Magyar Országos Tudósító, 1936. május/2

1936-05-22 [140]

LECHNER ÖDÖN SZOBRÁNAK LELEPLEZÉSE. Lechner Ödön építőművész, a magyar nemzeti építőművészet úttörőjének szobrát pénteken délben lep­lezték le ünnepélyes keretek között. A szobrot, amely Farkas Béla szobrászművész alkotása, Lechner Ödön két kedvenc kávéháza között, a Liszt Ferenc-t^ren helyezték el, a Jóku1-szoborral szemben. A leleple­zési ünnepségen megjelentek báró Kazy Károly miniszterelnökségi osztály­főnök a miniszterelnökség, ' * . lfj.báró Wlasslcs Gyula h.állam­titkár és vitéz Haász Aladár mlniszteru tanácsos a kultuszminisztérium részéről; a székesfővárost Llber Endre alpolgármester, az Országos Mű­vészeti ós Irodalmi Tanácsot Tihamér Lajos miniszteri tanácsos képvi­selte. Ott voltak bewábbá Ugrón Gábor v.miniszter. Kertész K.Róbert ny. államtitkár, Petrovics Elek, Lechner Jenő, Beckól Biró Henrik,Jakabffy Zoltán, a Műegyetem részéről Mlchalllch Győző, Rohmsauer Lajos ás Hültl Dezső tanárok és dlákküldöttsóg, Szeged és Kecskemét városának,továbbá számos művészeti és társadalmi egyesület képviselői. Az ünnepi bvazédet Já n s z k y Bála építőművész,a szo­borbizottság üv.elnöke mondotta.Köszönetet mondott a székesfőváros kö­zönségének és a magyar trüvuszt ára ad a lomnak, hogy áldozatkészségükkel lehetővé tették a szobor felállítását* Leohner Ödön - úgymond - a ma­gyaros épitőmüv szet apostola volt. Negyven évvel ezelőtt készült tervei alapján az Iparművészeti Múzeum pompás palotája, amely szakítást jelen­tett a történelmi stílusok hagyományaival, idegen kultúrák formanyelvé­vel. Egymásután megalkotta a Föl tani Intézetet, a Postatakarékpénztárt és a kőbányai templom mütörténelmi becsű építményeit, nem tötfődve régi eklektikus művészt ár sal ámulatával, akik nem értették meg Lechner Ödön­nek, a nagy eklektikus művésznek a szegedi és kecskeméti városháza, a MÁV-nyugd Íj Intézete megalkotójának ezt a pálfordulását. Ezek a remekmüvek nemcsak formai tekintetben hatottak szokatlanul, hanem szerkezeti ós anyagbeli felfogásukban, színeikben, szabad művészi megnyilatkozásaikban ls megelőzték korukat és előfutárjaivá lettek a jövő" marryar építészetének is. Nemcsak képmását adjuk át itt az utókornak, hanem érbe§ntött szimbólumot ls, emely a magyar nép szellemi, művészeti és kulturális egységének szükségességót fogja hirdetni. A székesfőváros közönsége nevében Llber Endre alpol­gármester vette át a szobrot. Hangoztatta, hogy Lechner Ödön művel ősi népi művészetünkből fogantak. Mint valamikor Arany János a népballadák és a népi eposz terén és a nagy mesemondó Jókai, ugy iparkodott Lechner Ödön a maga képzelőtehetaégével felkutatni a mult művészetét és a mo­dern kor Ízléséhez és igényeihez mérve a jellegzetes magyar építészeti stílus* megalkotója lett. Művel nemcsak az <5 dicsőségét, hanem a magyar alkotásmüvészetnek a dicsőségét hirdetik akkor, amikor külföldi pálya­társai ls bámulattal néznek rájuk és a rohanó korokban is megállják he­lyüket. Lechner Ödön halála után ls él müveiben, emlékét kegyeletesen őrizni fogja Budapest székesfőváros közönsége. Ezután Szeged város nevében Berzenc z e y Domonkos műszaki főtanácsos,Kecskemét város nevében Nyul-Tóth Pál taná­csos koszorúzta meg a szobrot, majd Maj orosay Gyula a Mérnök­ős építész Egylet, 3 1 d 1 ó Ferenc a Szinyei Merse Pál-Társaság , György 1 Dénes a M a gyar Eplőflmüvós zek Nemzeti Szövetsége és az Or­szágos Magyar Képzőművészeti Társulat, G 1 a t z Oszkár a Képzőművé­szek Országos Szövetsége, Szablya János az Iparművészeti Társu­lat, Szentgyörgyvár 1 G y e n e s L.a Munkácsi Céh, Ligeti Pál a Tervező Magánépítő Művészek Országos Egyesülete, Báthory István, az Építőmesterek Ipartestülete és Szövetsége, G y e n e s Lajos a"Fé­szek Művészek Klubja, Lázár Béla dr.uz Emst Múzeum,V 1 d o r Emil a Magyar Építőművészek Szövetsége ós K e n d e Ferenc, a Lechner ' Társaság nevében helyesett koszorút a szobor talapzatára. /MOT/M.

Next

/
Oldalképek
Tartalom