Magyar Országos Tudósító, 1940. november/1

1940-11-14 [240]

, .-ÜÜ.TOÖAUI KÜZ lü ELUfiiJI ERŐSZAK BÜNTETTE MIATT líYOLCHoHArT BORTOííRE LTEK EGY IHETRN ALTAT. A budapesti királyi ügyészség vádiraté alapján annakidején bünvádieljá­rás indult Csillag László internélt magánhivatalnok és több társa ellen, mert a mult év júliusában a rendőrség kistarcsai tolonoházában fenyege­tésekkel, sztrájkkal és szabotázzsal arra akarták kényszeríteni dr. Fe­hér Mihály rendőrfőfelügyelőt, a toloncház parancsnokát, hogy megbízatá­sáról mondjon le ás helyét adja át o korábbi parancsnoknak. Rendőrvért iszunk, felgyújtjuk.az épületet!" « kiáltozták az izgatott csoport tag­jai s több rendőrt meg is támadtak, A bűnügyben a bíróság azóta jogerős Ítéletet hozott s a vádlottak közül többeket hatósági közeg elleni erő­szak büntette, illetve vétsége cimén elitélt, Neumann István gépkocsifé­nyező, aki szintén résztvett a zajongó csoportosulásban, csak most ke­rült a törvényszék elé. Az ügyet ma tárgyalta a búSfitetőtörvény szék Kray~ zell-tanácsa,'ahol a vádlott tagadta bűnösségét, de a rendőrök vallomása ellene szólt, A perbeszédek elhangzása után a biróság Neumann Istvánt bű­nösnek mondotta ki hatósági közeg elleni erőszak bűntettében és ezért nyolchónapi börtönre Ítélte, amit az elszenvedett vizsgálati fogsággal Vltöltöttnev- vett. Az itélet jogerő s , ../áOT/Ky, HOLNAP II LETET HIRDET A VALUTABIRÓSÁG A FÉLMILLIÓ PENGŐS VALUTAPERBEN, Vályi Nagy István dr. elnökléte mellett a büntetőtörvényszé v , mint valu­tabiróság ma tartott folytatólagos, főtárgyalást Weinberger Emánuel és ki­lenc társa félmillió pengős valutaperében. Az elmúlt tárgyaláson elhang­zott a vádbeszéd, majd a védők kezdték meg felszólalásaikat, Az elnök mára tűzte ki a folytatólagos, tárg. alást, • amely a sorrendben utolsó vé­dő: dr. Varsa József beszédével Vezdődött, Ezt Vövető.en Schindler Dezső dr, királyi ügyész-reflektált .a védők szavaira, majd Vályi Nagy István elnök enunoiélta, hogy a tárgyalást pénteken reggel folytatják s eVkor az utolsó' szó jogán a vádlottak beszélnek' még, ezt követően hirdeti, ki a törvényszék az Ítéletet, /MOT/Sy,­KÍNYSZEREGYEZSÉGEK, - Gerő Sándor utca 21./ kereskedő k ny .szeregyezségi ügyében a törvényszék az egyezséget jóváhagyó végzést jogerősnek nyilvánította és a vagyonfelügyelő diját és kidását 178.54 pengőben állapította meg, - Roszt József pincér /Lónyay-utca 39/b,/, - Horváth Gyuláné /Vilmos osászár ut 65./ és EKE Magyar Gazdák A Lat és Terményértékesítő Szövetkezete /Bank-utca 6./ kény szeregyezségi ügyében az e'; járást meg­szüntető végzés jogerőre emelkedett és a törvényszák az eljárást befeje­zettnek nyilvánította, - Neruda Nándor cég tulajdonosa: Özvegy Neruda Nándérné /Kos­suth Lajos-utca lo,/, - Reiso Dánlel /NagyatádiSzabó-utca 46,/, - R 0 th Sándor /Sütő-utca 2./ művirág és disztoll kereskedő, - Klein Lajos 'jm&< ria Valéria-utca 19,/ szatócs és Szalay Antnlné született Kohn Gizella /Erzsébet királyné- ut 19/ kézimunkak^re skedo kény szeregyezségi ügyében e törvényszék az eljárást befejezettnek nyilvánította, az elrendelt biz­tosítási intézkedéseket megszüntette és a vagyonfelügyelőt tiszte alól felmentette../HOT/.

Next

/
Oldalképek
Tartalom