Fráter Jánosné: Az Akadémia Könyvtár iratai : 1831–1949 (A MTAK kézirattárának katalógusai 14., 1984)

II. A Kézirattár egyéb könyvtári iratai - 1. A Régi Akadémiai Levéltában levő iratok

147 RAL 242/1839. Hoblik Márton jelentése az eszéki nyomdatermékekről, Ld, még RAL 36/1843. RAL 313/1839. Sztrókay Antal, Frivaldszky Imre és Szalay László akadémikusok könyv­beszerzési kérése az Akadémiától. RAL 3/1840. Teleki József közlése a Carbo-féle Corvina-kötet megvásárlásáról. RAL 26/1840. József nádor küldi a Teleki-család eredeti könyvtáradományozó levelét. Ugyan-e tárgyban a nádor oklevele. RAL 38/1840. Fábián Gábor néhány könyvet küld a Könyvtárnak, és közli az aradi saj­tó 1840. évi termékeit. RAL 50/1840. Koós Károly egy régi magyar történeti tárgyú kéziratot ajándékoz. RAL 76/1840. Salamon József könyveket küld. RAL 88/1840, Török János könyveket ajándékoz a Könyvtárnak. RAL 98/1840. Vári Szabó Sámuel könyveket küld a Könyvtárnak, RAL 101/1840, Krieger József kiadványt küld. RAL 177/1840. Érdy [Luczenbacher] Jánosnak értesítés az Akadémia érem- és pénz­gyűjtemény őrévé való kinevezéséről. RAL 218-219/1840. A Batthyány-könyvtár adományozásával kapcsolatban főtitkári értesítés Batthyány Gusztávnak és Kázmérnak, az Akadémia Igazgatótanácsának köszönetéről és az adomány törvénybe iktatásának elfogadásáról. RAL 321/1840. Sándor István könyvtára átvételéről Schedel Ferenc jelentésfogalmazvá­nya Széchenyi István másodelnöknek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom