A MTAK munkatervei, beszámolói, éves jelentései 1988-89.

II. Munkafolyamatok elemzése

22 a kutatás mellett szolgáltatást és kiadói tevékenységet is tartalmaz. E tevékenység az alábbiak­ban foglalható össze: 1. A hazai természettudományos alapkutatás mutatószámainak kidolgozása és folyama­tos publikálása, ill. azok nemzetközi viszonyítása. — Az összehasonlító tudománymetriai mutatószámok gyűjteményének számítógépes vál­tozata kibővült az 1986-87. évi adatokkal. 2. Az MTA természettudományi, műszaki, orvostudományi és agrártudományi kutató­helyein folyó tudományos publikációs tevékenység elemzése és értékelése. Ezzel kapcsolatos mutatószámok kidolgozása és publikálása. — A Science Citation Index adatbázis adatai alapján készült mikroszámítógépes nyilván­tartás kibővült — a teljes magyar természettudományi kutatás részeként — az MTA kutató­helyeinek 1981—1987. évi publikációs adataival. 3. A tudományos kutatási tevékenység működési mechanizmusával kapcsolatos kvanti­tatív módszereket alkalmazó kutatás. — Tovább folytak a tudománymetriai módszerek valószínűségszámítási megalapozásával kapcsolatos kutatások. 4. Az MTA kutatás irányítási elméletét és gyakorlatát szolgáló számítógépes "MTA Köz­ponti Publikációs Adatbank" megtervezése, felépítése, karbantartása és üzemeltetése. — Az Adatbank mikroszámítógépes változata nagy érdeklődést keltett a Könyvtárnak az MTA 1988. évi osztályüléseihez kapcsolódó informatikai bemutatóján. 5. A "Scientometrics" című nemzetközi tudományos folyóirat létesítése és szerkesztése. — Megjelent a folyóirat 13. és 14. kötete. Egyéni kutatások Az említett témákon kívül a Könyvtár támogatja az egyéni érdeklődéseknek és az inté­zeti célkitűzéseknek megfelelő szakirodalmi, tudománytörténeti és forrásfeltáró kutatásokat, melyek kiterjednek az irodalomtudományra, nyelvészetre, ókortudományra, orientalisztikára, történettudományra, könyv- és könyvtártörténetre és más tudományterületekre. A kutatások egy része tudományos fokozat vagy egyetemi doktori cím elérése érdekében folyt. Rózsa György megvédte akadémiai doktori értekezését a tudományos információ gaz­dálkodás témakörében. Apor Eva a perzsa felvüágosodás kezdetei témakörből készülő kandidátusi disszertáció­ján dolgozott, és perzsa kéziratokat dolgozott fel. Somlai György a modern tibeti nyelv téma­körből készülő kandidátusi disszertációján dolgozott Az 1988-as évben folytatódtak Mázi Béla (Dessewffy Emil politikai pályája), Káldos János (Enyedi György széphistóriájának szöveghagyománya) és Pesthy Mónika (Originés her­ménius) egyetemi doktori disszertációiknak munkálatai. Tovább haladt az Ady-filológia körében végzett munka, Vitályos László folyamatosan végezte az Ady-levelezés kritikai kiadásának munkáját és irányította az Ady-bibliográfia ki­egészítő gyűjtését. Pétervári Lászlóné tovább folytatta Mikszáth Kálmán összes Művei 84. kötete anyagának feldolgozását. Fekete Gézáné befejezte az Akadémia 1831 — 1858 között alapított jutalmainak a feldolgozását. F. Csanak Dóra Fülep Lajos levelezés kötetének sajtó alá rendezését befejezte. N. Abaffy Csilla elkészítette a Lázár-kódex szövegének átiratát, elle­nőrizte a Weszprémi-kódex átiratát és az Új Magyar Irodalmi Lexikon számára szócikkeket írt régi magyar kódexekről. Ritoók Zsigmondné folyamatosan végezte a korábban elkezdett

Next

/
Oldalképek
Tartalom