Magyar Országos Tudósító, 1938. április/1

1938-04-07 [178]

---t^NdEfl V;.G§QRA MÉCS LÁSZLÓ TISZTELETÉRE, Mécs László április 9-én ér T kezjk v issza |ffSf|llf?fS'Ölf holléndíHfs belgiumi elpáqőkprptjajra 1, ahol egyrészt a klfttlévd magyar munkásoknrk vitte él a magyar 'szót, másrészt azonban nagy Ünneplésben részesítették ezeknek az országoknak'iroda|iai körei is, Parisban, Hágábsrif Brüsszelben francia nyelven szavalták Mécs László verseit? Á Vigília folyóirat április 9-én, szombaton este 1/2 9 órakcr ünnepi vacsorát rénőez a Pennania-szálló különtermében Mécs László tisz­teletlpe.A magyar közélet, katolicizmus és lroöalom nevében Karpfiáth Jenő, Budapest fopol;:ármestere, Brislts Frigyes egyetemi tanár ás dr, ?óth László, a Nemzeti Üjság főszerkesztője köszöntik Mécs Lászlóto MeghlvP igényelhető s ' V i g i 1 i áh ál ''/Bud ap é s t ? VÍÍÍ<Á ? ' József-körút 13.I,em«/ ? Vagy telefonon a Nemzeti ífjsálnál /119-669/, /MOT/B ---T RAF I KOS NYELVT JíFOLYAM , A Baross Szövetség dohányárus csoport j a köz­li, hogy a m. kir, Dohányjövedék központi Igazgatósa a a.z eucharisztikus éyre és az ezzel kepesoletb?n előreláthatólag nagyszámú idegenforgalom­ra yaló tekintettel a budapesti dohányárusok részére ingyenes francia, Olasz és angol nyelvtanfolyamot rendez, A tanfolyam április 14-én kezdő­dik és május 14-lg tartc A tanfolyamon résztvenni kiyáno dohány árusok április 12-ig jelentsék be részvételi szándékukat dohányelosztó 1 knál. ---HÁLÁLOZ.te, Özv, C z a p 1 k Gyuláné született. Galánthai Balogh Mária életének 73, évében április 7-én Budapestén elhunyt, A megboldo­gult lelkiü^véért az engesztelő szentmiseáldozatot április 9-én, szom­baton délelőtt 9 órakor mutatják be a jezsuiták templomában. Temetése' szombaton délután 4 órakor lesz a Kerepesi-utl temető halottasházából. Az elhunytben dr. Czapik Gyula' prelátuskmenok édesanyját gyászplja," őzv» Czapik Gyuláné sz f Galánthai Balogh Mária régi szegedi nemesi ma­gyar családból származik és Szeged katolikus közéletében annakidején igen nagy szerepet vitt, jótékonyságáról volt közismert P /tiOT/B ---MILYEN VQLT PEST VÁROSA A KÖ ZÁP KOR ELKONY/N, A Magyar Történelmi Tár­sulat csütörtökön délután ülést tartott ösmanpvszky •Sándor egyetemi ta­nár elnöklésével a Magynr Tudományos Akadémia e lő ad ót érmé ben ? Az ülésen dr f Gárdonyi Albert olvasta "el "Pest városa a középkor alkonyán" c imü tanulmányát. Mindenekelőtt ••xi% a folyamatot vázolta, mely a flip., abalpartt várost a XV. század során Buda gjámsága a|p| felszabaditotta ¥ Kimutatta, hogy Pest város lakossága a középkor vegén teljesen magyar volt^ s a la­kosság f leg kereskedéssel v elsősorban borkereskedőssel" f pgíalkozott. Nagyreszt a szerémségl borok voltait forgalomban s ennek a kereskedelem­nek nemzetközi jelentősége volt. Az eload° végül kimutatte, hogy a pestvárosi lakosság nem nyugodott bele az 1541, évvel bekövetkezett török hódoltságba^ állarid^ összeköttetést tartott fenn Ferdinánd magyar párthíveivel és veszedelmes helyzete ellenére a török rabságba jutott keresztények védőjéül szegődött, Ennek a helyzetnek az 1542o évi kudarc­cal végződött német biro ; elral hadi vállalkozás vetett véget, amely végér­vényesen meggyőzte a Pesten maradt keresztény lakosságot arrol ? hogy a török hódoltság alul az ő számukra nincs szabadulás,, /MOT/M m«4 VÁROS RENDEZÉS MÉRNÖKI MUÍÍKÁLATAI c imü előadássorozatot folytatják 'prllis 8-án, pénteken délután 6 órakpr a Magyar Mérnök- és Ep i tó szegy­let ben» Dr, MáléterJpnS"A városrendezés közlekedési feladatai" :imr.:el, ki Papp Rémig "Városi vízvezeték, csatornázás" címmel, Bodccsi István "Váró-. "W- salnk ellátása gáz- és villemosenerglával" ciramel ad elő, /MOT/M

Next

/
Oldalképek
Tartalom