Fráter Jánosné: Az Akadémia Könyvtár iratai : 1831–1949 (A MTAK kézirattárának katalógusai 14., 1984)

I. A Könyvtári iratok gyűjteménye - 1. Hivatalos iratok

60 K 821:1937/1-404. (Folytatás) Főgimnázium, Sárospataki Ref. Főiskola, Aszódi Ev. Főgimnázium, Jászapáti Áll. Főgimnázium, Nagyváradi Jogakadémia. — 11. A Pannon­halmi Könyvtár könyveket kér. — 12., 14., 146. Az OSZK-val való köl­csönzéskapcsolat iratai. — 17., 183. A Pozsonyi Egyetemi Könyvtár kölcsönzései. — 35. A marosvásárhelyi Teleki Könyvtártól kéziratok ké­rése. — 36. Alszeghy Zsolt kölcsönzése. — 42. Az MTA III. osztálya ki­adványt küld. — 50. Hedry Ernő útján könyvek reklamálása. — 83. A Temesvári Felsőkereskedelmi Iskolától évkönyvünk reklamálása. — 89., 115., 135., 150., 181., 218. A Váci Múzeum Egylet kölcsönzései, — 105, A kassai Rákóczi Múzeum kéziratokat küld vissza. — 147, Simo­nidesz Lajos könyveket kér. — 161. Az ulmi Verein für Kunst-und Al­tertum-nak kiadvány visszaküldése. — 167. Kereszty György kölcsönzé­se. — 178. A frankfurti Rothschild-könyvtár könyvet kér. — 182. A harmazi lelkészi hivatal könyvet kér. — 194. Kun József kölcsönzési ügye. — 201, Csontosi János részére könyvkérés. — 212. Kármánnétól a férje által kölcsönzött könyv reklamálása. Egyéb iratok 138-144., 230. Értesítések lapindításról vagy megszűnésről. — 234. Kézdivásárhelyi nyomdai kimutatások. K 809:1916/1-107. Könyvtári ügyvitel 1. Blum Sándor ajánlata. — 4., 15. Munkácsy Mihály katonai felmenté­sének Ugye. — 21. A Literarischer Verein, Bécs, tagdíjat kér. — 28. Fő­titkár kéri a Könyvtár munkájáról szóló jelentést. — 39. A Központi Sta­tisztikai Hivatal kéri a könyvtári statisztikai adatokat. — 40. A főtitkári hivatal átirata a tisztviselők és szolgák katonai fölmentése ügyében. — 43. Az OSZK-nak 13-féle röpirat küldése. —49. Budapest Székesfővá­ros Statisztikai Hivatala kéri a Könyvtár gyarapod ási statisztikáját. — 67. A duplán küldött folyóiratok visszaküldése Noseda Tivadar könyvke­reskedőnek. — 80. Ehrenfeld-Pop Richárdtól, Bécs, levél az Ehrenfeld kódex ügyében. — 83., 106. Könyvtári belépőjegyek küldése. — 89. A Magyarországi Bajtársi Szövetség duplumokat kér. — 93. Czech János keresztlevelének kérése. — 96. Garda Kálmán levele oláh katekizmus ügyében. — 101. Az Universitätsbibliothek, Koppenhága, Nicolaus Steno iratai után érdeklődik. — 103. Nyomdatermékekről kimutatás az MTA részére. — 26., 58-60., 88., 94-95, Engedélyek könyvtárhasználatra. Beszerzés 4/a. Némáti Kálmán könyvajándéka. — 7. Góbi Imre könyvajándéka. — 9. A Műbarátok Körének ajándéka. — 18, Megrendelés Joó Gyula: "A magyar törvény fogalma..." c. művére. — 19. Hiersemann, K.W.,

Next

/
Oldalképek
Tartalom