Magyar Országos Tudósító, 1936. május/2

1936-05-22 [140]

„—VÁLÁS ZTOTTBIRÓSÁGI KONGRESSZUS. A Válás z tottb Ír ás kod ás 1 Központ Ál­dozócsütörtökön kezdte meg kongresszusát, amelyet nagy érdeklődés mel­lett nyitott meg a Gyáriparosok Országos Szövetségének d lsztérmében Hallá Aurél miniszteri osztályfőnök, a Választott Bíráskodási Központ elnöke, A megnyitó ülésen a budapesti kit e ítélőtábla képviseletében Alföldy Dezső dr 0 elnök jelent meg, képviseltette magát a Párisi Nemzetközi Kereskedelmi Kamara, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara és számos gazdasági érdektestület, A Népszövetség titkársága Genfből táviratilag üdvözölte a kongresszust,. Több külföldi rokonintézmény, egyetemi tanár és szakjogász szintén üdvözletét küldte és 1* '* a kong­resszus eredményeiről értesítést kérteko Hallá Aurél kongresszusi megnyitóbeszédében hangoztatta, hogy a kongresszus célja a gazdasági for~ galomban minden időkben nélkülözhetetlennek bizonyult magánválasztott biróság intézményéből megmenteni azt ami üdvös ós előnyös és kiküszöböl­ni a fogyatékosságokat. A választott bíróságok, valamint azok országos és nemzetközi kötelékei a háború után világszerte nagy jelentőségre tet­tek szert 0 T 1 c h y Kálmán miniszteri osztálytanácsos Bornemisza Géza iparügyi miniszter képviseletében Üdvözölte a kongresszust és tolmácsol­ta a miniszter tiszteletét és megbecsülését a választett bíráskodási köz­pont közgazdasági és jogi szempontból jelentős tevékenysége iránto Szúrd ay Róbert országgyűlési képviselő, a központ és a kongresszus társelnöke "A textllszakma es a választott bíráskodás" cimmel tartott előadásában kifejtettej hogy a magyar textilipar mintegy háromszáznegy­ven millió pengő értékű évi termeléséből kbrkétszáz millió pengő esik a készáru termelésre és ebből húszmillió pengőre lehet becsülni az éven­ként felmerülő vitás ügyek ertákéto A készáru üzletben a magyar keres­kedelmi szokások meg nincsenek k 1 fej les ztve, épp ezért e téren tartja szükségesnek a Központ választott bírósági kikötési f ormuláréj ának be­vezetését, - K n o b Sándor dr,országgyűlés 1 képviselő azzal okolta meg, hogy a gyáripar résztvett a központnak négy cv előtti megalakításában, hogy a választott bíráskodás a szakbiróságok gondolatát valós ltja meg, amelyek a gazdasági ólét bonyolult szótágazódása mellett ma már nélkü­lözhetetlenek. Pontos, hogy a vitás kérdést a legrövidebb idő alatt le­hessen meboldani, ez csak a választott bíróság eszközelvei lehetségest, A Választett bíráskodási Központ tevékenysége a gyáripart és az ipart rendkívül közelről érdekli, -Görgey István dr 3 ors zággyülésl kép­viselő hangsúlyozta, hogy az Országos Iparegyesület kezdettől fogva fel­karolta a központ szervezését és fontosnak tartja, hogy a válásztottbÍró­ság intézményét tökéletesítse a pártatlanság, a szakszerűség, az Ítél­kezés gyorsasága^, rugalmassága és a költségek méltányos meghatározása tekintetébeno-U j laki Géza droügyféd.a Központ ügyvezető főtitkára a választottblráskod ás gyakorlati megszervezésének alapelveiről és kivi­telének módozatairól tartott előadást. Mindenekelőtt a választottbirósá­gok pártatlanségTKe 11 biztosítani, ami az egész gazdasági életet felölelő egyetemes jellegű keretben érhető el, E tekintetben a magyar fejlődós kedvezőbb, mint a Választott Bíráskodási Központhoz hasonló külföldi In­tézményeké, amelyek nem egyetemes jellegűek, hanem valamely egyoldalú hatalmas gazdasági '^dekeltség keretében alakultak, - Szent lrmay Ödön dr.ny,kurlal biró az állam és a választót tb Íróságok viszonyéról be­szélve kiemelte, hogy a választottbiróságok a tételes jog határán tul ls szolgálhatják az igazi jogot és az egyes eset anyagi igazságét, - W 1 1­h e 1 m Károly dr 0 ügyvéd hangsúlyozta, hogy a Budapesti Érték és Áru­tőSzde bírósága és a Választottblráskod ás 1 Központ bíróságai körébe tar­tozó ügyek teklntetében nincs összeütközés, minthogy a törvény a tőzsde­biróság hatáskörébe eső ügyeket tüzetesen szűkebb határok közöttmegha­tározta és közönségük is más . - A u e r Pál dr 0 , a francia követség jog­tanácsosa kifejtet te, hogy a kereskedők olyan országban, amelynek törvé­nyeit, szokásait, bíróságait nem Ismerik, szívesen vetik magukat alá vá­lasztottblróság döntésének, mert bizonyos mértékben bizalmatlanok is az idegen nemzet állami bíróságaival szemben. Ismertette a íssrvbevett "Du­nai államok kereskedelmi választottbiróságá"-t, amely a budapesti Vá­lás ztottblráskod ás i Központtal lesz kapcsolatos, /folyt, köv./ OV

Next

/
Oldalképek
Tartalom