Magyar Országos Tudósító, 1938. május/1

1938-05-02 [180]

HÍREK % A KORkÁNYZóNÉ AZ ISKOLASZANATÓRIUM VÉDNÖKE. A Magyar Iskolaszanatórium Egyesület vasárnap délelőtt tartotta az újvá­rosháza dísztermében tizedik, jubiláris közgyűlését gróf Zichy János v.b.t.t. élmöklésével. A jubiláris közgyűlésen vitéz nagybányai Horthy Mlklósnét, a kormányzó feleségét egyhangú lelkesedéssel vJönökké válasz­tották és a közgyűlés közönsége hosszasan, melegen ünnepelte. Megjelent a közgyűlésen báró Radvár.szky Albert, a felsőház alelnöke, K 0 rnis Gyula, a képviselőház alelnöke, a miniszterelnök képviseletében BedS Albert mi­niszteri osztálytanácsos, a kultuszminiszter képviseletében Szlly Kálmán államtitkár, ott voltak Balogh Jenő és vitéz báró Szurmay Sándor volt mi­niszterek, Karafiáth Jenő főpolgármester, vitéz Simon Elemér, a Vöröske­reszt elnöke^ Ravasz László püspök, vitéz Csécsy Nagy Imre és Lukaohich Géza ny. altábornagy ok, Nemes Ar.tal püspök, Pelkay Ferenc székesfővárosi kulturtánácsnok és a különböző embervédelmi és gyermekgondozói akciók és mozgalmak vezetői nagy számban. A Jubiláris közgyűlésen társadalmi életünk előkelő hölgyei is nagy siámban v ettek reszté Ott voltak Darányi Kálmánná, Bornemisza Gézá­ié, Rőder Vllmosné, Mlkecz Ödönné, Ir^rédy Béláné, Karafiáth Jenőné, Dré­her Jenőné, Pabinyl Tihamérné, Eckhardt Tiborné, Tasnádi Nagy Andrásné, gróf Esterházy Mór lené, Vida Jenőné, Ravasz Lászlőné és még'sokan mások. Gróf Zichy János elnöki megnyitójában bejelentette, hogy a kor­mányzotté, aki mindig figyelemmel kisérte az Iskolaszanatórium Egyesület neme* munkásságát, a jövőben tevékeny részt is óhajt venni az egyesület munkájában, A közgyűlés nagy lelkesedéssel vette tudomásul a bejelentést és a kormányzónét védnökké választotta. Gróf Zichy János beszéde alatt érkezett az újvárosházára a kormányzó felesége, akit Darányi Kálmánná, Bornemisza Gézáné, Imrédy Béláné és Dréher Jenőné kísértük a közgyűlési terembe. Gróf Zichy János elnök üdvözölte a kormányzó feleségét, akit a közgyűlés résztvevői helyükről felállva lelkesen megéljeneztek. Gróf Zichy János ezután az Iskolaszanatórium Egyesület tízéves munkásságáról szólott. Hangoztatta, hogy az egyesület som seri kereste a külső díszt, munkájának célja nem a siker csillogtatása volt, lparkodása jutalmát csak a vállalt feladatok teljesítésében és az alkotás örömében találta. A nagy tetszéssel fogadott megnyitó után Xornis Gyula egyetemi tanár, társelnök mondott ünnepi beszédet. Ismertette, miként alakult ki Magyarországon az iskolaszanatórium gondolata. Az iskolaszanatórium ­mondotta - mint neve ls mutatja, iskola is, meg gyógyintézet is, a peda­gógiai és az orvosi gondoskodás a legszorosabb kapcsolatban egyesül ben­ne. Olyan intézmény, ahol a pedagógus orvosila : és áz orvos pedagógiailag gondolkodik. ICdd lg a kr°nikusan beteg vagy gyenge gyermek tanításban nem részesült, szellemi funkcióinak rendszeres begyácorlása és fejlesztése mintegy felfüggeszthetett. Most az iskolaszanatóriumban a beteg gyermek cselekvő pedagógiai program tárgya lett: a nevelői célok és eszközök vi­szonyát a sajátszerű egyéni feltételekhez alkalmaztuk, miközben uj szí­nezetű didaktikai módszerek is merültek fel. A tanulmányait tovább végző, tehát az elet kapujában mindjárt "évet" nem vesztő beteg tanulók lelki életére a tanulás lehetősége az életerőt és életkedvet nemcsak megőrző, de fokozó és serkentő hatással vani nem semmittevő, tétlenségre kárhoz­tatott betegek, hanem testi bajukról szinte megfeledkező aktiv lények, akik egykorú vir!ám társai-: kőzett készülnek emberi hivatásuk betöltésére-) Az iskolaszanatórium igazi és végső jelentősége nemzetünk emberállomá­nyának az élet tavaszán kifejtett sikeres védelme. Szendy Károly polgármester képviseletében Pelkay Ferenc tanács­nok üdvözölte a jubiláló egyesületet és méltatta munkásságát. Gönczy Elemér alelnök-főtitkár terjesztette elő az egyesület tízéves működését összefoglaló jelentést. Az egyesület a szentgotthárdi és e svábhegyi /Folyt ,l:öv./ A

Next

/
Oldalképek
Tartalom