Magyar Országos Tudósító, 1933. december/3

1933-12-20 [089]

Kézirat. Első kiadás. Budapest, 1953. december 20. XV. évfolyam, 238. szám. EGYHÁZI HÍREK —-KOZMA ANDOR-EMLÉKÜNNEP PÁPÁN. Pápáról jelentik, hogy az ottani főiskolai Ifjúsági Képzőtársulat, amelynek valamikor Pet&fl és Jókai is tagja volt, nagyszabású emlékünnepet rendezett nemrég elhunyt tiszteleti tagja, K o z ­m a Andor, a költő emlékezetére. A társulat tanárelnöke, Horváth Endre megnyitójában bensőséges szavakkal emlékezett meg arról a viszonyról, amely Kozma Anciort, a holtig hü pápai diákot, a "Képzőtársulathoz fűzte. Ke néz Sándor, az ifjúsági elnök Kozma Andor költészetét főképp .nagy epikus munkáit Ismertette, K omáromy Imre **]f*rthágó! harangok"-at szavalta, a fő­iskolai énekkar pedig karnagyának, T 6 t h Lajosnak a főiskolai igazgató: Tóth Endre dr.-nak hangulatot; szövegére irt kórusát adta elő. A főiskolai zenekar Kiss ^'rpád igazgató vezényletével Kéler Csokonai-nyitányát ját­szotta. /MOT/F, -—A DEBRECENI KÁLVINISTÁK íEMPL0I.IECYESÜLETE, a "magyar Genf" egyik legerőtel­jesebb és legtekintélyesebb vallásos szövetkezés e nagy szab-su karáo sonyl ünnepet rendezett a Kollégium dísztermében. Tobbazáz elemi iskoláé gyermeket ajándékoztak meg BZ'retetadományokkal, s az ünnepségen B a 1 t a z á r' Dezső dr. tiszántúli püspök, zsinati <?s konvent 1 lelkészi elnök is megjelent. /MOT/F. A BUDAPESTI IPARCSKJl'Ző PROTESTÁNS EGY'LEí szombaton*, december 23.-án, este hároranegyedhatkor, VIII., Alföldi-U, sz. ;-afc helyiségben rendezi kar v csonyfa­ünnepát, amelyen előadást 3 z uoh o v s z k y Gyula evangélikus vdlástanár, egyesületi titkár és H e g y i Erzsébet tanítónő tart, /MOT/F. HIR Í K A KERESZTí^mSZOCIALISTA MAGÁNTI3ZTVI3ELőK ORSZÁGOS SZÖV SPSidGE a magyar rádió proprgdlásc. ...rdokebon december 20.-án, szerdán osto fél 7 orrkor a szövetség disztortuwbon,/VIII., Baross-utce. 44, szám. II, emelet 6./előadást rendez, amelyen F ü 1 e k i Li.jos w Mi a nép-rádió* cimmel és L e m b o r ­g e r M arc el oki, mérnök "Modern kls-rádiék" ciia-ol olvasnak fal. Belepődij nincs, vendegeket szivoaen latnak, /laOT/B, A HÉTVÉGI LiENETTiiRTI JEGYEK SZERDAIT DÉLIG iüRVENYESEK. A líagy ar Királyi • Államvasutak igazgatósága közli, hogy a. karácsonyi ünnepek allcalmából a hét­végi menettérti jagyuk december 25.-án , szombaton. 12 órából. december 27.-én, Szerdán 12 óráig érvényeaek.Á hétvégi, msncttór.ti jogyek 26,-án , keddar* 16 éráig induló vonatokhoz kerülnek kiadásra, /MOT/B, , /

Next

/
Oldalképek
Tartalom