Magyar Országos Tudósító, 1933. október/3

1933-10-21 [086]

MAGYAR ORSZÁGOS TUDÓSITó K é z i r c. c , Második kiad-ás Budapest, 1933. október 21, XV, évfolyam, 240, szám, HÍREK A MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI TÁRSASIG 6SZÍ vitaüléseit november 7,-én. es­te 6 órakor a magyar mezőgazdasági termelés és értékesibós korszerű re­formjának tárgyalásával Vezeti be. Az előadé-st dr, N a g y Ferenc ny, miniszter ártja, a Társaság VI,, Andrássy-ut 8, szám alatt lévő helyisé­gében, A-november hó második felében tartandó vitaülésen a tejkérdést, mint legaktuálisabb témát fogják tárgyalni, /MOT/B, MEGHALT GRÓF KARATSONYI JENŐ A BUDAPESTI ÖNKÉNTES MENTÖEGYES ULET ELNÖKE. Gróf Karátsonyi Jenő v.b.t.t,, cs, és kir. kama­rás, stb, a BÖME elnöke október 21,-én reggel 6 órakor hetvenkétéves ko­rában, hosszú, kinos betegség után meghalt. Az elhunyt 1903, .óra volt a BÖME elnöke és a közhasznú és jótékony egyesület fenntartása és felvi­rágoztatása körül igen nagy érdemeket szerzett. Szinte csodálatos volt ragaszkodása és érdeklődése a mentésügy iránt és bámulatos volt az a bua­'• galöm Jeilyol a BÖME minden munkáját f így ölemmel* kisérje ^ s irányította. Hosszú elnöksége alatt pl, c3ak az utóbbi időben volt egy-két igazgatósá­gi' ülés, -ahol nem ö elnökölt. A BÖME legutolsó közgyűlésén 1933, június 28.-án, -az egyesület tagjai .megható tisztelettel néfcfcék a betegségtol ösz­szetört és elgyengült elnököt, akit az olnökléstoi ez alkalommal sem le­hetett visszatartani és lebeszélni. ' •­Grcf Karátsonyi Jenö. 1903-ban apósának, gruf Andrássy Ala- ­dárnak elhunyta után lejt a BÖME elnöke. Az uj elnök 1903-b.an a párisi •• Aruh:-jz égése alatt kezdett a nyilvánosság előtt szorep.olni, midőn a Ró­kus-korházban fekvő betegekot meglátogató királyunkat tájékoztatta arról a munkáról, melye J a veszedelmes tűzvésznél a mentők végeztek, A M-m ttl­egye sülét tízéves fennállásának jubileumakor, 1908-ban, a hazai mentés­ügy fejlesztése körül szerzet'; érdemeiért, az I, osztályú vaskoronarendefc kapta* Ugyanez évben rendezte a Karátsonyi-palotában a BÖME felsegitésére a gróf Kar^bsonyi-mentóestély"-'j melynek'káprázatos fényéről és kitűnő rendezéséről sokáig beszeitek a fővárosban. Az estély 30.000 koronát jö­vedelmezett a BÖME-nok, 1913-ban a Bécsben és 1927-ben az Amszterdamban megtartott mentőkongresszusnak egyik elnöke volt ós a BÖME orvosai az ő személyes ve­zetése alatt és az ő buzdítása mellett vettek részt a kongresszus munkái­b an. A nagy háborúban közismert volt nagy tevékenysége és az a törekvése, hogy a BÖME minél nagyobb mértékben vegyen részt a hadrakelt nemz et t ámoga t ásába n• A háború utáni forradalom és kommunizmus elmozdítottak gróf Karátsonyi Jenőt a BÖME vezetésétől, azok végével azonban újra az Egyesület él...re állt és segítőt:, a romokéit eltakarítani és az ggyesületet újra talpra állítani. Pedig akkor háti is sok gondja-baja volt. A dúsgazdag mág­násnak anyagi gondjai támadtak, mórt nagykiterjedésű birtokai legnagyobb­részt megszállott terű"eten voltak. Minden gondja és baja sem volt képes azonban az Egye sül ej iránt érzett szeretetét és gondoskodását mogtörtni. 1927-ben a BÖME negyvenéves és gróf Karátsonyi Jenő 25 éves elnöki jubileu­mán a najóság és a közönség elhalmozta a BöME-tés a jubiláló elnököt szere­tettnek és vj._; :-saers,-.-nek minden jelével; ekkor kapta e nökségének negyed­százados évfordulója alkalmával az Egy_sülét körül szerzett érdemeiért az I, osztályú magyar érdemkeresztet. Mind "11 kitüntetésnél jobban esett neki azonban, mint azt sokszor emlegette, hogy részese lehet a BÖME nagy és nemes munkájának, ve­zére ós irányítója a mentől: l-lkes csapatának, /MOT/B,

Next

/
Oldalképek
Tartalom