Magyar Országos Tudósító, 1938. január/2

1938-01-24 [173]

1 T FŐVÁROS MEGHALT UHLÁR BÉLA G .KANONOK, BIZOTTSÁGI TAG. A főváros törv .nyható­n ági bizottságán. ' súlyos Veszteség ~rtes meghalt Uhlár Béla c.esster­gomi kanonok, a főváros törvény hat ós ági bizottságának . egaktivabb tag­ja. ^Uhlár Béla Erdélyben, Aranyosmarőton született 1886-ban, középis­koláit és a teológi át Ksztergomban v.,gezte, eminens eredménnyel. Hu'sz evvel ezelőtt került Angyalföldre mint káplán, sjmegszervezte rövid idő alatt az egyházközséget, A hiv őket mag a kommün alatt maga köré gyűjtöt­te ós aktivan résztvett az ellenforradalmi me gmozd ul ás okba n, 102 3 .ba n egyhangúlag választották meg angyalföldi plébánossá, majd a főváros törv .íny hat ós ági bizottságának tagja lett, .• -a' egyházi elnöke volt a Katolikus Körnek, t..gja főváros kegyúri os több más szakbi­zottságának, a Ke-es., tcny Községi Pártnak pedig vezetőségi tagja volt, Uhlár Béla egyformán élvezte az összesjföváros 1 pártok szeretet-t és nctgyrabecsülés ét, s az ő nevéhez fűződik többi között a hatalmas Béke­téri plébánia templom felépítése is . Uhlár Béla, mint minden n-p, vasárnap este is korán tort nyugovóra, bezárkózott hálószobájába, amelyének ajtaját bezárta, A plébánia személyzete hétfőn reggel hiába várta Uhlár Béla felébredését, s amikor elérkezett már a reggeli szentmise ideje is és a plébános még mindig nem jelentkezett, . személyzet feltörte a hálószoba . jt-iját. A hálós z ob.. ágyán holtan találták Uhlár Béla plébánost, akit az * orvosi megállapítások szerint az elmúlt éjszaka azivszélhüdejrolt meg, Halálá­nak híre hamar elterjedt ... fővárosban és nagy r.szvétet keltett, A Vá. rosházára azonnal kitűzték a gy ás a lobogókat. Szerdán délelőtt tiz órakor temetik Uhlár Bélát a XIV., Béke-téri plébániatemplomból. A temet si szertartást M-s záros János ér­dé ki hely nök végzi nagv p<-pl segédlettel, A ravatalnál a Keresztény Köz— s i Párt nevében Cselényi Pál dr,ügyvezető alelnök mond búcsúbeszédet, majd több gyászbeszéd hang.ik mag el, ** temetésen képviselteti magát a főváro-j vezetősége is. A gyászszertartás után Uhlár Bála földi maradvá­nyait a Keropasi-uti temetőbe viszik, a főváros díszsírhelyén helyezik ö-ök nyugalom-a a főváros keres .tény társadalmának tragikus hirtelen­séggé? e hunyt kiváló Vezetőjét, /MOT/Lá, Vr, ..--NAGYOBB INGATLANELAD/SOK A FoVÁSŐSBAN* Január 10« 16-áig a következő nagyobb Ingatlanok cseréltek gazdát a főváros területem a Nétuetvölgy 1­ut 6,sz .Bérházápl tő rt.-ró] r. : sze dr,Möller Károlyra INémetvölgy, i-ht " 6.sz,174 ,000 P-ért, ugyanerrőj. a r^az vény társas ágról része Lenz József-* re,I. ,N ;me tvölgyl-ut 6 ,.,2 6,000 P.ért, özv.Trimrael Józsefnéről fele része ősze Gyulára II,,Medve-utca 38, 12 C .5C0 P-ért, Magyar-Olasz Bank r.t. Nyugdíjpénztáráról a Foy áros Közönségére, V•,Saabads ág- tér 2. 160 «000 P-ért, Siemens és Halaké A,G,«ról M.,gyar Siemens Reiniger Müvek rt.-ra VI.,Nagymező-utca 4, 150,253 P.ért ; gróf M.jláth Lás^iónéról Szenes Zoltán ca birtoktársaira VIIIBaross-utca 42 „-75,000 P-ért, dr. Tárnok Béla ós birtoktársairól illetősége TSallós J 0 Gyulánéra VIII., Hunyadi-utca 13. 18,500 P.ért, Kollár Ferencről &agyar Autógén Gázakku­milator rt.-ra IX,,Soroks árl-ut 38196/feoSz, 60.000 P«ért, Fodor Zoltánról Nozdrovlczky Gézánkra XIV.,Ersr.ebet király iné~ut 3O310/ll 9 14«050 P.ért, Sugár Ignáonoról feJe része Sztraky Mihály és birtoktársára XIV.,Szent­mi hály.út 100 ,sz, 10,500 P-ért, dr.Siegler Andor, ál dr.Klé;es Józsefre .A XIV.,AmerikaJUut 204804/8, a 60,000 P,,ért„ dr.Sebő Rezsőről dr.Klées Etelkára XlV.,Amerikai.üt 29804/9, 60 r 000 P.ért, /MOT/Lá.Vr, UJ TANONCOTTHONT LATáSIT A FŐVÁROS, A főváros ezidőszsrint két köz­ségi tanoncotthont t.-rt fenn 1.13 férőhellyel, amely azonban a felmerülő igényeket nem elégíti ki * A polg áwnes ter megállapítása szerint leginkább a főváros északi r s zében és pedig a külső Szent Is tv án-v árc3 e ^s az An­gyalföldön kellene még egy fiu t. noneotthent létesíteni, mert innen je­I lentkeznek a legnagyobb sz ámbun u gondozásra szoruló és a t-.-.noncotthon­ba való felvételt kérő tanoncoké E.... i.;,en tanoncotthon létesítés sre most kedvező .-.lkalom kínálkozik, mert a Buda^est-ICülso Lípót-terézvá ­irosi református egyház megvételre felajánlotta a -Tutaj.utca 15«sz,alatt \ lévő épületeit, amelyek eddig templom és p.pluk céljaira szolgáltekj \ /folyt, köv./'

Next

/
Oldalképek
Tartalom