Magyar Országos Tudósító, 1933. december/3

1933-12-20 [089]

MAGYAR PRSZÁGC3 TUDÓSÍTÓ Kézirat, " & á>s c "l i k T: ind á* s'|l Budapest, 1933 • december 20. XV* évfolyam, 288. szám. EGYHÁZI HÍREK A BUDAPESTI PROTESTÁNS RENDŐRÖK URVACSORÁJA. A budapesti magyar királyi államre nd ő r s ég református és evangélikus vallású tagjai tegnap és ma vet­ték fel karáosonyelő tti Urvacsórájukat;. A reformátusok B a r t h a Gyula ár. főtanácsos vezetésével a fasori templomban, Szabó iVi iklós rákospalo­ta-ujvárosi lelkész és T 6 t h József budapesti vallástanár kezéből vet­ték át u szent jegyeket, - az evangélikusok ma, szerdán reggel a Deák-téri templomban urvacsoráztak, s G a u d y zászló dr. vallástanitási igaz­gató és' M a g <5 c a Károly egyházkerületi központi lelkész végezték a szer­tartást. Az utóbbi csoportot D o r n i n g Henrik dr. főkapitányhelyetbes, a bűnügyi osztály főnöke vezette, /MOT/F. F t" V Á R C S JANUÁR l.-Től MINLBN FCVÁRCSJ KÖRHÁZ KÜLÖN GCNDCSKCDIK AZ ÁrCLÁSI DIJAK BESZEDÉSÉRŐL A közegészségügyi bizottság holnap, csütörtökön dékufián u Csllléry András dr. elnöklésével tárolni fogja azt a nagyjelentőségű i*e­fornot, amely a főváros közkórházak ápolási dijainak behajtásár a vonatko­zik. A közkórhí.zakban ápolt betegek ápolási dijainak behajtása és szám- • ' fejtése ezideig központilag történt «, számvevőség közreműködésével. A tapasztalat azonban bebizonyította, hogy ez a módszer nem válik be, mert bnnyolult és meglehetős en lassx*. Különösen a nagyszámú vidéki beteg ápolá­si dij behajtása történt ké-sede Íme sejt sokszor évek múlva került csak a sor a főváros követeléseinek érvényesítésére, amikorra a beteg már sokszor el­halt és a hozzátartozók sem voltak fellelhetők* Január l«-tcl kezdve min­den kórház maga gondoskodik a betegápolási dijak beszedéséről. Az egyes kórházakban ebből a célból számveves égi osztályt létesítenek egy-két hivatalnokkal és ennek a feladata lesz, hogy az ápolási dijat minden bürokra­tizmus nélkül, lehető legsürgősebben, amennyiben mód van rá, még a beteg­nek a kórházban való tartózkodása alatt beszedjék. A főváros január 1.-től egyébként a kórházi ápolási dijak beszedésénél nagyobb szigorúsággal fog el­járni, tekintettel arra a többszázezer pengős követelésre, amely igen sú­lyosan terheli a kórházak gazdálkodását. A vidéki betegek ápolási díjtarto­zásait, amennyiben más mód nincs, telekkönyvi bekebelezfeutján fogja bizto­sítani a főváros az illető vidéki bete.fe, vagy hozzátartozója ingatlanára. Tárgyalja még a holnapi ülés a kórházi müszerüzem és gyógyszerüzem megszün­tetését, illetve raktárrá é3 javítóműhellyé való átszervezését. A Rudas­fürdő átépítési tervét is bemutatják a közegészségügyi bizottságnak, jól­lehet ez a kérdés nem tartozik közvetlenül ide. Miután azonban a fürdő egy részének reuma-kórház jellege lesz, kikérik a közegészségügyi bizott­ság véleményét is. Szóba kerül az óbudai Szent Margit-kórház gyermekambu­lanciájának sorsa ls. Ezt az ambulanciát mostaniig ugyanabban az ideigle­nes pavi 11 ónban tartották, ahol a nőgyógyászat, és a sebészet is működik. Mivel az ambulancián igen sok fertőző beteg gyermek megfordult, a kórházak központi igazgatósága azt javasolta, hegy ebben a formában a gyermekambu­lanciát szüntessék meg. Mivel a főváros pillanatnyilag jobb megoldást nem , tud, az ambulanciát pödlg^nagy szefcénvsép*re való- tekintettel megszüntet­ik ni nem lehet, ugy intézkednek, hogy az ingyenes rendelés hetenklnt három­szor egy-egy órán át továbbra is megmarad és azt az Uj Szent János-kórház gyermekosztályának adjunktusa fogja vezetni* Kilenc uj gyógyszertárnyitá­si kérelem ls kerül a bizottság elé. Ezek közül a főváros csak egynek a felállítását javasolja és erre ... Városmajor-utca és a Csaba-utca sarkát tartaná a legmegfelelőbbnek. /MOT/D. S HÉTEN MINL3K ÍNSÉGES MEGKAFJA A KARÁCS KYI SEGÉLYT. A törvényhatosági tanács, mint jelentettük 240.COC pengőt szavazott meg az Ínségesek és munkanélküliek rendkívüli karfis sony i segélyére. A kerületi előljár°ság mellett működő népgondozó irodák már összeállították a segélyre szorulók lajtsromait, a rendelkezésre álló vizsgálati adatok és a szegénykataszter nyilvántartásai alapján. A segélyt mindenki postán kapja meg. A főváros vezetősége ezúton is felhívja az érdekelteket, hogy senkinek sem kell sze­mélyesen jelentkeznie, mert a segélyt kizárólag postán küld lik ki és a .szociálpolitikai ügyosztályban sem pénzt, sem mást segélyt közvetlenül

Next

/
Oldalképek
Tartalom