Magyar Országos Tudósító, 1940. december/2

1940-12-19 [243]

RENDŐRSÉG . ÍTELETEK A ZSIDÓTÖRVÉNY MEGSZEGÉSE MIATT« A budapesti VII.kerületi rendőrkapitányság büntetőbirája a H a rmónia Filmipari és Filmforgalmi Vállalat KFT.vezetőit Ples®. Ferenc ügyvezetőt 50 napi elzárásra átvál­toztatható 5000 pengő pénzbüntetésre, vitéz dr.Rostaházy Károly ügyve­zetőt pedig 10 napi elzárásra átv áldoztatható' 500 pengő pénzbüntetésre Ítélte, mert Plesüű Ferenc jövedelmét 21.950 pengő helyett 3.600 pengővel jelentettéle be, továbbá, mert egy 20.000 pengőt meghaladó jövedelmű zsidó alkalmazottat és egy zsidó ügynököt egyáltalában nem jelentettek be. Ugyancsak a VII.kerületi rendőrkapitányság büntetőbiraja Deckner Marcelt, a Budapesti Központi Altalános Tejcsarnok r.t.igazgató­ját 30 napi elzárásra átváltoztatható 3000 pengő, Mousung Nándor cég­vezetőt pedig 10 napi elzárásra átváltoztatható 500 pengő pénzbüntetésre Ítélte az alapkimutatásban megállapított különböző szabálytalanságok miatt. /MOT/R. HÍREK —A KULTÚRÁK TALÁLKOZÁSA S3 KÜZDELME, Spranger Eduárd, a berlini egye­tem tanára a Magyar-Német Társaság egyik ülésén előadást tartott a kul­túrák találkozásáról és küzdelméről, A Magyar-Német Társaság Kibédi Varga Sándor főtitkár szerkesztésében megjelenő kiadványai legutóbbi szá­mában szószerint közölte Spranger professzor előadását. /MOT/B. VÉGETÉRT A KÖZ TELEKI GAZDAHÉT. Az Országos Magyar Gazdasági Egyesü­let szokásos téli gazdahete december 9-17-eig £artott, s ennek során a mezőgazdaság körebe vágó minden fontos kérdést megvitattak. E z évben a "háborús viszonyok és a rendid.vüli kedvezőtlen időjárás miatt különös fontossága volt a közteleki gazdahétnek, amelynek tárgyal ásai leginkább két téma körül forogtak: és pedig a mezőgazdasági termelés irányitasa és a mezőgazdasági hitel kérdése körül. A megtaroott tárgyalások és előadá­sok nyomán az a vélemény alakult ki a gazdák körében, hogy a gazdálkodás átállítása csak abban az esetben volna keresztülvihető « *. V * ,ha •az uj termeivények ára és elhelyezése a jövedelmezőséget már előre biz­tosítaná. Az irányítás kérdésében arra a konklúzióra jutottak, hogy az irányítás a mostani háborús gazdálkodásnál helyes, azonban annak nem sza­bad az évszázadok alatt kialakult termelési irányt teljesen megváltoztat­ni, hanem alkalmazkodnia kell mindenben a gazdálkodás erdekeihez,különö­sen a termelés folytonosságánál', biztosításához. A Gazdáhét tanácskozásai-­ban utoljára kerülfc sor a hitel kérdésekre és a gazdák örömmel vették tudomásul az ott elhangzott előadásokból, hogy a kormány is átlátta a hitelnyújtásban rejlő erőt és középlejáratú hitelek folyósításáyal'siet a gazdák .segítségére, hogy a termelés minden zökkenő nélkül továbbra is biztosítható legyen a A Gazdahéten az egyes kérdéseket a leghivatottabb szakemberek világították meg a gazda]; előtt és az előadások után kifej­lődött vita magas színvonala a bizonysága annak, hogy a magyar mezőgaz­dálkodás jövője jó kezekbe van letéve, a magyar gazdatársadalom hivatása • magaslatán áll ós áldozatokat nem kiméivé, dacolva még az időjárás sze­szélyeivel is dolgozik, hogy az ország ellátását biztosítsa és eleget tehessen a velünk baráti államokkal szemben vállalt kötelezettségeinknek.. /MOT/J. CSENDŐRSÉG NAGY TUZ PUSZTÍTOTT SZÉKELYHÍD KÖZSÉGBEN. A biharmegyei Székelyhíd községben az ottani papirlomez gyár anyagmegmunkáló terme felett lévő száritóban a kályhából kipattanó szikra meggyújtotta az ott felhalmozott anyagot ós a tüz gyorsan terjedve, elpusztította a gyár tetőzetét és kü­lönböző gépeket mintegy 100.C00 pengő értékben. A tüz miatt kb.lOO era­">ber maradt átmenetileg munka és kereset nélkül. /MOT/

Next

/
Oldalképek
Tartalom