Magyar Országos Tudósító, 1940. március/1

1940-03-07 [223]

-•— ÍTÉLET A KISTARCSAI BlTFRNÁLóT-BOR LETARTÓZTATOTT TAGJAI BÜN ÜGYEBEN . A büntetőtörvényszék Krayzell-tanácsa két napon keresstul tárgyalta a,z-t a bűnügyet, amelynek negyvennégy vádlottja van, akik ellen a királyi Ügyészség hatóság elleni erőszak büntette miatt emelt vádat. Krayzell Miklós tanácselnök a tárgyalás egész tartamára közlési tilalmat rendelt el, a ma kihirdetett Ítélet közlésére azonban engedélyt adott. Eszerint a törvényszék a következő vádlottakat Ítélte el: Csillag Lászlót ötévi szigorított dologházra, Kovács Mihályt, Kovacsics Lajost és Grünzweig Sándort egyenként háromévi szigorított do­logházra, Haniách Albertet, Almási Jenőt, Grósz Lipótot, Tarr Sándort, Háringás Gézát, "Neumann Miklóst., Gáspár Bélát és Tarr Jánost fejenként egyévi börtönre, Pajor Lajost, Paburka Gyulát és Tokos Sándort fejenkint háromévi szigorított dologházra, Blazek Józsefet és Dávid Antalt egyen- ' kint másfélévi börtönre, Stein'Jakabot hathónapi és tizenötnapi börtönre, Bob Tibort. Döróstyák Perencet, Stürm Gyulát és Hodak Pált fejenkint egyévi börtönre, Wallenstein Ödönt, Zweig Ármint és Pollák Józsefet fe­jenkint háromévi szigorított dologházra, Korsós Jánost, Németh Antalt és Lolé Lajost fejenkint egyévi börtönre, végül lf j • Varga Jánost tizhónapi börtönre* A többi vádlottat a törvényszék fölmentette*' Az indokolásban a törvényszék megállapította, hogy tavaly nyá­ron a kistarcsai internálótáborban meglazult a fegyelem és ezért a tá­borparancsnokság kénytelen volt szigorúbb házirendet életbeléptetni„ Ami­kor a tábor lakói erről értesültek, zúgolódni kezdtek, fenyegetően léptek föl a fegyőrökkel szemben, szidalmazták őket, majd egyesek felbujt ás ára" éhségsztrájkot rendeztek. Az úgynevezett B-épület lakói különböző bútor­darabokkal eltorlaszolták a bejáratokat és amikor a táborparancsnokság rendőri segitséget akart igénybe venni, kiderült, hogy a telefonvezeté­ket is elvágták. Amikor aztán a'rendőri kirendeltség mégis megérkezett, félszólitották a B-épület lakóit, hogy adják meg magukat, ezek azonban n©m engedelmeskedtek a felhivásnak, mire a rendőrség megrohanta az épü­letet ,^szétverte a torlaszul használt bútorokat és erre az ellenállók megadták magukat. A lefolytatott tárgyalás adataiból a törvényszék bizo­nyítottnak látta azt, hogy a vádlottak egy része a terhére rótt bűncse­lekményeket elkövette és ezért őket bűnösnek kellett kimondani és meg­felelően megbüntetni. Az Ítélet nem jogerős. /MOT/Ma. HÉTHÓNAPI FOGHÁZRA ÍTÉLTEK EGY ZSAROLÓ PÉKSEGÉDET. Ács József állásnélküli harmincegyéves pékséged zsarolás .vétségével vá­dolva került ma a büntet ot ör vény szék elé. A vád szerint ncs a "mult év nyarán egyik leány ismer Ősétől harminc pencőt zsarolt ki azzal, hogy ha nem fizet, elárulja'vőlegényének, ho^y szerelmes a főnökébe. A leány ató tói való félelmében, hogy vőlegénye elhiszi a hamis vádat, kifizette a zsarolónak a harminc peneőt. Ács József erre további pénzeket akart a leánytól kizsarolni s ezért a leány feljelentést tett ellene* Az ügyet ma tárgyalta a büntetőtörvényszék Fonyódy-tanácsa, A biróság előtt A C e József tagadta bűnösségét. Hangoztatta, hogy a pénzt kölcsön kérte és nem volt szándékában a leányt megfélemlíteni. A törvényszék Ács Józsefet zsarolás vétségéért héthónapi fogházbüntetésre Ítélte. Az itélet jogerős, /MOT/ Na. KÉNY SZER EGYEZSÉGEKÉ" - Sugár Sándor /Margit-körut 56/ be nem jegyzett könyv és papír­kereskedő cég és Nagy Sándor /Eskü.ut 2/ szüosmester kényszeréeyezségi ügyében a törvényszék az eljárást befejezettnek nyilvánította, az elren­delt biztosítási intézkedéseket megszüntette és a vagyonfelügyelőt tisz­te alól felmentette. /MOT/

Next

/
Oldalképek
Tartalom