Magyar Országos Tudósító, 1939. január/1

1939-01-02 [196]

A hagyományos újévi szokásoknak megfelelően a városházán most is megtartották az uíévl Üdvözléseket, ügy Karaf láth Jenő titkos taná­csos, főpolgármesteri 1 mint Szendy Károly polg<*rmestor6a Keresztény Köz­ségi Párt és a Nemzeti Egység pártja fővárosi szervezetének együttes küldöttsége, a székesfővárosi taaáosnokok ás főtisztviselők, kerületi elöljárók, az Üzemek és részvénytársaságok vezetői, a különböző testüle­tek küldöttségei és ezenkívül még igen sok törvény hatósági bizottsági tag kereste fel, hogy újévi üdvözletüket tolmáosolják* ­A f őpolgármesternél, Dr. Karafiáth Jenő titkos tanácsos, főpolgármestert elsőnek a főpolgármesteri hivatal személyzetének nevében Szebeny József főjegy­ző, a főpolg rmesteri hivatal vezetője üdvözölte, majd a székesfővárosi tanáosnokok testületileg jelentek meg a főpolgármester előtt, A kerületi elöljárókat Sohara Béla tanáo^snok vezette és ő ls üdvözölte a főpolgár­mestert* Ezutái a Fővárosi Alkalmazottak Nemzeti Szövetségének küldött­sége jelent meg Bódy László tanfesnok vezetésével. A fővárosi tűzoltóság újévi üdvözletét vitéz Kiss Lajos jöőpar anosnok és Aasch Rezső főparancs­nokhely ettes tolmáosolt&c • Perozell Jenő, a Beszkárt vezérigazgatója, . majd a főváros összes üzemelnek éss részvénytársasagainak vezetői jelen­tek meg ezután a főpolgármesternél. Délben tizenegy órakor érkezett meg a Keresztény Községi Párt és a Nemzeti Egység Pártja fővírosi szervezeté­nek együttes küldöttsége*, amelynek nevében Bényl Károly törvényhatósági bizottsági tag üdvözölte a fŐpolgárraestért, rámutatva arra, hogy a kö­zelmúlt legnagyobb politikai eseménye a Keresztény Községi Pártnak és a Nemzeti Egység Pártja fővárosi szervezetének a közös nüködésre való szö­vetkezése volt, amelynek elérés.v nagy részben a főpolgármester tevékeny­ségének ós fáradozásának volt köszönhető. Mindkét párt nevében melegen üdvözölte a főpolgármestert az újesztendő rlkalmáboi, Karafiáth Jenő főpolgármester mindenekelőtt megköszönte az üdvözlést, hartgsulyozvú , hogy további fontos kötelezettsége miatt csak röviden fog válaszolhatni. - Boldog vagyok - folytatta a főpolgármester^- hogy ezt a napot megérhettük. Boldog vagyok azért ls, mert me győződ esem' szerint ez a mi frigy kötésűtek, mely december 15-én ny ert megpecsétc lést, tulajdon­képpen sokkal régebb keletű* /TJgy van! TJgy van!/ Rámutatott ezután a főpolgármester arra, hogy a megjelentek 1. gtöbbjóvei már az egyetemi tanulmányaik befejezését követő időkben egy ütőn haladtak, mígnem az események teljesen össze nem kovácsolták őket, - Bennünket - hangsúlyozta a főpolgármester - a nacionaliz­mus elvei már a háború előtt összeforrasztottak. Osllléry András, kedves' barátommal ls már a béke Idején együtt működtünk a "Magyar Társas ág" -ban, A legszélsőbb nacionalizmus es a nemzetért való aggodalom hozott össze bennünket a Területvédő Ligában ls és mindazokon a kisebb-nagyobb őrhe­lyeken, ahol a nemzeti érzést, :a keresztény gondolatot szolgálhattuk, hívták azt akár Jurlsta Clubnak, Nemzeti Klubnak, vagy Egyesült Keresz­tény Nemzeti Ligának, akár pedig közvetlenül a bolsevizmus utáni időkben Keresztény Nemzeti Pártnak. - Bennünket a 133 napos rémuralom Krisztust, vallást, hitet és nemzetet gyalázó'korszaka hozott össze és kovácsolt egybe egy nagy, törhetetlen egésszé. Nekünk ezt a nemzetrontó és hitet romboló bolse­vista uralmat nem szabad elfelejtenünk és ha ezt nem felejtjük el, akkor egy nagy oszme harcos katonái leszünk, akiket semmiféle raellékteklnte­tek nem befolyásolhatnak. Bennünket tehát a történelemnek ez a 133 napja kovácsolt össze, de szétszakítani senki és semmi se fog. /Hgy van! TJgy van!/ \ Nekünk - folytatta a főpolgármester - most, hogy az idők | változtak, egyéniségünket nem kell kaméleonszerüen megváltoztatnunk, k mert azok vagyunk és leszünk, akik voltunk. Ebben van a ml legnagyobb V erőnk. Ezt a na y, szent szövetséget, melyet a tl beosületes magyar ftleIkesed estek, tisztességérzetetek és megújhodásra vágyó akaraterőtök " /Pelyt.köv./

Next

/
Oldalképek
Tartalom