Magyar Országos Tudósító, 1933. november/1

1933-11-08 [087]

KENYSZÉREGYESa GEK. - Szilágyi Mihály asztalos mester és neje Wesely Hermin /Práter a .• 49.// - Braun László papairaru'koreskadö /Vilmos császár ut 76,/ és Kohl) /Kerekes/ József f üs.zerkereskedő /Székely Bertalan u.. 24 ./• kény s zer egyes ­s égi ügyébon a t. rvényszék az eljárást befejezettnek nyilv anitpt ta./MOT/. -'Gót Jenő építészmérnök /Hollán u. 17./ ellen a törvényszék csődöt nyitott., Csődbiztos Darkó Lajos dr, törvényszéki titkár. Csődgondnok Eo­sonberg Fülöp ügyvéd. Követelések bejelentése december 16-ig, felszámo: '­si tárgyalás december 28-án, csődvcdasz tmany megválasztása december 3o- ; délelőtt 9 órakor a csődbiztos hivatalos helyiségében. /MOT/. —-ZU ZAVAROS ÖT5T... /2 ..folytatás./ fi Horváth tanásselnök ozután me^érdczte a főispántól, hogy mi történt azzal a 29oo pengővel, melyet a főispán Zavaros Aladárnak áta»-' dott, Széchenyi Viktor gróf Válaszában kijelentette, hogy a népjóléti minisztériumtól a munkanélküliek, Ínségesek támogatására 3ooo pengőt kapott s amikor ez a pénz megérkezett, rögtön átszaladt a városházára, hogy a pénzt eljuttassa alpolgármesterhez. - Éreztem, hogy si.rgös a dolog, - folytatta vallomását - s ezért magam siettem át. Megmondtam a p olgármes térnek, hogy 2ooo pengőt adok néki kiosztás céljára,'looo pengőt pedig a vármegye alispánjához juttatok', ugyanilyen célya. Zavaros ekkor megemlítette, hogy nem mun­kanélküli segélyt fog adni, hanem a pénzzel munkát végeztet .-Azt is mondta,hogy a Szent Imre -űnnepsegekre készülnek^ az utcák piszkosak s a pénzen a tisztogató napszámosokat fizeti ki.. En azt válaszoltam erre,: hogy fentos az, hogy sürgősen eljusson a pénz az inség esekhez,. A megma­radt looo pengőt át akartam adni az alispánnak, de az alispán azt mond-' ta, hagy looo pengő egy cseppa tengerben, semmit sas tud vele a vármegyé­ben kezdeni, inkább adjam ezt az összeget is a város munkajnélkül lévő emberei számára. A pénzt el is vittem Zavaros Aladarhoz^azzal, hog T ezt az összeget is ugyanúgy használja fel, mint a korábban adott 2ooo p en­gőt.. Ebben az időben tudomásonta jutott, hogy egy diplomás gazdatiszt, akinek felesége szülés előtt allt, kőművesek mellett napszámosmunkát végez és nagy nyomorban tengődik s ennek a szeren esetlen embernek loc pengőt kiutaltam az looo pengőből. A nyugta itt van az akták között. A megmaradt 9oo pengőt átadtam Zavarosnak.. Ezután elmondotta, hogy amikor Zavaros Aladárt és Vargha élemért felfüggesztették állásuktól,. eszébe jutott: mi történhetett azzal a pénzzel, amit ő a munkanélküliek számára juttatott'el a p Olgái­mé sterhez,. s ebben az irányban is elrend lte a vizsgálatot. Az elnök a főispán olé tárta. Zavarosnak a fegyelmi vizsgálat során tett ama vallomását, .= hogy a levél megírása idejében idegei telje­sen Kimerült állapotban voltak és kérdést intézett a főispánhoz, hogy Zavaros Aladár milyen idegállapotban volt abban az idobon.. Széchenyi v iktdr gróf igy válaszolt:­/ - Zavarost a remdkivüli munkateljesítmény idegze tilegi tel-­je^-sen felőrölte. Tudok áriról, hogy állandóan stimuláló szerekkel pró­bálkozott, hogy organizmusát fenntarthassa. Állandóan feketekávét ivott,, még'pedig nagr "mennyiségbejn. Üléseken csésze^szám itta az erós feketét. Mofídtam is néki, hogy tönkre fogja magát tenni..Azt, hogy morfiumot es egyéb kábítószert használt 1 ' volna, csak hallottam, Bary Zoltán drkir. ügyész tett fel ezután kérdéseket a fő­ispánhoz. Megemlítette, hogy 1928-ban a belügyminiszter vizsgalatot re^ dalt el a város ügyeiben 6s vizsgálat során különböző sz, abalytal ns-go­kat állapítottak meg. A belügyminiszter rosszálasát fejezte ki Zavaros­sal és Varghával szemben, de eltekintett a megtorlás tél..Meg kérd ez te a kir. ügyész, hogy a belügyminiszternek ezt a le iratátközölte K-C a tör­vényhatósági bizottsággal, A főispán igy felelt: /Folyt. köv./P.

Next

/
Oldalképek
Tartalom