Magyar Országos Tudósító, 1941. november/1

1941-11-12 [264]

a i K is & ELŐADÁS A .MAGYAR ORVOSOK HELYZETÉRŐL, A Budapesti Orvosok Szövetsége és a id agyar ^rsságos örvös szövetség pénz t á rorvos i szakosztálya kedden kezdte meg előadássorozatát a magyar orvosok Helyzetének rao gvi.la.git ás ára. Az első előadás fá, szociális biztosítás újjászervezése"elmén H erepoi­Csákány Győző, a szövetség elnöke tartotta. Magas színvonalú előadásában­rámutatott a magyar társadalombiztosítás intézményeinek orddendő hibáira. Az előadó szerint az alaptörvény ne . biztosította az orvosi munka szabad­ságát, magasranguságát és " , közvetve- hozzájárult a beteg és az orvos közötti bizalmas viszony megrontásához».Az orvosi munkát alárende­li a törvény az intézmények ügyviteli munkájának és a pénztárorvos az intézet érdekében kifejtett áldozatos munkáj? közben ért jogtalan táma­dások esetén nem részesül az intézetek részéről megfelelő erkölcsi támo­gatásban. A villámrendelések és az uj, nagylétszámú körzetek a legnagyobb igyekezet és rátermettség mellett -om alkalmasak tökéletes betegellátás-* ra. A magyar szociális biztosítás tagjainak a legtöbbet nyújt, 'viszenfc az orvosok díjazása az átlagon mélyen alul van. A 300/1940.V.M, sz, műkö­dési szabályzat nagyban hozzájárult az orvosi kar méltatlan helyzetének kialakulásához, amolynok következmenye az orvosi pályán mutatkozó elnép­telenedési hullám. Az előadó ezután ismertette az 1938. évi bécsi nemzetközi kongresszuson történt nchány fontos elvi megállapítást, majd rámutatott azokra az irányelveiére, amelyektől a törvény egész szellemének mogujulá-g sa és a biztosításban résztvevő felek nyugalmának helyreállítása várható. Meg koll szüntetni a társadalombiztosításban az orvosok alárendelt hely­zetét és meg kell határozni végre pontosan az orvosok jogviszonyát, a­mely jelenleg a köztisztviselők és a magánalkalmazottak hátrányainak ke­veréke. Javasolta az egész szociális biztosítási orvosi karnak különálló megszervezését, E'szervezetnek kell majd az intézményekkel . a szerző­déseket megkötnie, ez döntsön a pénztári orvosok felvétele és elbocsátá­sa ügyébon. Gondoskodjék a '• megfelelő költsógtömog igazságos szétosz­tásáról. Az orvosok fegyelmi ügyeit tisztán orvosokból álló fegyelmi bí­róság utján intézze. Szükségesnek tartotta még az előadó a munkaközösség létesitisét a szociális biztositás intézményei között és foltétlenül meg­válts itandónak mondotta a mezőgazdasági munkások szociális biztosításá­nak bevezetését. Végül ismertette a néaet pénztárorvosi kar jolonlogi helyzetét és a. hazai viszonyoknak nögfolölőei) javaslatot tett a. pénz­tárorvosi kar korszerű illetményeinek rendezésére. A magas szinvonalu előadás nagy megértést váltott ki a nagy­számú hallgatóság körében. A megjelentek között ott voltak a pénztári orvosi kérdés szakértein kivül a nagyobb intézetek vezetői is./MOT/B. r*\t> ­r<

Next

/
Oldalképek
Tartalom