Magyar Országos Tudósító, 1938. május/2

1938-05-21 [181]

—II'RÉDY BÉL III I3ZTEKELKÜK LEVELIT 1IJTÉZETT ML'-GAJkLK.- IZ'L ZOTTAK NEffi. ZETI SZÖVET "ÉGÉHEZ, A M.vgána 1!....lm.• zottak Uemzeti Szövetségének elnöksége vacsora keretében bensőséges ünneplésben részesítette a szövetség ügyve­zető elnökét, Dőry Ervin- ganzgyári főfelügyelőt, szolgalatának huss on­ötöfiik évfordulója alkal mából. Szablya János kormányfőtanác, sos, orszá£0» -elnök a megjelentek lelkes éljenzése közben elsőnek a kormányzót "köszöntötte, majd közölte, hogy Imrédy Béla miniszterelnök levélben kö­szönte meg a szövetség által megküldött külön lenyomatot, s magánalkalma­zotti kamara ügyében, A szövetség különlenyomatban közölt proklamáeiójat sokezer példányban szétküldte, A pi-okla-máclóban foglaltak teljesen egyez­nek a miniszterelnök által hangoztatott elvekkel. Felolvasta az elnök Hallá Aurél ny. államtitkár levelét is, amelyben háláa szavukkal mond köszönetet a szövetség elnökségé ne* megértő támogatásáért, amelyben nehéz munkája közben részesítette, A továbbiakban az ünnepi szónok lelkes szavak­kal méltatta Dőry Ervin ügyvezető elnök érdemeit, önzetlen fáradozását a magánalkv.lniazotti kar és ... kamara megvalósítása érdekében. Ez az ország csak akkor boldogulhat és váurhatja a feltámadását - úgymond ha kizá­rólag a tehetség, & szorgalom és a becsület fog érvényesülni: ilyen ki» váltságokkal felruházott férfiú az ünnepelt Dőry Ervin ügyvezető elnök, akinek a jubileum alkalmából az országos elnök egy iszos ezüstszelenoét nyújtott át. Az un; epi beszéd elhangzása után dr. Corzan Avendano Béla a magánalkalmazotti társadalom, Dunay Béla, a szövetség kulturügyosztálya, Gaupp József a közlekedési szakosztály, Kóser József az ipari- és keres­kedelmi szakosztály, Stael-Holstein Rudolf a pénzintézeti szakosztály, Szűcs József a nyugdíjas szakosztály, y/alter István a jóléti ügyosztály?. Waszilievits . i.ály az alkt-lmazott kereskedők szakosztálya,. nevében köszöntötték az ünnepeltet, akinek érdemeit meleg szavakkal mél­tatták még Győry Emil dr,, Jacobi Zoltán, Fehérváry József én a magán­alkalmazotti asszonyok ás gyermekek nevében Szablya Jánosné, az országos elnök felesége. Az üdvözléseket Dőry Ervin ügyvezető elnök mélyen meg­illetődött szavakkal köszönte meg ós Ígéretet tott, hogy midden ei-ejet és tudását a jövőben is a magánál-., lm^zotti társadalom érdekében kívánja felhasználni. /MOT/Vr, M E 2 Ö G A Z D A 3 Á G NOVÉJíYkEI ESITG VÁNDORGYŰLÉS, AZ OMGE növénynemesitő bizottsága,a Magyar Növényneme3itők Országos Szövetsége június 10-én és 11-én Magy aróvárott és Eszterházán tanulmányi szemlét és vándorgyűlést rendez, A vándorgyűlés résztvevői június 10-én, reggel fél kielonc órakor : gyorsvonattal indulnak a keleti pályaudvarról. Délben a növénynemesitő intézet belső telepének megtekintésével kezdődik a vándorgyűlés•• Villax Ödön dr, az intézet ve­zetője a növénynemesitő intézet munkásságáról tart előadást, délután a külső telepét tekintik meg a növénynemesitő intézetnek s június 11-én szombaton Esz tőrházán lesz a növénynemesitő vándorgyűlés. Ennek során Dworák Károly hercegi tiszttartó tart előadást az elnöki megnyitó után a magyar buzanemesités ujabb irányelveiről. Ismertetik az EsztorházJ:- ' növénynemesítő üzem működését, majd az üzem gyűjteményt.rát mutatják be f A tanulmányi szemlére és vándorgyűlésre június l-ig lehet bezárólag je­lentkezni az OLiGE igazgatóságánál. /HUT/O. . —r.Z OMGE LóTEiírESZ'iJ-l" HÍZOTT JnGkUrK ÜLÉSE, Az OMGE lótenyésztési bizott­sága május 27-én délelőtt 11 órakor ülést tart a Köztelek tanácstermében, amely iránt & tenyésztő gazdák körében már most élénk érdeklődés nyilvánul meg, A gyülé3en több olyan kérdés kerül tárgyalásra, amely a legtöbb ló­tenyésztő gazdát közelről érinti. Ismertetni fogják a nemrer "megjelent lóértékesitést szabályozó rendeleteket s az azokkal kapcsolatos gazdakí­vánságokat. Különös érdeklődésre tartott számot lók! vitelünk lilatásai­i ról nyújtandó nelyzetkép és mindaz, amit ezen a téren a gazdák kivannak, I Tárgyalni fogja még a gyűlés a Budapestre tervezett nemzetközi lótenyészw lutési kongresszus kilátásait is, amely kérdés már a mult évben a Hágában l| tartott nemzetközi gazdasági kongresszuson toctoEjftött. fel. Mindezeken ki­y vül még több más időszerű tenyésztési kérdést vitatnak meg a lótenyésztők, 1 /MOT/0. J^ltl

Next

/
Oldalképek
Tartalom