Magyar Országos Tudósító, 1936. május/2

1936-05-22 [140]

AZ ISKOLASZANATÓRIUM EGYESÜLET SVÁBHEGYI INTÉZETÉNEK BEMUTATÓJA. Pénteken délelőtt mutatta be a Magyar Iskolaszanatórium Egyesület elnök­sége az elnökség és igazgatóság, valamint a hatóságok és a sajtó kikül­döttei előtt a megvalósítás stádiumába jutott fővárosi, svábhegyi máso­dik iskolaszanatóriumot. A bemutatón megjelentek az országos hölgyvá­lasztmány részéről Darányi Kálmánná, Imrédy Béláné, Széli József né, Ba­logh Elemérné, Petrl Pálné, Ordódy Sándorné, P.Szabó Gézáné, Gönczy Elemórné, dénesfai Dinlch Ödönné, Rákosi Tiborné, Sissovlts Józsefné, Becker Jenőné, Kozér D e zsőnó, Vikár Béláné, Kerntler Kálmánná, az elnök­ség és igazgatóság, a hatóságok részéről gróf Zichy János, Kálmán Gusz­táv, P.Szabó Géza, Gönczy Elemér, Gerlóozy Zsigmond, Pekanovich István, Hemes Antal püspök, Dávid Mihály, vitéz Ordódy Sándor, Salamon Géza, Csordás Elemér, Csécsi Nagy Imre, Javornltzky Jenő, Csia Sándor, Bozzay Zoltán, Nemes Jenő, Rákosi Tibor, VaidInger Gyula, Vikár Béla, Rexa De­zső dénesfai Dinlch Ödön, Rlszner Kázmér, Rácz Gyula, Szivessy Tibor, Sissovich József, Baláasy Ferenc, Farkas János, Kozár Dezső, Rácz Vilmos, Sárkány Ernő, Buday Dezső és Kernt ler Kálmán. A magyar iskolásgyermekek egészségvédelmi ügye az uj svábhe­gyi szanatóriummal,gyönyörű fekvésű, a célnak teljes mértékben megfelelő mentőállomáshoz jutott a főváros közvetlen közelében, ^AQ' • A te­rületet és a rajtalévő épületeket Dreher Jenő nagybirtOKoSl feles ege, ­áthfetva az egyesület nagyjelentőségű szociális céljaitól, - engedte át a Magyar Iskolaszanatórium Egyesületnek, hogy ott létesüljön az ország második iskolaszanatóriuma. Az Ősszel megnyíló iskolaszanatórium főépü­lete közel öt katasztrális hold, fenyvesekkel sürün beültetett területen fekszik, Belső berendezésénél fogva, déli fekvését tekintve messzemenő­en megfelel a gyenge és fejletlen lskolésgyermekek megerősítését,szel­lemi, pedagógiai és orvosi téren való ellenőrzését célzó mozgalomnak,me­lyet az Iskolaszanatórium Egyesület száznegyven ágyas szentgotthárdi Is­kolaszanatóriumóban oly példás módoft indított el és tökéletesített. A mai bemutatón Zichy János gróf, az egyesület elnöke néhány szóban Ismertette az uj intézmény megszerzésének történetét, s azokat az ujabb célokat, amelyek a főváros közelében az uj intézményre egy nagyszabású szociális programra keretében megvalósí­tásra várnak. Nemes Antal püspök köszönte meg Zichy János és a megje­lentek buzgó tevékenységét,a gyermekmentő mozgalom és családvédelem te­rén kifejtett aiaad 6 munkásságát, mujd Gönczy Elemér alelnök-főtitkár mu­tatta be a berendezés előtt álló épület beosztását a megjelenteknek és a sajtó képviselőinek. Az eddigi tervek szerint az orvosi és pedagógiai szempontból kitűnően felszerelt intézet száz középiskolás gyenge gyer­meknek fog otthonul szolgálni. /MOT/B. — — '•» — A MAGYAR MÉRNÖK- ÉS FPITÉSZEGYLET ÜT-,VASÜTéFS HÍDÉPÍTÉSI SZAKOSZTÁ­LYA június 4-én, csütörtökön délután félhét órakor, az egylet székházá­ban /TV., Reáltanoda-utca 13-15./ ülést tart, amelyen Morbitzer Dezső székesfővárosi kertészeti igazgató, mint vendég, ad elő "Város­építés és parkozás" cimmel. Üiés után évadzáró vacsora lesz a Kárpáthia­étterembeh. /MOT/B. ­,/? ——

Next

/
Oldalképek
Tartalom