Fráter Jánosné: Az Akadémia Könyvtár iratai : 1831–1949 (A MTAK kézirattárának katalógusai 14., 1984)

I. A Könyvtári iratok gyűjteménye - 1. Hivatalos iratok

59 K 821:1937/1-404. (Folytatás) püspöki hivatalnak köszönet felvilágosításért. — 62. Erdély fővárosa felől kérdés. — 81. A Hunyad megyei Történelmi és Régészeti Tár­sulat évkönyveinek reklamálása. — 85. Mészöly Gedeon kinevezése. — 86. A Patriotisches Extrablatt der Hübnenkünstler, Bécs kiadvány aján­lata. — 91. Goldziher Ignác tudakozódása. — 93. Budapest Székesfővá­ros statisztikai kérdőíve, — 95. A Könyvtár nyomdák ellen — köteles­példány ügyben — törvényes eljárás indítását kéri az Akadémia ügyé­szétől. — 98. A Természettudományi Társulattól kéziratreklamálás. — 102. Könyvtári szolgák kérése. — 106. Móricz Józseftől kiadvány ké­rése.—114. Wallentiny Dezső visszakapja a letétet. — 121. Az Aradi Áll. Tanítóképző értesítése. — 124. Csermely Sándor levele. — 125. Németh Gyula levele. — 127. A Műemlékek Országos Bizottságának le­vele. — 191. A Könyvkereskedő Egylet átirata. — 195. Munkácsy Mi­hály fizetésének utalványozása. — 202. A Kant Gesellschaft-nak tagdíj küldése. —211, A Sárospataki Főiskola nyomdájának levele. — 215. Ranschburg Gusztáv duplumokért 400 koronát fizet. — 220. A berlini Gesellschaft für Theatergeschichte-nek tagdíj küldése. — 233. Az OSZK átirata háborús nyomtatványok gyűjtésére. Beszerzés 6., 67, Wlassics Gyula könyvajándéka. — 13. Bodor László Bolyai-le­veleket ajándékoz. — 41., 154. Fleisch Paul művét küldi. — 46., 72., 76., 129., 200., 231. Fock, G. Lipcse, céggel a beszerzéssel kap­csolatos levelezés. — 49., 53., 59., 70. Harrassovitz, O. Lipcse cég­gel, a beszerzéssel kapcsolatos levelezés. — 60. Berzeviczy Albert ki­adványt küld. — 63, Sima László könyvajándéka. — 94. A Heidelbergi aka­démiai kiadványokról elismervényt kémek. — 100. Hermann Ottó leve­lezésének átvétele. — 110. Révész István ajándéka. — 122, A Pannon­halmi Benedekrendi Főapátság évkönyvét küldi. — 131. Melich János kéziratot ajándékoz. — 136. Az "Anyagvizsgálók Közlönye"-bői tiszte­letpéldány. — 174. A Krakkói Akadémia kiadványának kérése. — 189. A Földművelésügyi Minisztérium könyvtárától könyvek reklamálása. 214., 224. Levél a bécsi "Literarischer Verein"-nek. — 221. A Tenge­részeti Akadémia ajándéka. — 222. Schaffer Károly ajándéka. — 227. Átvételi elismervény Zsoldos I. kéziratairól. — 229. A Giesseni Egye­temi Könyvtár kiadványokat küld. — 232. Baer, J., Frankfurt am Main, kiadványokat ajánl. Kölcsönzés 2., 68. A Kolozsvári Egyetemi Könyvtár és a Könyvtár közötti könyv- és kéziratkölcsönzések. — 4., 24., 37-38., 64., 87., 103-104., 120., 128., 164., 169., 187., 190., 223. Iskolák kölcsönzései : Kiskunhalasi Ref. Fő­gimnázium, Nyíregyházi Ev. Főgimnázium, Pápai Ref. Főiskola, Sza­badkai Magyar Főgimnázium, Aradi ÁU. Főreáliskola, Budapest I.ker.

Next

/
Oldalképek
Tartalom