Magyar Országos Tudósító, 1938. január/2

1938-01-24 [173]

PöVAROS / Uj tanonc otthont 1. ;tc-it a főváros. F o 3 y t a t ás./ amelyek azonban most, mint ilyenéi: feleslegessé váltak, mert az egyház a fővárostól 1935-ben a Pozsony i-utrfál 680 négyszögöl telket kapott uj templom, p. plak és egyházi hivatal építésire* Ez az építkezés már befe­jezés előtt áll, s azért a református egyházközség most arra kéri a fő­várost, hogy a Tutaj-utcai -..pü le telt a főváros bevonásával, hiv *t..?osan történt becslési áron 50.000 P-ért vegye meg, g ezzel is tegye lehetővé, hogy az egyházi -pltkezesek kellő időben befejezést nyerhespenek.minthogy a Tutaj-utóul pillétek t n no otthon létesítésire kiválóan alkalma­sak, Szendy Károly polgármester előterjesztéssel fordul a főváros tör­vényhatósági bizottságának közgyűléséhez olyan értelemben, hogy a szó­b.'.nforgó epületeket a főváros ötvenezer pengőért vegye meg esjez ékben 150 férőhellyel tanoncotthont : ,tesitsen. /MOT/Lá. Vr. t>LTS T TART A KÖZE .GISZ SÍ 01- IS KÖZOKTATÁSI SZAI.3IZ0 TT3.ÁG. A főváros közegészségügyi szakbizottsága január 26-án, szerdán délelőtt fél tizen­kettőkor dr»Sohuler Dezső alpolgármester elnökié tővel ülést tart a Köz­ponti Városháza alpolgármesteri tan ács termében* A főváros közoktatási szakbizottsága január 26-án, szerdán délben f elegy órakor ül -sezik, ugyancsak a Központi Városhá­z án. /MOT/ Lá, Vr. Hl R E K -M BÁLOZ ÁS . Hs gyes hu.vomról jelentik: Hauptmann Mihály igazgatót, a Nemzeti Egység Pártja elnökét vasárnap teme tt-.k He gyes halomban, a község -s a környék nagy r szvéte mellett. A temetési szertartást Weltler Rezső evangélikus lelkész végezte. A Nzmzeti Bgya.ég Pártja nevében Pintér Lászíó ors.s ággyüléni képviselő, a Tanítóegyesület nevében pedig Wa'llner 1 gaz ga tó mond ott gy ás z be s s -c e t. /MO T/B . \ KORMÁNYZÓ HITVESE MAGYAR RUHÁBAN JELENIK MEG 1 SZENT>1fV ÜNNEPSÉGEIN, A Magyar Öltözködési Mozgalom Ors ágos Bizottsága Ferenczy F erenc dr. miniszteri osztály tanács os elnökletevei elnöki tanácsülést tartott. Az U^JLásen került nyilvánosságra vitéz nagybányai Horthy Miklósriónak, a Kor­m'ányzó hitvesének elfa-tarozása, hogy a Szent István-év alkalmából ren­dezendő ünnepségeken magyar ünneplő ruhában kivan megjelenni a nyilvá­nosság előtt 1 mér megbízást is adott az országos bizottság eg-yik tag­ján k, Sz.Tüdős Klára ruhatervezőnek, hogy magyar ünneplőruháj át meg­tervezze. Az országos bizottság, mely hosszú ívek munkájával teremtet­te meg a mai kor finom izlósü magyar ruhadivatját, s azt világhírűvé tette, nagy örömmel fogadta a Kormányzón! magas c Ih .tároz ás át és ennek folytán reméli, hogy a magas példaadást a magyar asszonyok és le ányok az Euch risztlkus Kongresszuson 38 a Szent István évi ünnepségeken kö­vetni fogj ák» Glatz Oszkár, Gaár Vilmos, Háranghy Jenő és spolarlch László felszólalása után az országos bizottság a Kormányzóné elhatáro­zását jegyzőkönyvben örökítette meg ..s e} h-tározt. , hogy ebből c.z alka­lomból hódoló felirattal üdvözli. /MOT/3. A FILOZÓFIAI TÁR j 1.3ÁG ÜL-'SE , Január 27-én, csütörtökön délután öt érakor a Tudományos Akud ..mi... üléstermében felolvasó ülést trt a M-gyar Filozófiai Társ ^s ég. Az (í lésen Mátrai László t rt c 1 őz d án t "Az • lkot ás közvetlen és közvetett alapformái" cimmel. /MOT/B, A XI .SZÁZ AD MAGYAR PÉNZEI. A Magyar Numizmatikai Társulat január 27-én, csütörtökön este fúlhat érakor tartandó ülésén /VÍII,,^sepgeri­i A utca 4. II.em e / Húszé: Lajos dr,, a Nemzeti Múzeum -remtáráhak Őre tart tvV őadást "Szent István pénzei és '& magyar pénzek forgalma külföldön a 1 XI .száz.:dbun" címmel, /MOT/3,

Next

/
Oldalképek
Tartalom