Magyar Országos Tudósító, 1933. október/3

1933-10-21 [086]

MACSTÁR ORSZÁGOS TUDoSITó Kézire ':• • Harmadik ki ad á ^ Budapest, 1933. október 21. XV, óvfolyan, 230. szám. H I R E K GR6F KARAT30NYI JENŐ ÉLETRAJZA. Kara üsonyf alvi és boodrai Karátoonyi Jenő gróf, % Souv. Katonai Máltai Lovagrend v ol t rendkívüli követő éo méghatalmazo tt miniszteré, v.b.t.t., cs, 6s kir. kamarás, stb., a BÖME elnöke 1861. au­gusztus 5.-én, Be odrán, Tor ontálmagy ében született. Középiskolai tanul­mányait Budcp ;o jen végez te, a jogot Louv a in-ben hallgat ;a, Belgiumból való hasatérése után a gazda sági pályára készülvén Magyaróváron a gazda­sági akadémiát abszolválta. Ezután Tor ontálmegyéb en tiszteletbeli fő­jegyzőnek nevezték ki; később Európának majdnem valamennyi államát és Afrika egy részét tanulmányozási célból beutazta. Édesatyja halála u­üan a bánlaki hitbizományi uradalmat vette át, s ezt rövid időn belül min­tagazdasággá f ejlesztettej nagymérvű viz szabály ozásolcat és viz építmény eket létesített, a ri^g,,érmeiést is meghonosította. Külföldi mintára rizshán­tolot építtetett. Dólmagyarországon meg eddig nem létező nagfzabásu hal­tenyésztést rendezett be, melyet az ország gazdasági tanintézeteinek ta­nárai és növendékei évente meglátogattak. 1890-ben cs. és kir, kamarássá nevezték ki. Mielőtt képviselőnek választották, tevékeny reszt vett a főrendiház t aná c sk o z á saiban, nemkülönben jelentős szerepe volt a megyei é­•. létben is, mint a közigazgatási bizottság tagja* A Mi-lenoum alkalmából az udvar budapesti tartózkodásakor palotájában meseszerű févgaes estéiyt adott, melyen a diplomácia és hazánk kitűnőségein kivüi Öfí-oége a király egész udvartartásával és a Budapesten időz6 királyi hercegekkel és herceg­nőkkel együfj megjelent. Ugyanolyan fényes volt az az estély is, amelyet 1908 őszén a spanyol királyi pár tiszteletére rendezett, s amelyen XIII. Alfonz spanyol királyon és Victora Ena királynén klvtil a mi királyunk is résztvett. Közügyekben szerzett erdemei -miatt belső, titkos ••janáosósnak ne­vezte ki a király. 1925-től 1932-ig a Souverain katonai Haltai Lovagrend bailiija és tb. lovagja; a vaskoronarend és a spanyol királyi. III. Károly rend nagykorész ;;• ese, az I, osztályú hadiérem, a török Hc-nldani-Ali 0sr.ian rend, a íkr.u-t-rend Marian! kereszt, a magyar-német és bajor vöröskereszt I, oszt, hadiéki tmény es díszjelvény, a 25 éves mentési aranyérem és a né­met Esmarch-érem tulajdonosa. Számtalan jótékonysági és' közművelődési egyesület vezetősé­gi tagja, 1903 ota a BÖKe elnöke, /MOT/B, A BÖME REI1DKIVVLI IGAZGATÓSÁGI ÜLÉSE. A Budapesti Önkéntes Mentő Egyesü­lő'; gróf Karátsonyi- Jenő halála alkalmából gyászjelentést adott ki es igazgatósága ma délután fél 6 órakor ülést tart a temetés és az egyesületi gyász részleteinél: megbeszélése céljából. /MOT/B. KORNBGANN ERNŐ BOROSZLuI EGYETEMI TANÁR NÉMETNYELVŰ ELŐADÁSA AZ AKA­DÉMIÁBAN. A Nemzetközi Tudományos Sgyüttraunkálkodás Magyar Nemzeti Bizott­ságának október 25.-én, szerdán délután 5 órakor tartandó ülésén B e r ­z e v i c z y Albert, az Akadémia és a Magyar Nemzeti Bizottság elnöké­nek megnyitó szaval után K o r'n ö m a n n Ernő. a boroszlói egyetemen az ókori történelem tanára és a M. T, Akadémia külső tagja német nyelven elő­adást' "art "A'római birodalom lathatatlan határai" címmel. Az előadás nyil­vános. /MOT/3.

Next

/
Oldalképek
Tartalom