Magyar Országos Tudósító, 1936. június/2

1936-06-16 [142]

AZ AMIZOIJI NŐNEVELŐ INTÉZET KIÁLLÍTÁSA. Az Amlzoni nőnevelő Intézet­ben a főzési, gazdasági, rajz- és kézimunka kiállítás június 21-én,va­sárnap délelőtt 9 órától 1 óráig tekinthető meg. A záróünnepély délután öt órakor lesz. /MOT/N. Pro d o m o: A hir közlését tisztelettel kéri A MOT s zerkes ztősége. FŐVÁROS A HADIGONDOZOTTAK IPARI, VAGY KERESKEDELMI ALKAIMAZÁSANAK ELLENŐRZÉSE. A hadirokkantak és más hadigondozottak ellátásáról szóló törvény értel­mében egyes ipari, vagy kereskedelmi vállalatok kötelesek ilyeneket meg­felelő arányban alkalmazni, Ez a törvény egyszersmind az elsőfokú ipar­hetósá:okat' kötelezi ennek ellenőrzésére, A polgármester most rende­letet adott ki a kerületi elöljáróknak, hogy e törvény végrehajtását a legszigorúbban ellenőrizzék ós a mulasztó kereskedelmi tarsasigokkal szemben a végrehajtási utasitás rendelkezéseinek megfelelően járjanak el, Felhivja egyben a polgármester az elöljárókat, hogy jelentsék be azt is, hogy az év folyamán hány ilyen vizsgálatot tartottak és hány esetben kellett eljárást inditaniok. /;iOT/Lá, FELVÉTEL A PEDAGÓGIAI SZEMINÁRIUM TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAMÁRA, A szé­kesfővárosi pedagógiai szemináriumban ezév szeptember havában tiz hó­napos továbbképző' tanfolyam nyilik okieve le sje lemi iskolai tanitók és tanitónŐk részére 0 A tanfolyamra husz férfi es husz nőhsllgató nyer felvételt és pedig elsősorban olyanok, akik oklevelüket a folyó évben szerzik meg és budapesti lakosok,, A felvételt kérők folyamodványaikat július 5-éig a központi segédhivatalban /Központi Városháza,földszint 6.SZ0/ nyújtsák be 0 /liOT/Lá, —-A BESZKÁRT KÖZGYŰLÉSE. A Budapest Székesfővárosi Közlekedési R,t, az 1935-üzlet év re vonatkozó rendes közgyűlését június 2 6-ári. tartja meg, fiiOT/Lá. ORSZÁGOS LEVÉLTÁR "•"*""" K. szekció A KÉMÉNYSEPRŐI I.1UNKAKERÜLETEK UJ BEOSZTÁSA, A belügyminiszter rendel­kezése értelmében a főváros újonnan fogja beosztani a kémény se pro ke rüle ­tekét. Eddig a tizennégy kerületben összesen 79 kéményseprői munka kerü­let volt, est a számot 35»re fogják felemelni, /l.iOT/Lá, A PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG ÜLESS, A szerdai közgyűlés előkészítése gyanánt kedden délelőtt 11 órakor ült össze a pénzügyi szakbizottság Lamotte Károly alpolgármester elnöklesével, A főváros 1935, évi zárószámadásához először Láng Lajos szólt. Közel egy órán keresztül foglalkozott a zárószamadás általános és részletes vonatkozásaival. Megállapította, hogy változtatni kell azon a rendszeren, amely a zárószámadást órák alatt igyekszik le tárgyalt etni. Hangsúlyozta, hogy a főváros által kö­vetett könyvelési rendszer eredménye az, hogy túlságosan komplikált a £árószáüiadás és még alapos áttanulmányos után is csak rendkivül nehezen lehet a felvetődő kérdésekre választ kapni. Hat intíitványt terjesztett be a szónok, amelyek egyikében helytelenítette, hogy a hitaltullépések előfordulásakor a többletkiadások fedezésére a bevételi többlateket veszik igénybe anélkül azonban, hegy a polgármester ezt az eljárást minden esetben bejelentené a pénzügyi bizottságnak. Javasolta azt is, mondja ki a bizottság, hogy a közkórházi alap tulkiadásának fedezésére adott 18 milliós előleget nem tartj.a visszatérítendőnek, illetve, hogy a forgótő­</ ke célja:ra felvett 16 millió pengőt a pénzmérleg felállítása alkalmából fpf figyelembe kell vonni« Egy további javaslata arra vonatkozott, hogy az I Ipari i.iunkaszervező Intézet alaptőkéjére befizetendő 2 , 025 , 000 pengő /folyta öv,/ ^

Next

/
Oldalképek
Tartalom