Magyar Országos Tudósító, 1933. október/3

1933-10-27 [086]

MAGYAR ORSZÁGOS TUDÓSÍTÓ K csirát, Nyolcadik kiadás. Budapest, 1933. október £ff. XV. ővfolyan, 245. szám. • FŐVÁROS —A FÖVARCS NEVÉVEL SZÉLHAMOSKODNAK A HÁZTULAJDONOSOKNÁL, AZ utóebi napokban a háztulrjóTohosoknál és gondnokoknál egy magát K e r e s z ­t e s s y , illetve Vajda fővárosi főmérnöknek nevező szélhámos, hivatalosnak látszó iBtttokkal felszerelve jelentkezik azzal, hogy a ház csato"M*náját beszakadás-fenyeget i, s ezért a főváros munkásaival sürgő­sen-H kell javíttatni, Az illető álmérnök a munkára több helyen fel is . vett 100-150 pengős előlegeket, A Székesfőváros műszaki vezetősége ezúton is felhívja a közönség figyelmét arra, hogy a főváros munkásaival végzendő csatornajavitások költségét, illetve arra az előleget csakis a székesfővárosi központi pénztárba lehet befizetni, s ezért azt, aki 1­lyon célból előleget akar felvenni, a legközelebbi rendőrőrszemnek kell átadni, /MOT/D. Pro domo:A Székesfőváros vezetős ége kéri, hogy ezt a hivatalos közleményt a t. Szerkesztőségek közzéadni sziveskedjenek, /MOT/ EGYHÁZI HÍREK —DR-.'DARÁNYI KÁLMÁN PÁPÁN. A Magyar Országos Tudósitó jelenti: 'Pápa, októ­ber 28VDr. D a r á h y 1 Kálmán miniszterelnökségi államtitkári főiskolai gondnok, mai napon a pápai teológiai akadémia^roformátus főgimnzáium és nő­.nevelő-intézet hivatalos meglátogatása céljából Pápán időzött, ahol dr. An­tal Géza püspök vendége volt, /MOT/B, REFORMÁTUS A TÓTSZENTGYÖRGYI GYÜLEKEZET RENOVÁLTATTA TEMPLOMÁT. A Magyar Országos Tudósitó jelenti: Dombóvár, október 26, A tótszentgyörgyi református gyüle­kezet renováltatta százötvenéves templomát, nolyot szép ünnepség kere­tében szentolt fel újra fényes papi segédlettel H a 1 k a Sándor esporos. Az ünnepségen'ré3ztvott báró B 1 e'd e r m'a n n Imre országgyűlési képvi­grelő ós dr, S á r k ö z y Béla tb, főbíró. /MOT/B. HÍREK —-GYÖKÖS SY ENDRE KITÜNTETÉSE • Gy.ökössy Endrét, a jeloa költőt, "a Pe« 1 tőfi Tárfadság tagját, a Nemzeti Egység rákospalotai elnökét,a nagykörös! Arany János'Társaság rendes és a debreceni Csokonay Kör pedig örökös tagjává választotta. Eredményekben gazdag költői'03 irói'munkásságot jutalmazott • meg és tüntetett ki a két Irodalmi Társaság, /MOT/B. »%—»»•» FŐVÁROSI POLGÁRI ISKOLAI TANÁROK GYŰLÉSE. A Budapesti Polgári Iskolai Ta­nárikör Sajtó- és Irodalmi Bizottsága S inon Lajos főv.'polg. isk. igaz­gató elnök?ősével ülést tartott. Előadásában rámutatott arra, hogy hogyan le­hetne a magyar nyelvet és irodalmat a magyar nemzeti gondolat szolgálatába állítani, továbbá a polgári eszme és gondolat ébrentartására kívánatosnak tartja megrendezni minden évben, az illetékes körök bevonásával a magyar nem­zeti és polgári eszme napjának megtartását. Kijelentette, hogy szorgalmazni fogja a rádiónak bevezetését az iskolákba, s tervbovette'a tanulók művészeté­nek bemutatását egy művészeti kiállítás megrendezésében. Nóvák Lajos főv. polg, isk. tanár "Budapest és az idegenforgalom általában." tekintettel az iskolai tanulmányi kirándulásokra" cinnel tartott előadást, melyebn Is­mertette azokat a tennivalókat, amelyek Budapest Székesfőváros idegenforgal­mának emelése céljából kívánatosaid • • Előadásában kitért az Iskolai tanulmányi kirándulások megrendezésének módjára. Azt kívánja, hogy az Is­kolai kirándulásokat rendszeresen, szervezzék meg, mert ezeknek nagy ismeret­terjesztő és nevelő hatásuk van, /MOT/B.

Next

/
Oldalképek
Tartalom