Magyar Országos Tudósító, 1938. március/2

1938-03-16 [177]

/AZ ÜXJYET'HMI IFJÚSÁG MÁRCIUSI tkV ÉPSÉGE. Folyt atás 1./ - tfrinepelni jöttünk össze a mai napán - mondotta Nizsa­lovszky professzor ünnepelni pedig annyit jelent, mint a hétköznapik megszokott világából kikerülni, lelkünket valami magasztos felé irányí­tani, A nemzeti ünnep különösen nagyjelentőségű , mert annyit jelent; hogy a nemzethez tartozó fiatalság érzése minden más fölé emelkedjen. A nemzeti ünnep a lelkiismeretvizsgálat komoly óráit jelenti. Kell hogy legyenek a szürke hétköznapok között olyan napok, amikor tudatára jutunk annak, mivel tartozunk a hazának. A mai nemzeti ünnep nemcsak azt jelen­ti, hogy emlékezzünk arra a korra, amely olyan hazafiakat és o3yan szel­lemekét adott a hazának, akiknek példaképe fáklyaként világit utódaik előtt, hanem Szent István évét is ünnepeljük* - Az 1848-as reformkorszak kitárta karjait azók előtt a testvérei előtt, akik addig kiszorultak az alkotmány sáncaiból* A nem­zeti ünnep arra való, hogy megállapítsuk: az előttünk lévő nemzedékek jol végzett munkája nem jogosít fel bennünket tespedésre. Minden nemze­déknek felelnie kell arról, jol megórizta'-e az elődök munkáját és jól készltette-e elő az utána következőkét,'Jaj annak a nemzedéknek, amelyik a rábízott feladatot nem jol végezte el. Ma egy 90 év előtti nemzedék dicsőségét ünnepeljük. A Szent István-évben Szent István király eszmény­képét és az 1848-as nemzedék dicsőségét ünnepeljük, akik az elismerés pálmáját érdemelték kl. Szent István korában a keletről jött nép között az erőskezű király cselekedett, 1848-ban a nemzet cselekedett, amelynek meg kellett küzdenie a hatalom birtokosaival. Mindkét feladatot elvégez­ték, mert nincs arra szabály, hogy a felmerülő feladatokat a nemzet, va~y az uralkodó végezze el. Nemzeti ünnep mind a kettő, mint ahogy sc­ha nem ünnepelheti a nemzet mondjuk II. József törekvéseit, vagy az úgy­nevezett őszirózsás forradalmat. - A legutóbbi nemzeti átalakulás, az Őszirózsás forra­dalom után Horthy Miklós személyében olyan vezért adott a Gondviselés a nemzetnek, akinek személye tette lehetővé, hogy ma van nemzet, amely már­cius 15-ét ünnepel. /A szónok utols^ szavainál a diákok szűnni nem akar, lelkesedéssel, helyükről felállva ünnepelték Magyarország kormányz6ját,/ - Mindenki azzal szol-álja. nemzetét leginkább - foly­tatta Nizsalovszky professzor -, ha a sorstol nekirendelt feladatot ké­pességei szerint igyekszik elvé;;ezni. - Kilencven észten "ö elég hosszú idő ahhoz, hogy nem­csak a keletkezésről, de a folytatásról is bírálatot mon'jon. Az egyik reformnemzedék azóta nem jol végezte olgát, a buza között a konkolyt elhatalmasodni engedte, a másik téves irányba haladt. Erre a : eraz ed ék­re is méltán mondhatják majd, hogy rosszul végezte dolgát, ha nem vá­lasztja meg jol eszközeit. Nektek érezni kell - mondotta az ünnepi szó­nok -, hogy a keresztén nemzeti világ az egész nemzet életét átalakít­ja. Nekünk, amig Trianon meg nem szűnik, mindig az marad legfőbb felada­tunk, arairól keveset szabad beszélni, de amire mindig gondolunk. Nincs olyan előny, amiért feladnánk nemzeti függetlenségünket. /Hosszantartó taps./ A fiatalság nem csali jövőjére készül, de telíti magát már most szociális Igazságossággal, aminek megvalósítása érdekében vértet kell vetni annak, hogy szellemi ártókeink a mur.kanélküllségben veszendőbe menjenek. Eze):et az értékeket nem hagyhatjuk kihasználatlanul. De ml igazságot akarunk szolgáltatni azoknak is, akik jogosulatlanul gazdasá­gi előnyöket szerezte); magáknak és nem érezték meg a nemzeti összetar­tozandosár; érzését. Mit kell tennetek - kérdezte Nizsalovszky prof ess z azt szokták mondani, az ifjúságnak a jövőre kell készülnie, A legfőbb kö­telessége az ifjúságnak az, hogy vigyázzon a benne levő tüzVo, virrasz­szon a tüz felett, nehogy álpróféták támogatására használják azt fel. Hiszem és tv. --om - fejezte be beszédét N lzsalovs zky professzor -, hogy az életre készülést gondosan végzitek, bízom abban, hogy Szent István és a j u Isten segítségével jobban fo",tok megfelelni kötelességeitéknek, mint mi és hogy az a feladat, amely elétek van tűzve, meghozza a bol ogabb jövőt, amelyet nekünk, ha nem is enged megérni teljesen a Gondviselés, i hiszek rendületlenül Magyarország életében, /Folytatása következik,/

Next

/
Oldalképek
Tartalom