Magyar Országos Tudósító, 1934. október/3

1934-10-22 [115]

AZ ÓBUDAI EVANGÉLIKUS TEMPLOM ALAPKŐLETÉTELE. Vasárnap délelőtt helyezn­él ünneplésen az óbudai evangélikus templom alapkövét.A templom az ottarin egyházközség önállósulásának negyedszázados évfordulójára épül,a Solmecl­és a Pacsirtamező-utcák sarkán,pontos tengelyvonalában az óbudai Dunahldn-.'/­Nsgy közönség volt együtt az ünnepen,ott voltak az óbudai római katholi­kusok,Andréka Károly nyug.f ők-pitányhalyettos,BotzenhardL János elnökökéül., a reformátusok,C3illéry András dr.ny.minisztcr,fogondQOkkal és Kontra Aladár IV: ésszel, továbbá i z Izraeliták, a az óbutíai pox G ái. ^á;., más testület i a front hi rcosok,. cserkészeké főváros részéről B:liczay főjegyző és Hal­clkv or lblj ró,•:. rendőres-putot Bede József dr.f őt-.nácsos vezette. Az avangoíl :us ogyhái -lőkolöségei közül resztvettek az ünnepen:Zelenka Lajos dr.egyházk.r.felügy.lő,Tolnay Kcrnól.Miklor Károly dr.,vitóz Pétory Al d r dr.,Konkoly El-mér dr.,Magócs Károly egyházkor.közp. ÍJlkész,Taubin­ger Rezső ny.tábori vozíroaporea. KöztTijk után a gyülekezet lelkésze, M O fai r Henrik imádkozott, a fasori, budai és óbudai evangélikus éne'-i aro'-ból alakult vogyoskar,S c h e n k Gózí v .tésével Luther himnuszát,az "Erős várunk.. . ft-at adta elő, Hegedűs L. jou s.l,lkész a templomépítés eddigi történetét isrcnrtotte,;-^jd a gyen­gélkedése ni-tt távolmaradt Raffay püspök helyett K o m i n y Lajos espe­res Pál apostolnak a Korinthusiakhoz intézett I,levele III„részének 11 0 verse szerint avatta fel és elhelyezte az alapkövet." Senki f öld jót, orsz á­gát ni,magyarok".nem kívánjuk el,ae templomainkban szüntelenül imádkozni fogunk a magunk" hazájáért és régi nagyságában való f e lujulásáértsoha ne ­teszünk "-ülönbséget szegény és gazdag között,do a gazdagokat alázatosság­ra,a ^ sz ..gényeket türelemre igyekszünk nevelni-" Végül „ jelképes kai,.pácsütések következtek;- Kernén?/ esperes,Miller 3£y­hrzregyol felügyelő,., szék:sfóváros novÓbcn Boliczay főjegyző, rof«rmátii sc v r széről Kontra Aladár lelkész és Csilléry András főgondnokká római K.tholikusok képviseletében Andréka Károly ny*fökapitányhelyet'^3 és Háry János elnökök,az izraeliták megbízásából Neumann József főrabbi és Orova Zsigmond törvényhatósági bizottsági tag és mások járultak az alapkő elé ér mondották el áldáskiváns^galkat./MOT/.P.

Next

/
Oldalképek
Tartalom