Magyar Országos Tudósító, 1936. július/2

1936-07-21 [144]

mmm SIKKASZTÁSÉRT El.TTÉLTEK EGY PÉNZBESZEDŐT. A y««.fcag>nt»»gaébetl általános ipartestület tagjai évekkel ezelőtt temet­kezési spórkasazát' alapítottak. Az elmúlt évben az ipartestület a Provi­dencia* biztosit^ intézetnek adta ét a temetkezési biztosítást, a Provi­dencia azonben a biztosítási összegek kezelésével továbbra is az ipar­testületet bizta meg, aaoly ennek kezelését titkárára, Kapun Edére ru­házta* A titkár viszont az ipartestület hivatásos pénzbeszedőjét, Faragó Miklóst bizta meg a biztosítási díjtételek inkasszálasával. Néhány h^nap nulva a Providenciának feltűnt, hogy egészen elenyészően csekély Összeg folyik be és ezért elrendelte a vizsgálatot. A biztosit 0 intézet gyanúja alaposnak bizonyult, ugyanis ekkor kiderült, hogy lo4o pengő hiány mutat­kozik a biztosítási összegbSl, Az intézet a vizsgálat meglepő eredményé­ről értesítette az ipartestületet, amely szigorú házi vizsgalatot foly­tatott le, amelynek során megállapították, hogy a Providencia által sé­relmezett lo4o pengőn felül még lo4 pengő hiány mutatkozik* Felelősség­re vonták Paragö Hklós pénzbeszedőt, majd feljelentést tettek ellene. Faragó a nyomozás során elismerte, hogy 800 pengő hiány van, tagadta, hogy sikkasztott volna és megígérte, hogy ezt a hiányzó összeget havi ötven pengővel rendezni fogja. Minthogy ez nem történt meg, sikkasztás büntette miatt indult meg ellene az eljárás, A pestvidéki törvényszéken Arday Barnabás dr. egyesbiró tárgyalta a bűnügyet, amikor is Faragó «ik­lós tagadta, hogy 8 egy fillért Is elsikkasztott volna a reá bízott biz­tosítási di jtételekből^ Azt elismerte, hogy többszáz pengő hiány mutat­kozott A vl*sftALft.t "—án, de azt nem tudja, hogy ez miként állt elő, j 5- « • mi ... . A tör­vényszék több tanú kihallgatása után Farag 0 lvl iklóst bűnösnek mondotta ki sikkasztás vétségében és hatheti fogházra itélte, azonban az Ítélet végrehajtását háromévi próbaidőre felfüggesztette vele szemben.' /MOT/ Gl. ÉRDEKES BIRTOKHABORITÁSI PER^DENNISZLABDÁK MJATT. Jíoffner Nándor nyugalmazott székesfővárosi tisztviselő a Lágymányoáon a Breznai-közben házat épített és pompás kertet rendezett be magának,amely­ben rengeteg gyümölcsfa és virág volt. Közvetlenül a tőszomszédságában néhány hónappal ezelőtt vitéz Bereznay Emil- fővárosi tisztviselő öt ten­niszpályát építtetett, amelyeket bérbeadott, A tenniszpályákról gyakran átrepültek a tenniszlabdák Hoffner Nándor gyümölcsös és virágkert jébe«AIll tALagleverték a gyümölcsöt és a girágokban is kárt okoztak. Azon­kívül a hatvanötéves öregurat megzavarták nyugalmában, mert 5t is több­ször érték az átrepülő tenniszlabdák. Hoffner N ándor emiatt birtokhábori tási pert indított vitéz Bereznay Emil ellen, aki azzal érvelt, hogy alig néhány esetben repült át Hoffner kertjébe egy-egy labda és az nem okozhatott tetemes kárt, A járásbíróság végül elutasította keresetével Hoffner Nándort, miután megállapította, hogy a kár valóban csak elenyé­sző lehetett. Az Ítélet Indokolásában a járásbíróság kimondotta, hogy a szomszédba repülő tenniszlabdák különben sem kép ezhetnók a birtokhábo­ritás alapját, mivel a Cenniszezők részéről semmiféle károkozási szán­dék nem állott fenn és a labdák át^es'éée' a tisztán a véletlenen múlott, /MOT/ 01,

Next

/
Oldalképek
Tartalom