Magyar Országos Tudósító, 1943. április/1

1943-04-08 [280]

2* törvényszéki kiadás » Budapest, 1345, április 8. A JOGASZEGYLET EGYHÁZJOGI SZAKOSZTÁLYAIÉI: LáSE. A Magyar Jogászegylet egyházjogi szakosztálya dr, Móra Mihály tőr­vényszéki bíró kezdeményezésére tervbevette a protestáns egyházjogi előadások tartását is. Az első ilyen felolvasást dr, Bruckner Győző egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia levelczotagja "A lei­koszi becsületszók ós a Spruch-köllógium az evangélikus egyházjog tükrében" cinnel tartotta. Behatóan tárgyalta .s bírálta a lelkészi becsületszék mostani szervezetét és megállapította, nogy az a nal formájában túlságosan egyoldalú és nagyjában a rendi biróság; útjára tért, A nagy érdeklődéssel fogadott előadás után az elnöklő dr, Vla­dár Gábor titkos tanácsos, kúriai tanácselnök mondott köszönetet az előadónak értékes tanulmánya bemutatásáért, Dr. Vladár Gábor záró­szavában örömei üdvözölte a szakosztály célkitűzését, anely nuncsak a katolikus, hancn a protestáns egyházi jog művelését is felöleli* /KOT/ G. «•-•• FAJG)éALAZASKRT . FOGhÁZB.-NTETÉS • A büntetőtörvényszék Kristóf-tanács a előtt volt vádlott Fajor László harmincötéves magántisztviselő, akivel szemben a vádhatóság a faj­védőiül törvénybe ütköző bűntett miatt emelt vádat. A zárt tárgyalá­son lefolytatott bizonyító eljárás után már a nyilvánosság előtt hozta meg a biróság az Ítéletet, Eszerint Pajort a vádbeli cselek­ményért másfél évi fogházzal sújtották • Az it let nem jogerős, A náaik fajgyalásásl bünper vádlottja Mosberger Simon hat­vanAf>é9W • szabósegéd, akivel szemben az ügyészség a fajvédelmi törvénybe ütköző vétség miatt emelt vadat* Ezt a vádlottat háromhó­napi fogházra Ítélte a biróéág, de a büntetés végrehajtását próba­időre felfüggesztette, Morberger Ítélete jogerős, /MOT/ Sy, ARDRÜGITHS MIATT LETARTÓZTATTAK EGY HíNTESk US HESZáRBSíié TÉRT, Az ügyészség árdrágító visszaélés miatt vádat emelt Büchler Zsigmond­nó, Lehel-utcai hentes- és mészárosmester felesége ellen, aki - a Vád szerint - férje üzletében a hentesárut a megengedettnél drágábban árusította, A tárgyaláson olyan adatok merültek f^l, hogy férje is árdrágítást kör etett el, mégpedig azzal, hogy húrom darab tehén hú­sát, amely m codrendti áru, elsőrendű marhahús árában hozta forgalom­ba* II; módon mintegy 17 mázsa hus került a hatóság által megengedett árnál drágábban a fogyasztókhoz. Szűcs Sándor dr. büntet ő tör vényszéki cgyosbiró előtt, aki Büehlorné egyét targyalta, a Vádhatóság képvise­lője vádat emelt Büchler Zsigmond ellen is árdrágító visszaélés elmén és indítványozta, hogy -mmiután a büntetés előrelátható nagysága meg­haladja az egyesbiró hatáskörét,-a biróság az ügy iratait tanácshoz tegye át, hogy az döntsön az ügyben, A biróság Így is határozott, A bünper anyaga ilyen előzmények után a Krio tóf-tanéc shoz került, amely elrendelte Büchler Zsigmond letartóztat.Is át/ elfogatóparancsot bocsá­tott kl ellene és ennek alapján a hentes ós mészérost most előzetes letartóztatásba helyezték, /MOT/ Sy, PRO D 0 M 0 1 Szemák Jenő dr., a büntetőtörvényezék el­nöke engedélyt a dott a fenti hir közlé­sére, /MOT/

Next

/
Oldalképek
Tartalom