Magyar Országos Tudósító, 1934. november/3

1934-11-23 [118]

LENGYEL KITÜNTETÉS £ Ssviezsényi Zoltán mini sztori tanácsos,, a budapesti központi gyógy- és üdülőhelyi bizottság igazgatój ^ak* JLongyol, köztársaság olnöko a Polonia Rostituta rendjel parancsnoki keresztijei;. &£Laaány ózta a lengyel-magyar kulturális kapcsolatok kiépitéso körül szer­zett érdemeinek elismeréséül. A kitüntetést Lopkowski Szaniszló lengyel követ távollétében Miczielski Kázmér gróf követségi ta­nácsos ma délolőtt adta át ünnopélyos keretek között. /MOT/B. BAJTÁRSI TALÁLKOZÓ. A volt cs.és kir.43. /karánsobosx/ gyalogezred tisztjei és tisztjelöltjei november 24-én, szombaton osto kilőne órakor a Pészok /VII.,Kortész@utca 36./ különtermében tartják meg összejövete­lüket. /MOT/B. ' r ! Pro d o m o: A hir szives közlését tisztelettel kéri a T. Szorkosztőségektől^A b o n y i Gyula, a Magyar Hirlap rendőri rovatvezetője,, ORSZÁGOS LEVÉLTÁR FŐVÁROS K szekció BORVENDÉG FERENC TEMETÉSE. A székesfőváros tragikus váratlansággal elhunyt főpolgármeste­rét, Borvend ég Ferencet, pénteken délelőtt tiz órakor kisérte Budapest és a nemzet részvéte utolsó útjára. A nagy halott földi perhü­velyét a Rozsák-terén lévő Szent Erzsébat-templom főoltára előtt elhe­lyezett katafalkon nyugvó koporsó ,rejtette magában, Fekete gyászdrapériák komor hangulatot varázsoltak a templomba és a gyász mélységének impozáns kifejezése volt a ravatal körül álló pálma- és babérerdő, továbbá az emel­vény négy sarkán kísérteties lánggál lobogó óriási kandeláber, A részvé­tet tolmácsoló koszorúk óriási tömege nem fért ol a ravatal körül, ha­nem még a tomplom főbejáratánál is nagy számban halmozták fel azokat 0 A gyászszertartásra már fél 10 órakor kezdtek gyülokozni az előkelőségek, a küldöttségek, felvonultak a fővárosi egyesületek és testületek zászló­ik alatt, oljött a Szent Erzsébet egyházközség apraja-nagyja és az egysze­rű polgárok ezrei. Egymásután gördültek % tomplom elé az állami és a fő-, városi előkelőségek autói, majd zárt sorokban érkoztok mog a törvényható­sági bizottság legkülönbözőbb párt állású tagjai. A kormány képviseletében vitéz Korosztos-Fischor Foronc bolügyminisztor jelent meg, oljött Kállay Miklós földművelésügyi miniszter' is, ott volt Kárnáthy Kamlllo, a honvéd­ség főparancsnoka, Blaha Sándor/S-s Tatits Árjaád belügyminiszteri főtaná­csos. Kozma Miklós felsőházi tag,, a miniszterelnökségi sajtóosztály kép­viseletében dr. Rákóczy Imre, Sz&ll Józsof a közigazgatási biróság másod­elnöke, Ripka Foronc dr. ny 0 főpolgármester, Sonn Ottó, az Államvasutak olnökigazgatója, számos felsőház*, tag és országgyűlési képviselő, az ol­hunyt szülőfalujának, Acs községmok küldöttsége, dr. Csupor Józsof, Lob­mayor Jonő, Szenté Miklós ny. tanácsnokok, Berezeli Jenő ny, alpolgár­mostor, Janda Károly min 0 tanácsos, a székesfőváros polgármestoro, al­polgármesterei, a ' tanácsnoki kar, Papanok Ernő, Csordás Elomér, Illyofalvy Lajos, fíonf f y * La j os, Márkus Jonő, az üzomok igazgatói kara és még sokan mások. Pontban tiz órakor miogkondult a tomplom nagyharangja és nagy asszisztonciáj ával a főoltár elé • vonult H á s z István dr c tábori püs­pök, hogy megkezdJLO az ünnepios gyászmise celobrálását 0 A kóruson föl­csendültek a JJXOS irao, diós illa megrázó akkordjai és komor mólt ós ággal lefolyt a gyászmise, Miso végoztéwol a püspök és kiséroto a ravatal lábá­hoz vonult és elvégezte az absoluttio szortartását, majd a szószékro lé­pő tt, hogy az egyház nevében bucsüat vogyon a halottól, aki atyai jóságú világi olnöko volt Szent Erzsébot ogyházközségnok 0 , c, /Folyt ,icöv,/

Next

/
Oldalképek
Tartalom