Nagy Ferenc (szerk.): In memoriam Magyary Zoltán.

Tartalom

GYILKOSSÁG VAGY ÖNGYILKOSSÁG áldozata lett Magyary Zoltán és felesége ? IW4 decemberében a Szálasl-rádié a légiriadók közii rövid szünetekbe» tftbb­Hfj& I beoivnwía e»t a íeibíváM;­- Magyary Zoltán professzor jelentkez­zék a ^miniszterelnökségen! A tövwfcdö hangú f«ls*6Btás azonban eredménytől oa maradt: a világhírű yjg­tudós nem került elÖ. latuerötlen heiyea ta Húzkodott Eí as íameTeftteu. bely aeouban jo bar át a! etött ismert volt. Tatár» húzódott meg Ma­gyary 7>ot- án ét felesége, tir Techert Mar­od, iMrfSfatm, az jtoyelm It&ittlf kéhez tartozott, mini a filozófia magántanára. A házaspár a nyilasok urftlomrajuK&s» ötáo tflat al a fővárosból a elösaör Tsfára men­tek, maid a rádiökeresés eifíl a nem meaz­HZ» fekvő héregpuaztaj erdészlakban hú­zódlak meg. It* haliak meg egyszerre, 1M5 március 24-én, tragikus körülmények kft­•ött Magyary Zoltán a kftzlgaxgatáetáu 6a a magyar tudománypolitika világviszony­latban Is elismert asakértöje volt, — mon­dotta na elárvul* tanári szoba cwmdjv'ben hűsége« tanítványa ca tünáraegödje, dr. Lo­váwt dánon. — A Pártiban 1981.-ben tzu*o't Nemzetközi Közigazgatás tudományt Kon­gTimunoo öt bízták meg. bogy a XX, oá­vad államszervezeteiről írjou átfogd tanui­máoyl. amelyet aztán as 19364k» vareftí kongresszuson egyhangú eUnmeráasoi el­fogadtak s Magyaryt a Nemzetközi Kdz­1 ga Zűolús: adományi Akadémia alvtn&kévé miért töt étek « pásti mellékutvák, sőt, néha a főútvonalak ist Nem értjük, mert eddig számos nyilatkozat nyugtatott meg ben nőnket a/elöl, hogy yl: ugyan csak aka­dozva ét kihagyásokkal letz Fenten, a flús­müvek széneHahsa még *ni»cs teljesen bfzlosilrat, essél izemben Ózonban « wi­lany világít ái zavartalanul m&kódik, ott nfttet semmi baj, sül cllcnkezűUg, Ha »»öl ellenkezőleg*, akkor miért nem égnek « Uimtnlk a pcsli u'edkonf Miért verik fel ma is — csak azért, mer! y&tél van — a mellékutcák éjszakai csöndjét kiáltozások rémtátásokl Kőztünk maradi m: itt az ősz! A napok.rövid bbek, as es:« korábbon kö szitut ránk, nemsokára már a délutáni órákban aggódva lép fei háza kapuján a pesti polgár és polgárnő. Megá'l az élei. Miértl Mert az elektromos müvek működé­sének zavartalanságáról már ha'ekkel ezelőtt u> anyagtant gondoskodás iártAd. Nem értjük ...A tetők lyukasak, a híd lassan készül, tüzelő — légy nyugol!, nyá­jas olvasó — «lip lesz. Ha az elsklroma* tuövekben sem bízhatunk már, nem marná más vigaszunk, mint a S-o* villamos. Az jár. Amíg tel nem szedik a sínjét, mini a ifi-osé*. választották, A professzor ttmuimányaí bo rán bejárta Amerikát, négy hónapot tői tőit a Szovjetunióban, volt a Va ti kányámé­ban 1». Működését a Hockefaller-aUp ha*­hatówcn támogatta. A tragikus napon fején átlőtt sebbel ta­lállak meg a közeli lakók a tanárt és feto­tegéi * ppnymiba takarva temették el őket us crdészlak kertjében. Hogy mi történhe­tett velük, máig oeta derűit kii Magyaryék baráti köre tudta» bogy » professzor Rzálaoiék elöJ rejlőzölt el, akik az 6 kivált! tudását a »Hungarista állam» IT:e«dí«t>ításáuál fel akarták ÍUMWOÜBÍ, Szakcrfeimére nagyon nagy szükségük lőtt voina a nyilas »bonafapitöknak«, de mitt* den kuíaóás. rádiókörözée elleaéro sem tudták megtalálni. Szakái)t és bajuszt nö vesztve, egyszerűen éti könyvei, írásai kö­»»U a professzor, akit az általa «tervezett tatai minta járás népe szeretettel bújta, tett ei. ílletét mégsem tudták megmenteid. A rejtély körűi kalandos bírek kering» twfc. Vannak oíyaa feltevések, hogy nyfla» bosszúnak o*abt áldozatul Magyary pro­fesszor és felesége, wúutáa fttálasi foihívá­eárn nem jelentkezeti... A rejtélyre még nem derült fény, kö*­reücn tanok pedig niceeenek. K. A

Next

/
Oldalképek
Tartalom