu lelkészének ellenőrzése mellett. — A hercegprímás szolgája meghalt. A hercegprímásnak gyásza van: régi, kedves szolgája, akit Budapesten is jól ismertek, vasárnap Györszentmihályban meghalt. A régi, hűséges cselédek közül való volt Szabó György, aki még Rómában is nevezetes alakká lett. Ötven esztendeig szolgálta az urát, elkísérve őt minden útjára, így legutóbb a pápaválasztáskor is megfordult az örök vá­rosban, ragyogó, színes huszárruhájában, fényes, sarkantyus csizmájában. A jámbor taljánok egyszerűen királynak néz­ték Gyurit és ugyancsak hajbókoltak előtte. Idehaza nagyon sokan ismerték, A király is mindig kérdezősködött felőle, valahányszor a hercegprímás megjelent színe előtt. Az is érdekes eset volt, ahogy a király megismerkedett Gyurival. Vaszary Kolos beteg volt akkor és a felséges ur megláto­gatta. A látogatás alatt Gyuri feszes katonás tartásban állt az ajtónál. Mikor a király távozott, a hercegprímás ki akarta kisérni. De a felséges ur visszatartotta: — Maradjon csak, vigyázzon az egészségére. — Ugy-ugy, csak mondja meg neki, felség! — szólt közbe Gyuri. A hercegprímást balatonfüredi tartózkodása alatt is Gyuri látta el mindig a háziteendőket. Egy Ízben előkelő vendége érkezett Vaszarynak és nem akarván várakoztatni, nem költötötte el tízóraira a szokásos piskótáját és pohárka tokaji borát. Javában folyt a beszélgetés, hát egyszerre csak viszi be Gyuri a tízórait. A prímás integet a kezével, de látván, hogy a tiltakozó mozdulatok nem használnak, rászól az öregre:

Next

/
Oldalképek
Tartalom