Magyar Országos Tudósító, 1938. május/1

1938-05-02 [180]

/AZ ISKOLASZANATÓRIUM EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSE. Folytatás 1./' iskolaszanatóriumában csekély ápolási dijért ezrével ápolta a betegségre hajlamos és a beteg mindkét nembeli iskolásgyermekeket. Negyvenezer in­gyenes ápolási napot nyújtott és tiz év alatt 800 előadást tartottak a beteg Iskolásgyermekeknek* Beszámolt az alelnök-főtitkár a mecsekhegy­vidéki tüdőbeteg gyermekszanatórium létesítésére irányuló munkáról. Dará­nyi Kálmánná es Bornemisza Gézáné támogatásával társadalmi uton 25o,ooe pengő áll már rendelkezésre. A GYOSZ loo.ooo pengőt, a TEBE 25ooo pengőt, a NemZetl Bank 15ooo pengőt és a Külkereskedelmi Hivatal lo.ooo pengőt adott • Gonczy Elemér ezután bejelentettej hogy gróf Károlyi Gyuláné, aki á fővárosból vidékre költözött, az Iskolaszanatórium Egyesület mel­lett működő országos hölgyválasztmány elnöki tisztségéről lemondott. A közgyűlés a hölgy válás ztmány uj elnökévé Darányi Kálmánnót választotta meg. ,Gr6f Zichy János meleg szavakkal üdvözölte Darányi Kálmánnét* aki az elnök üdvözlésére hosszabb beszéddel válaszolt. Az iskolaszanatórium egyesület működését - mondotta többek között - jól istüerem, tudom,' hogy az egy esíllet két iiskolaszanatóriumában száz és száz ískolásgyermek nyer­te vissza fejlődésének zálogát; az egészségét és gyarapodott tudásban és szellpmlekbenj Vallom, hogy nem díszes ünnepek rendezésével, messzlrehan zó szónoklatokkal* hanem alkotó munkával és teremtő energiával, kell ma szolgálni a nemzet érdekelte Örömmel tölt el az a tudat, hogy Ályan Iga­zán emberbaráti mozgalmat szolgálhatok, amelynek ^az élén a legelső ma­gyar asszony, a kormányzóné őfőméltósága áll, az ő segítő keze biztosltj a sikert. f Darányi Kálmánné ezután bejelentette, hogy az Iskolaszanatórium Egyesület a közeljövőben két tervét szeretné megvalósítani. Az egyik a mecsekhegyvidéki tüdőbeteg gyermekszanatórlum, a másik a svábhegyi Is­kolaszanatórium leány osztályának felállítása. Mindkét terv a megvalósí­tás utján halad, Társadalmi uton olyan összeg gyűlt össze, hogjr a gróf Appwiyi Sándorné tüdőgyógyintézet felállítására vonatkozó munkák megin­dulhattak. A svábhegyi iskolaszanatórium leány osztály a Dréher Erzsébetnek, Dréher Jenő titkos tanácsos és felesége elhunyt leányának nevét fogj a vi­selni. Nagy taps fogadta a miniszter elnök feleségének beszédét. Utána a közgyűlés Bornemisza Gózáné^ Hóraan Bálintnál* Széli Józsefnél* Imrédy Bélánál; Dréher Jenőnél; Karrfiáth Jenőnét, Szendy Károlynét és gráf Zichy Jánosnét az^erszágos hö Így válás stmány társelnöknőivé választotta. Az egye­sület vezetőségét tovább: öt évre megerősítették tisztségében. Báró Rad­ván szky Albertet társelnökké- Kerntler Kálmán ny. pénzügyminiszteri ál­lamtitkárt* néhai Káltnán Gusztáv Örökébe ügyvezető elnökké, Darányi Gyu­la egy'etetni tanárt pedig az egyesület orvosi tanácsának elnökévé válasz­tottak. •A mindvégig nagy érdeklődéssel kisért közgyűlés gróf Zichy Já­nos szavaival befejeződött be. /MOT/ Z.

Next

/
Oldalképek
Tartalom