Magyar Országos Tudósító, 1948. március

1948-03-31 [952]

MáGiAR ORSZÁGOS TUDÓSÍTÓ AOT/ 1946. m ároius;" 51 ; 7$- óra 3ő perc. /'/kiadás. 'ákk, évfolyam. NO T-it életek. Tö 8y/Rí A Népbiróságok Országos Tanácsa Téglás István dr. elnöklése mellett most tárgyalta másodfokon Stoss kde soproni zongora javító bűnügyét. Tagja volt a német nemzetiszocialista párt­nak és ezért a népbiróság hat hónapi börtönre ítélte, amit a NOT he ly be nha gy o 11. Binder József csávolyi kőműves tagja volt a Volksbund' nak és a népbiróság hathónapi börtönnel sújtotta, A NOT Téglás tanácsa megállapította, hogyezankivül belépett a német katonai kö­telékbe és orré való tekintettel az elsőfokú büntetést kétévi bör­tönre omeltu fel. Mayer Ferenc sashalmi községi biró ny • ezredes a . nyilas uralom alatt résztvett üldözöttek ingóságainak elárverezé­sében és e közben népellenes beszédet is mondott. 4 NOT helyben­hagyta a népbiróság más félévi börtönre szóló büntetését. ellen Dr. Szaniszló Lajos Vác város volt főjegyzője/bűn­vádi eljárás indult, mert 1939-ben megjelent több népei Ionos ren­delet vég re ha jtásőnál tul szigorúan jarfc el ás maga is szorgalmazta . az üldözöttek iparengedélyének ms gvonasát • A NOT háromévi börtönbüntetésre itélte és -kimondta a hivafealvesztést is, csupán a családtagoknak hagyta meg a nyugdij jogosultságot • A Hraskó tanács elé került másodfokon Hufnagel Dezső volt őrnagy, aki'egy gyár katonai parancsnokaként több mun­kást feljelentett, akiket azután elhurcoltak, á NOT jogerőre emelte a népbiróság által kiszabott ötévi börtönbüntetést. Ries ántal volHsbundista volt és ezért a népbiróság elsőfokon két és félévi börtönbüntetésre itélte. 4 NOT a feímtetést három évre emelte fel. /MOT/ B örtönro Ítélt nyilasok. Tö Ma/Bk Három és félévi börtönre Ítélte a népbiróság László Dezső tanácsa Bugyi "Sándor soroksári lakatost, aki az ellene emelt vád szerint,mint a ny iles-keresztes párt tagja,annakidején párt­szolgálatosként működött, megbízást kopott egy gyár üzemének szer­vezésére és az üzemi tanács tagja volt. Az Ítélet nem jogerős. Tutsek Gusztáv elnöklete mellett tárgyalta a népbi­róság Hámba oh Sándor pestszentlőrinci asztalossegéd bűnügyét. Hornba oh ellen az volt a --ád, hogy 1939-ben belépett a nyilas párt­ba, 1943-ban mint 'állományvezető "dolgozott és a Szálasi-puccs Után az egyik gyárban karszalc gosan,kézigr-"náttql felszerelve segített munkájával a nyilasoknak a hatalom megtartásában. Hámba chfct a nép­biróság háborús bűntetté] t kétévi börtönre itélte. /LÍOT/ /

Next

/
Oldalképek
Tartalom