Magyar Országos Tudósító, 1934. december/3

1934-12-29 [121]

————~ >-'->LLI MH MAGYAR ORSZÁGOS TUDÓSÍTÓ Kszetcdó 5. törvényszéki kiadás, Budapost, 1934, docember 29» CSENDÉLET AZ ELEKTROTECHNIKAI IRODÁBAN. Különös bonyodalmakban gazdag zsarolási bünport tárgyalt ma a büntető­törvényszék Lányi-tanácsa. Donhausor Rezső, Tarján Ármin Andor és Schul•• lor Imre, egy elektrotechnikai vállalat társtulajdonosai ollón dr. Hű­vös Józsefné, ügyvéd elvált felesége és Rózsa Gyula, a vállalat volt igazgatója tettek bűnvádi feljelentést azon az alapon, hogy a Hüvösné által finanszírozott vállalatból erőszakos módon eltávolították ugy az asszonyt, mint Rózsa igazgatót, A vád szerint Donhausor és társai'meg­verték Rózsa Gyulát, Donhausor még ffiivős Józsefnét ls bántalmazta ós azzal fenyegették meg: ha beteszik a lábukat mógogyszer az irodába, agyonverik őket. Donhauser Rozső kihallgatása sorén elmondta, hogy a vil­lanykarbantartási vállalkozás anyagi zavarok közé került ós ezért vet­ték be negyedik társnak dr. Hűvös Józsefnét, aki viszont magával hozta Rózsa Gyulát s ragaszkodott ahhoz, hogy mint igazgatót alkalmazzák. - Miért volt szükség igazgatóra?'- kérdezte az elnök, - Szükség egyáltalán nom volt rá hlszon egész kicsi válla­latunk volt. Rózsa azzal kezdte, hogy fényűzően borendezett magának ogy szobát, amire felment a Hüvösné által rondolkezésre bocsajtott 4ooo pengőnek tekintélyes része. - Mi történt ez év február 14-én? - Hüvösné őnagysága 3zokás szerint este bejOtt az irodába és én kértem tőle két villanykörtét az általa kezelt raktárból, mert a Lukács cukrászdából telefonon rendeltek pótlást, A nagyságos asszony azt mondta nem adok, mire Tarján közbeszólt és harigsulyozta, hogy ha én, mint technikai vezető ezt szükségesnek tartom, ki kell hogy szolgál­tassa az égőket. Erre őnagysága legazemttíB«zte Tarjánt. aki természe­tesen felháborodva utasitotta vissza ezt és a többi sértést. A'hangos szóra Rózsa'kiszaladt a belső szobából, torkonragadta Tarjánt, az asz­talra nyomta, Hüvösné podig ogy kapocstartóval fejbevágta. Őnagysága még más'kezoügyébe eső tárgyakkal iá ütlegelte az amugyis tehetetlen Tarjánt. Azután segítségért kiabált, de én csitítani igyokeztem. Nem folcü me^ a valóságnak, hogy én bántalmaztam volna Hüvősnét vagy Ró­zsát „ Tarján Ármin szintén tagadta a terhére rótt bűncselekményt, ugyanúgy adta elő a történteket , mint volt társa. Hangoztatta, hogy Hüvösné" egészen Rózsa befolyása alatt állott: tudomása szerint más kapcsolat Is fennáll közöttük. KidoirtUt a kihallgatás után, hogy köl­csönös feljelentést tettek egymás ellen a perbon szereplő volt társ­tulajdonosok, de végül is visszavonták panaszaikat. Tarján vallomása szerint Schuller az egész jelonotot csak nézte, semmi szerepe sem volt a botrányos jelenetben. ' . Schuller Imre ugyanezt vallotta kihallgatása során.. Elmond­ta azt is, hogy főképpon Rózsa ellen volt kifogásuk. Az elnök kérdésé­re elmondta, hogy fontjárt Tarjánnal'Rózsa feleségénél és sz°vátette a Hüvösné és Rózsa közötti kapcsolatot, de jártak Hüvösné volt férjénél is. ' - Az asszony panaszkodott, hogy amióta Hüvösné elcsábítot­ta az urát, durván, brutálisan bánik vole -vallotta Schuller. ­- Szép dolgokat csinálnak maguk, a feleségnél, mog a férj­nél vádaskodnak - jegyezte meg az olnök, L Ezután dr, Hűvös Józsefné kihallgatására korült a sor. Az elegáns fiatal asszony izgalomtól remegő hangon boszélte el az irodai jelenet lefolyását. Hangoztatta, hogy egészen kifosztották a vádlottak: 5ooo pongőt adott át nekik és a vége az'lett, hogy kikergették az iro­dából és étetveszélyeson megfenyegették, ha mégogyszer bo merné tenni a lábát. Nom felel mog a valóságnak - mondotta.'hogy Rózsának fényós irodahelyiséget rendezett bo, fizetése sem volt, csak költséget ka­pott, do azért volt szükség jelenlétére, hogy vigyázzon a pénzére, - Életveszélyben volt ez az ember - folytatta majdnem sirv.a - ki akartam szabadítani Tarján fojtogató kezéből s a végén engem is össZt vertek. Az igaz, hogy Dgy fayanc szivacstálat Tarján fejéhez vág­tam, de egészen önkívületi állapotban voltam. Nem is mertem többet visszamenni s amikor sommás visszahólyozési kérolmom eredménnyel^járt és Vissza akartam szorozni pénzemet, már sommit sem találtam az üzem­ben, /Folyt. köv./Sy.

Next

/
Oldalképek
Tartalom