A MTAK munkatervei, beszámolói, éves jelentései 1988-89.

II. Munkafolyamatok elemzése

21 A munkatársak házon kívül (Egyetemi Könyvtár, Ráday Könyvtár, Esztergom) és külföldön is filmeztek (1. Állománygyarapítás c. fejezet). Elektrosztatikus gyorsmásolás Az 1988. évben a Gyorsmásoló Szolgálat a rajtuk átvonuló költözködés miatt hóna­pokig igen nehéz körülmények között dolgozott, 6143 megrendelő kérése teljesült. Az év fo­lyamán 702 497 db másolat készült. Ebből 244 290 db az MTA Hivatala, 191 878 db a Könyv­tár, a többi az MTA intézetek, kutatók, aspiránsok megrendelésére készült el. Befejeződött a "Müncheni katalógus" céduláinak xeroxozása is. A Gulyás P. Életrajzi Adattár részére 1577 db készült. A Gyorsmásoló Szolgálat valamennyi saját állományra és más hozott anyagra vo­natkozó megrendelést teljesitett. A Hunglnfo c. kiadvány részére 1799 másolat készült. A másolatok száma az előző évihez viszonyítva csökkent, oka a költözködés alatti csök­kent munkakapacitás, másrészt az asztali készülékek üzembehelyezése. TUDOMÁNYOS MUNKA A tudományos tevékenység - amint azt a Könyvtári Bizottság is kiemelte: a tudomá­nyos műhely jelleg — fontos szerepet tölt be az MTA Könyvtára életében. A Könyvtár és a munkatársak részt vesznek országos kutatási programokban és fejlesztési munkákban, tárca­szintű feladatok teljesítésében, informatikai kutatásokban és egyéni érdeklődésüknek meg­felelő kutatómunkában. Ehhez kapcsolódik publikációs tevékenységük, közreműködésük hazai és külföldi bizottságokban, részvételük konferenciákon és tanácskozásokon, szakértői munkájuk (1. vonatkozó fejezetek). Kutatási programok Az MTA Könyvtára részt vesz a Kulturális és történelmi emlékeink feltárása és kiadása c. kutatási főirány megvalósításában a főirány kiadványprogramjának nyomdai kivitelezésé­vel. (L. Kiadványtevékenység c. fejezet.) Gondozza a Mikszáth Kálmán összes műveinek kri­tikai kiadását, elvégzi a Gulyás Pál Életrajzi adatgyűjteményével kapcsolatos szerkesztési és kiadás-előkészítési munkákat. Mikszáth Kálmán Összes Müveinek kritikai kiadásával kapcsolatos munkák eredménye­képpen 1988-ban megjelent a 81., 82. és 83. kötet, folyamatban van a 84. (Pétervári Lászlóné - Rejtő István), 85. (Garai Judit - Rejtő István) és 86. (Fürth Éva - Rejtő István) kötet ki­adása. A Gulyás Pál-ié\e életrajzi adatgyűjtemény munkálatai során folytatódott a cédulák állag­megőrző xeroxozása és az anyag szerkesztése. Az 1988. év folyamán megszerkesztett 37,8 Ív­vel együtt 463,7 szerzői ív nyomdakész. Ez az ívszám Ebeczky Bélától — Kiss Gáborig 12 340 megszerkesztett oldalt foglal magában. A Könyvtárban folyó tudományos munkák jelentős részét alkotja az Informatikai Igaz­gatóság Tudományelemzési Osztályán végzett tudományelemzési és -metriai program, amely

Next

/
Oldalképek
Tartalom