Magyar Országos Tudósító, 1939. január/1

1939-01-12 [196]

AZ ELEKTROMOSMüVEK PÁLYÁZATOT HIRDET KANDELÁBEREK TERVEZÉSÉRE. A. Székesfőváros Elektromosmüvei nyilvános pályázatot hirdet Budapest kü­lönböző utvonalain és terein felállítandó közvilágítási kandelábe­rek tervezésére. Hat különböző tipusu kandeláber tervezésére irt ki pályázatot az Elektromftsmüvek igazgatósága, amely az első dijat nyert pályamüvet 250 pengővel jutalmazza* a második díj 150 pengő, a harmadik dij 100 pengő, s a kivitelre kerülő pályaterveket az előbb felsorolt pályadíjakon kivül egyenkint mé^ további 350 pengő tiszteletdíjjal ju­talmazza. Az igazgatóságnak jogában van a pályadijat nem nyert terve­ket egyenkint 50 pengő tiszteletdíj ellenében megvásárolni* A kandelá­berek tervezésénél ugy művészi, mint műszaki szempontból, valamint a gazdaságos előállítás szempontjából is fontos az egyszerűségre való törekvés. A kandelábereket tehát lehetőség szerint olcsó és a tömeg­gyártásra alkalmas kivitelben kell tervezni o A hat tipus közül négy a főváros belső területein lesz elhelyezve, kettő pedig a külterületeken. A jeligés pályázat határideje 1939 0 március 1-én,déli 12 óra, A pálya­müveket az Elektromosmüvek közvilágítási osztályában /V,,Váczi-ut 74, IV„419# kell benyújtani, A bírálóbizottság elnöke Szendy Károly pol­gármester, alelnöke Morvay Endre dr e tanácsnok, s tagjai Némethy Ká­roly dr. tanácsnok, Árkay Bertalan^ a Mérnökegylet kiküldöttbe, Bár­dén Alfréd, a Magyar Mérnökök- és Építészek Nemzeti Szövetségének ki­küldöttje, vitéz Irsy László a Közmunkatanács alelnöke és Plosz Pál az Elektromasmüvek vezérigazgatójaT /MOT/Lá, Vr. PÁLYÁZATOT HIRDET A POLGÁRMESTER EGY ÁRVAHÁZI IGAZGATÓI ÁLLÁSRA. A Horthy Mj klós né árvaház Igazgatói állására - amely legutóbb megürült - Szendy Károly polgármester nyilvános pályázatot hirdet. Erre az ál­1 ásra csakis kifogástalan előéletű és egészséges olyan magyar állam­polgárok t rthatnak igényt, akik 18.életevüket már betöltötték, elemi l.skolal tanítói képesítésűk van és amennyiben a fővárosnál rendszeres állásra kinevezve nincsenek, a 40 e életévüket még nem töltötték be, vagy korengedélyt nyertek. A pályázók elbírálásánál az árvaházban már hosszabb idő óta szolgálatot teljesítő és megfelelő gyakorlattal ren­delkező pályázók előnyben részesülnek,, A pályázók kérvényeiket a fő­város polgármesteréhez címezve, legkésőbb 1939, február 15. napjának déli 12 órájáig kell a polgármesteri központi segédhivatalba /Központi Városháza, földszint 6./ benyújtani 0 /MOT/Lá. Vr. BE KELL JELENTENI A 18 ÉVES MAGYAR ÁLLAMPOLGÁROKAT, A belügymi­niszter rendelete szerint minden magyar állampolgár életének 19 .évébe való belépését, annak az évnek január 31-éig, amelyben a 18,évét be­tölti, bejelenteni köteles. Éppen ezért Szendy Károly polgármester felhívja a főváros területén lakó mindkét nembeli azokat a magyar ál­lampolgárokat, akik az 1921.évben születtek, tehát 1939-bén betöltik a 18 .életévülcet, hogy bejelentési kötelezettségüknek 1939, január 31-éig pontosan tegyenek eleget, A bejelentés erre a célra szolgáló bejelen­tőlapok kitöltése utján történik- A bejelentőlapok a rendőrszobakon díjmentesen vehetők át, A bejelentőlapokon az összes adatokat pontosan és a valóságnak megfelelően kell kitölteni, A bejelentett adatok va­lód is ágáért" a bejelentésre kötelezett,, a bejelentés megtörténtéért pedig a ' be jelentésre kötelezettel együtt a szállásadó /családfő/ is felelős , Az 1939. januá 1-31, napjai között az 1921.évben szüle­tett mindkét nembeliek, tehát a férfiak és a nők egyaránt, kötelesek magukat külön bejelenteni, tekintet nélkül arra,hogy másJoejelentőla­pon, vagy szüleiknek, esetlég hozzátartozóiknak bejelentőlapján már eddig is be voltak jelentve. A'bejelentőlapokat az illetékes rendőr­"\&rszobához kell beszolgáltatni ,Aki a bejelentést elmulasztja kihágást követ el és azt pénzbüntetéssel sújtják.; /MOT/Lá, Vr.

Next

/
Oldalképek
Tartalom