Magyar Országos Tudósító, 1933. október/3

1933-10-21 [086]

MAGYAR ORSZÁGOS TUDÓSI To Kézirat. Negyedik k i a d- á 0 Budapest, 1953, október 21, XV, évfolyam, 240, számi, HÍREK A BALATONI TÁRSASÁG FENYKEPKIALLITÁSA• Vitéz J ü Z ö ef Ferenc királyi herceg, országos elnök elnöklete alatt álló Balatoni Társaság no­vember 15-tól november 30.-ig a Pesti Vigadóban "balatoni művészi és ide­genforgalmi fényképkiálltiást rendez, A kiállított anyagot azután az or­szág nagyobb városaiba is elviszik bemutatásra. A kiállításon résztvehet minden'amateur-, szakf^nyképész és riporter, kizárólag balatoni tárgyú ké-' pékkel, A képek díjazása: plakettek, oklevelek, tiszteletdijak és készpénz. Felvilágosítás nyerhető a Festi Vigadóban az I, emeleten, délután 3-6-ig # /Távbeszélő: 81-9-74/, ahol a pályázati feltételek io átvehetők. /MOT/B, A MUNKAPIAC HELYZETE• A m, kir. állami munkaközvetítő hivatal jelentés© szerint október 18.-án a budapesti és a hét vidéki hatosági munkaközvetItő­nél együttesen 331 munkahelyet tartottak nyilván, éspedig férfi és nöi szak­munkások részére 168, segédmunkások, napszámosok részére 18, háztartási al­kalmazottak részére 67, tanoncok részére 73 munkahelyet. Ezzel szemben nyilvántartottak összesen 11.898 munkakoresőt, éspedig 6008 férfi és női szakmunkást, 5035 segédmunkást és napszámost. 807 háztartási alkalmazottat és 48 tanoncot, Száz munkahelyre jutott tehát 3594 munkakereső, a tanonc­helyek és tanoncok le számításával pedig 4684, A multheti arányszám 3545, illetve 4600 volt. Budapestre Jutott összesen 81 munkahely, éspedig szakmunká­sok részére 53, ( háztartási alka"mazot­tak részére 6, tanoncol: részére 23, A munkakeresők közül volt 1751 szak­munkás, 1066 segédmunkás és napszámos, 462 háztartási alkalmazott és 20 ta­nonc, Budapestre igy száz munkahelyre jutót'; a tanoncok leszámításával 5650 munkakereső, a mu".t héten pedig 4840, Az elmúlt'hít folyamán közvetítés volt Budapon.;en 435, vidéken 367, összesen tehát 802, /MOT/B, FŐVÁROS KÖZEL KÉTEZER KÉRVÉNY ÉRKEZETT A MEGÜRESEDETT TANÜGYI ÁLLÁSOKRA. Jelen­testük, hogy a polgármester és a főpolgármester a székesfőváros különböző tanintézeteinél megüresedett 107 állásra október 20.-1 lejárattal kiírta a pályázatot, A polgármesteri központi segédhiva albán ma délelőtt összegez­ték a pályázatra beérkezett kérvényeket és megállapították, hogy összesen 1846 pályázó jelentkezett. A kérvényeket feldolgozás után a tanügyi ügy­osztályba juttatják és a polgármester, illetőleg a főpolgármester előrelát­hatóan a jövő hónapban dönt az állások betöltéséről./MOT/H. VACSORA CoILLERY ANDRÁS TISZTELETÉRE A BUDAI VIGADÓBAN. A Keresztény Köz­ségi Párt, a Keresztény luagyar Asszonyok nemzeti Pártszövetsége és az Éb­redő Eagyarok Egyesülete október 22.-én, vasárnap este 8 órakor a Budai Vi­gadóban 1500 toritékesvacsorát rendez Buda országgyülési képviselője, dr. C s i 1 1 5 r y András tiszteletére, ötvenedik születésnapja alkalmából. /IJOT/H, INGATLANFORGALOM. Október 9 és'15 között a főváros területén ismét na­gyobbőzámu Ingatlanátruhásás volt. Ezek közül a nagyobbértéküek a követ­kezők. GiIming'Jánosné Eladta Gyurtsó Mártonnénak a 7553 hrszámu ingatlan felerószét, 35.000 pengőért, Káldor Sándor és nejétől az I.Bártfai-utca 8; számú házat 55.000 pengőért vette még Bartos József, Török Ferencnek az I. Tárogató-ut 26/b. számú Ingatlanért 30.000'pengőt fizetett Lóránt Armand, a Budapest 3zékosfóvárosi Vásárpénztár r.t. I. Székács-utca 20 számú ingat­lanát 65,000 pengőért vette meg a Szanatórium 03 Üdülőtelep r.t., Hermann Benő és~neje a 24,307 hrsz ingatlant 120.000 pengőért adta el a Hungária Automobtlgy árnak./ MOT/ H.

Next

/
Oldalképek
Tartalom