Magyar Országos Tudósító, 1933. október/3

1933-10-27 [086]

MAGYAR ORSZA.'-OS TUDÓSÍTÓ Kézirat, Kilencedik kiadás Budapest, 1933, október 27. XV. évfolyam, 24Ő. szam.­FŐVÁROS N • A KÖLTSÉGVETÉS A TÖRVÉNYHATÓSÁGI TANÁCS ELŐTT. A törvényhat és ági tanács dr. H u s z a r Aladár fő­polgármester elnöklésével pénteken délelőtt 10 órakor kezdte meg a költ­ségvetés tárgyalását. /Dr. S i p ő c z Jenő polgármester költségvetési expo­zéját a MOT 1, 2, 3, 4. kiadásában már közöltük./ A rendkivül nagy tetszéssel fogadott polgármesteri ex­pozé után az általános vitát Kozma Jenő dr. felszólalása nyitotta meg. Rámutatott arra^ hogy Budapest sem vonhatja ki magát a világválság hatásai alól, de a székesfőváros pénzügyi erő tekintetében még jelenleg is felette áll más városoknak. A költségvetésben jelentkező deficit kellemetlen ugyan, de nem a székesfőváros gazdálkodásának következ­ménye. A főváros lakossága mindig nagy adófizetési készségről tett tanúbi­zonyságot, ha tehát mégis deficit mutatkozik, ez más okok következménye. A városi jövedelemcsökkenés részben az állami beavatkozás következtében állott elő. A főváros a költségvetésében jelentkező hiány ellenére sem emel­te fel a közszolgáltatások diját. Rendkivül fontos az, hogy a város nyu­galmát fenntartsák, ezt pedig csak a költségvetés megfelelő dotálásával le­het elérni. A főváros vezetősége éppen a köznyugalom érdekében segitette meg olyan mértékben az inségakcié révén a nyomorgókat, amilyen fokban ezt egyetlen más közület sem tette. Ennek tulaj donitható, hogy az előző nehéz telet minden kilengés nélkül átélte Budapest. A köznyugalom érdekében most is szükséges az inségakcié további erőteljes folytatása. A világválság kö­vetkeztében a külföldi tartozások szolgáltatásai csökkentek és ez némileg hozzájárult a helyzet könnyebpitéséhez. Sürgette a racionalizálás és állás­halmozás kérdésének mileőbbj végleges megoldását, továbbá a gyakornoki ál­lások betöltésit. Utalt arra,"hogy a főváros a gyakornoki állásokat abban álhitben szervezte, hogy ezen a téren az állami igazgatás, az egyéb ható­ságok ^és a magánvállalatok is követni fogják. Ez azonban nem valósult meg, A főváros munkája a múltban eredményes volt. Foglalkoztak a Tabán-kérdés evei továbbá a Dunahid építésének ügyével, amely a főváros áldozatkészsége révén jöhet létre. Megépítették a rendkívüli jelentőségű uj nagyvásártelepet. Ez­zel kapcsolatban felhívja a figyelmet arra, hogy az élelmicikkek árait csupán a hűtőházak birtokbavételével lehet nivellálni, ami a főváros lakosságának elsőrendű érdeke. A Vizmüvek befektetései is nagy szolgálatot tesznek az iparnak és kereskedelemnek, de feltétlenül örvendetes az idegenforgalom je­lentékeny megnövekedése is. A fürdőváros problémáját is komolyan kell venni és össze kell kapcsolni a Tabán újraépítésével. Budapest fürdőváros kifej­lesztéséhez úgyszólván még egy nemzedék felnövekedése szükséges, mert na még egyrészt nincs megfelelő^orvosi asszisztencia, amely erőteljes propagan­dát tudna^ifejteni a fürdők és források érdekében és behatóan foglalkoznék ezzel a kérdéssel, másrészt pedig még nincsen megfelelően kifejlődve a pen­sio rendszer. Városfejlesztési kérdésekkel foglalkozva, sürgette Kozma Jenő a városszabályozás végleges megoldását és azt kérte, hogy a Községi Takarókpénztár megfelelő telekpolitikával siessen a város hatóságainak se­gítségére a minél célszerűbb városfejlesztés megvalósítása érdekeben. Az üzemi kérdéssel összefüggésben utalt a Vásárpénztár­kérdésre és felvilágosítást kért a polgármestertől, vájjon az adminisztrá­ciós vizsgálatok a jövőre vonatkozóan teljesen kizárják-e a hasonló meg­lepetéseket. Szóbahozta az építőipar helyzetét is, amely, mivel az adómen­tesség megszűnik, a *övő esztendőben még súlyosabbá válik. A maga részéről nem helyesli ugyan a főváros egész területére kiterjedő általános adómentes­séget, de szükségesnek tartja, hogy a főváros a kormánytól olyan adómen­tesség engedélyezését kérje, amely;mivel elősegíti a belső területek kiépí­tését ^ nem ekoz gondot a kincstárnak, ellenben elősegíti az építőipar tevé­kenységet .Miután látja, hogy a költségvetés megfelelő gondossággal készült, • azt elfogadja, /Folyt .köv./

Next

/
Oldalképek
Tartalom